Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utfšrandeplaner
Kod: UOKUÖ10FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens och kulturens roll i samhället.
- Har bekantat sig med, för branschen relevanta forskningsmetoder och kan tillgodogöra sig relevant yrkeskunskap.
- Formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor.
- Dokumenterar granskar kritiskt metoder och forskningsresultat inom det egna ämnet.
- Lär sig vad som uttrycker god respektive svag argumentering av forskningsresultat.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen