Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Klinisk vård 3 » Mentalvård

Mentalvård

Utfšrandeplaner
Kod: UOSHV10ME01
Namn: Mentalvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa (främst depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar)
-känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
-känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
-kan identifiera störningar i den psykiska hälsan och har handlingsberedskap
-kan informera, rådge och handleda i mentalvårdsfrågor
-känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
-kan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
-kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
-kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: B-Gem kurs


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen