Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Marknadsföringsfärdigheter » Marknaden

Marknaden

Utfšrandeplaner
Kod: FE10MK02
Namn: Marknaden
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld
-känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
-kan analysera marknaden och förstår hur resultatet kan användas i marknadsplaneringen
-förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter
-kan identifiera regionens särdrag och dess småföretag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen