Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsofrämjande 2 » Hälsofrämjande i olika åldrar

Hälsofrämjande i olika åldrar

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HF21
Namn: Hälsofrämjande i olika åldrar
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Hälsofrämjande 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-känner till och kan i sitt arbete beakta den rådande lagstiftning som berör det hälsofrämjande arbetet
-förstår betydelsen av att beakta människans sexualitet och främjandet av den som en integrerad del av vården
- har grundläggande kunskap om graviditet, förlossning och barnsängstid samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
-har grundläggande kunskap om barn och ungas hälsa, hur den befrämjas samt familjens och samhällets betydelse för den
-har grundläggande kunskap om företagshälsovården och är införstådd med arbetarskyddets betydelse
-känner till grunderna för screeningsundersökningar och deras genomförande
-har grundläggande kunskap gällande olika metoder som används för att befrämja befolkningens hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar
-har kunskap om förebyggande arbete gällande den äldre befolkningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen