Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Leda och utveckla ur individ-, organisations- och samfundsperspektiv » Kvalitetsledning och ekonomi

Kvalitetsledning och ekonomi

Utfšrandeplaner
Kod: UL10LU03
Namn: Kvalitetsledning och ekonomi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- har kunskap om och förstår betydelsen av och kan tillämpa de mest centrala kvalitetsledningssystemen inom social- och hälsovård samt kan analysera dessa och identifiera brister och möjligheter
- känner till och kan tillämpa rådande utvärderingssystem och kvalitetsnormer för social- och hälsovården
- har kunskap om aktuella evidensbaserade utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården och kan använda sig av resultaten i sin professionella utövning
- kan tillämpa och analysera ekonomisk rapportering och ekonomiska prestationsmått
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen