Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Leda och utveckla ur individ-, organisations- och samfundsperspektiv » Etik och juridik

Etik och juridik

Utfšrandeplaner
Kod: UL10LU02
Namn: Etik och juridik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- tillägnar sig och kan tillämpa ett etiskt och resursförstärkande synsätt och arbetssätt i ledarskapet
- behärskar ledarskapets etik och kan uppmuntra till etiska reflektioner
- kan beskriva metoder för att utveckla en värdegrund i en organisation och på en arbetsplats
inom social- och hälsovård som främjar verksamhetens kvalitet
- kan tillämpa social- och hälsovårdsjuridik i ledning och utveckling av sitt område:
-patientens/klientens ställning och rättigheter
-personalens rättigheter och skyldigheter
-arbetslagstiftning och tjänstemannarätt
-offentlighetsprincipen

- kan tillämpa juridiken i praktiska ledarskapsfrågor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen