Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning » Företagsvärdering och företagsarrangemang

Företagsvärdering och företagsarrangemang

Utfšrandeplaner
Kod: FE10RV13
Namn: Företagsvärdering och företagsarrangemang
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- förstår konsekvenser av samgåenden, förvärv, avyttring av företag
- behärskar de viktigaste aspekterna gällande generationsväxling
- kan analysera lönsamhet ur företagsvärderingssynvinkel
- kan beräkna och analysera substansvärde
- kan beräkna och analysera kassaflöde som underlag för framtidsbedömning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen