Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) (90 sp)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Socionom (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 3 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

55 SP
UL10FU10    10 SP
Studeranden
- har fördjupad kunskap om forskningsmetodik och -metodologi som behövs för att kunna utveckla ett område i praktiken
- känner till de vetenskapsteoretiska resonemang som styr såväl vetenskaplig som praktisk utveckling av ett område
UL10FU01

ForskningsmetoderStuderande
- har fördjupade kunskaper i forskningsprocessen utgående från aktionsforskningens principer
- har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder
- förstår betydelsen av och anammar ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsverksamhet
- har beredskap att under handledning identifiera och genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
1
5    5 SP
UL10FU02

Vetenskapsteori och kunskapsutvecklingStuderanden
- känner till de vetenskapsteoretiska traditionerna som format kunskapsutvecklingen inom social- och hälsovårdsområdet och kan analysera hur de påverkats av och påverkas av den allmänna vetenskapsutvecklingen
- känner till de centrala vetenskapsteoretiska begreppen och förstår och kan tillämpa dem som är aktuella för det egna utvecklingsarbetet
- förstår, kan analysera och värdera kunskapsutvecklingen inom det egna området (social eller hälsovårdsområdet) i vetenskapsteoretiskt perspektiv
2
5    5 SP
UL10SH5    5 SP
Studeranden
- känner till klassiska och moderna organisationsteorier och kan analysera och värdera dessa
- kan värdera hur olika organisationsformer påverkar och påverkas av verksamheten
- känner till offentliga social- och hälsovårdsorganisationer och kan analysera och värdera utvecklingen av dessa
- har kunskap om rådande trender gällande social- och hälsovårdens organisering i privat kontra offentlig regi
- kan värdera privata och offentliga sektorn och verksamhetsramarna för dessa
UL10LU15    15 SP
Studeranden
- får djup insikt i och kan analysera och värdera vad det innebär att leda processer i en organisation inom social- och hälsovårdsområdet
UL10LU01

Ledarskapets idé och metodikStuderanden
- har kunskap om de moderna ledarskapsteorierna och blir medveten om hurudan den egna tillämpningen av dessa varit, är och kunde vara
- förstår, analyserar, kan tolka och påverka ledarskapets dynamik
- utvecklar sin självmedvetenhet som ledare och känner igen sina egna resurser och utvecklingsområden
- kan utveckla och leda nätverk och professionella arbetsgrupper med hjälp av ledarens grundläggande verktyg:
-arbetssamfundsdynamik
-kommunikation och interaktion
-personlig och kollektiv kompetens
-gruppdynamik, gruppen i organisationen
-utvecklingssamtal
-olika former av handledning, mentorskap, konsultation

- kan som ledare analysera och beakta medborgarnas, klienternas och patienternas inflytande i verksamheten man leder
- kan använda och värdera social media
3
5    5 SP
UL10LU02

Etik och juridikStuderanden
- tillägnar sig och kan tillämpa ett etiskt och resursförstärkande synsätt och arbetssätt i ledarskapet
- behärskar ledarskapets etik och kan uppmuntra till etiska reflektioner
- kan beskriva metoder för att utveckla en värdegrund i en organisation och på en arbetsplats
inom social- och hälsovård som främjar verksamhetens kvalitet
- kan tillämpa social- och hälsovårdsjuridik i ledning och utveckling av sitt område:
-patientens/klientens ställning och rättigheter
-personalens rättigheter och skyldigheter
-arbetslagstiftning och tjänstemannarätt
-offentlighetsprincipen

- kan tillämpa juridiken i praktiska ledarskapsfrågor
5    5 SP
UL10LU03

Kvalitetsledning och ekonomiStuderanden
- har kunskap om och förstår betydelsen av och kan tillämpa de mest centrala kvalitetsledningssystemen inom social- och hälsovård samt kan analysera dessa och identifiera brister och möjligheter
- känner till och kan tillämpa rådande utvärderingssystem och kvalitetsnormer för social- och hälsovården
- har kunskap om aktuella evidensbaserade utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården och kan använda sig av resultaten i sin professionella utövning
- kan tillämpa och analysera ekonomisk rapportering och ekonomiska prestationsmått
2
5    5 SP
UL10AE15    15 SP
Studeranden
- kan analysera och värdera ledarskapets förhållande till management inom social- och hälsovårdsområdet och tillämpa denna insikt för att nå verksamhetens mål tillsammans med övrig personal i organisationen
UL10AE01

Informationsteknologi och administrationStuderanden
- känner till grunderna i informationsteknologi inom social- och hälsovård
- känner till och kan tillämpa för verksamheten aktuella nationella och internationella informationssystem
- känner till informationssystem för administration och ledarskap inom social- och hälsovård

- känner till och behärskar personaladministrationens ramar och innehåll:
-personaladministrativa ansvarsområden
-administrativa processer som planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering
-personalrekrytering och karriärutveckling
-tjänsteförhållanden, arbetsavtalsförhållanden och anställningsvillkor. Likheter och olikheter inom sociala och hälsovårdsområdet
1
10    10 SP
UL10AE02

Ekonomisk styrning inom social och hälsovårdsområdetStuderanden
- förstår betydelsen av, kan analysera och värdera de mest centrala verktygen inom den ekonomiska styrningen
- behärskar ekonomisk kalkylering och budgetering
- kan utföra ekonomisk rapportering
1
5    5 SP
UL10SO 10   10 SP
Studeranden
- känner till hur organisationer inom social- och hälsovården har utvecklats och ser sambanden med aktuella samhällsförändringar och med förändringar i attityder, värderingar och politiska system och kan därmed aktivt delta i och påverka samhällsutvecklingen i ett hållbarhetsperspektiv
- känner till och kan använda sig av nationell och internationell forskning inom sociala och hälsovårdsområdet
- kan identifiera och analysera den aktuella politiska styrningen av hälso- och socialvården i Finland och internationellt
- har kunskap om social- och hälsovårdspolitiken och kan se den som en del av samhällspolitiken
- kan identifiera och analysera hur social- och hälsovårdspolitiken bidrar till att främja befolkningens välbefinnande och hälsa och hur detta kan påverka social- och hälsovården
- tar ansvar för och arbetar för ett mångprofessionellt samarbete inom social- och hälsovården


VALFRIA STUDIER

5 SP
UL10VF 5   5 SP
Studeranden
- fördjupar och utvidgar sin teoretiska och/eller praktiska kunskap i kompetensområdena för utbildningen i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovårdsområdet
Lär

Lärdomsprov

30 SP
UL10LP1020   30 SP
Studeranden
- behärskar litteratursökning och vetenskapligt skrivande
- lär sig använda portfolion som en metod för att systematiskt och kreativt dokumentera sitt utvecklingsarbete
- kan tillämpa, evaluera och kritiskt använda sig av forskningsresultat och metodkunskap
- kan med hjälp av teori och praktik som grund utveckla nytt kunnande inom det egna yrkesområdet
- kan utföra ett arbetslivsrelaterat utvecklingsarbete inom social- och/eller hälsovårdens område i enlighet med vetenskapliga krav och etiska principer
- uppvisar förmåga att förbinda sig, samarbeta samt har förmåga till självkritik såväl inom arbetslivets grupper relaterade till utvecklingsarbetet samt i studiegruppen
- kan använda handledning individuellt och i grupp i syfte att utveckla ett resursförstärkande och innovativt arbetssätt i förhållande till såväl utveckling som ledarskap
- kan fungera och uppträda som expert inom sitt eget område och aktivt delge resultatet av sitt utvecklingsarbete i varierande professionella sammanhang


« Tillbaka till utbildningsprogrammen