Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) (240 sp)

Examen: YH-examen inom hälsovård och det sociala området
Examensbenämning: Hälsovårdare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

15 SP
VÅV10IN105   15 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
-kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
-ska känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem
-är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier
-kan utrycka sig muntligt och skriftligt på finska i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt
-skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
2
12   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom vårdområdet och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolesstudierStuderande
-känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil.
-reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
-kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
-känner till undersökningsprocessen
-kan planera, genomföra och evaluera processer
-kan använda verktyg inom projektplanering och –hantering
-kan arbeta med olika grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
Yrk

Yrkesstudier

118 SP
VÅV10HF16    6 SP
VÅV10HF11

FolkhälsovetenskapStuderande
-arbetar utgående från nationella hälsopolitiska program och strategier
-kan i sin verksamhet arbeta för individ, familj, grupp och samhälle utifrån ett hälsoresursperspektiv
-förstår betydelsen av det förebyggande arbetet
-förstår betydelsen av epidemiologin som vetenskap i förebyggande av sjukdomar
1
3    3 SP
UOSHV10HU01

Hållbar utvecklingStuderande
-förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från en ekologisk, teknisk, ekonomisk aspekt samt speciell tonvikt på hållbar utveckling ur ett hälso- och socialt perspektiv
-kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap att verka för global hållbar samhällsutveckling samt också känna till Novias hållning i miljöfrågor genom ledningssystemet
-har kunskap om miljöns inverkan på hälsan och kan arbeta för hållbar utveckling
1
3    3 SP
VÅV10HF2  5  5 SP
VÅV10HF21

Hälsofrämjande i olika åldrarStuderande
-känner till och kan i sitt arbete beakta den rådande lagstiftning som berör det hälsofrämjande arbetet
-förstår betydelsen av att beakta människans sexualitet och främjandet av den som en integrerad del av vården
- har grundläggande kunskap om graviditet, förlossning och barnsängstid samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
-har grundläggande kunskap om barn och ungas hälsa, hur den befrämjas samt familjens och samhällets betydelse för den
-har grundläggande kunskap om företagshälsovården och är införstådd med arbetarskyddets betydelse
-känner till grunderna för screeningsundersökningar och deras genomförande
-har grundläggande kunskap gällande olika metoder som används för att befrämja befolkningens hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar
-har kunskap om förebyggande arbete gällande den äldre befolkningen
1
  5  5 SP
VÅV10KV7    7 SP
VÅV10KV05

Vårdens grunder, teori 1Studerande
-har kunskap om människan, hälsan, vårdandet och världen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv
-har kunskap om vårdprocessens olika faser och om lidandets betydelse i vårdandet
-har vårdvetenskaplig evidensbaserad kunskap om grundvården.
-har kunskap om vårdrelationen och grundläggande beredskap att vårda patienter
-har kunskaper i aseptiskt arbetssätt
-har kunskap om etiska grunder i vården och kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
-har evidensbaserad grundkunskap i näringslära
1
4    4 SP
VÅV10KV06

Vårdens grunder, teori 2Studerande
-har kunskap om människan, hälsan, vårdandet och världen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv
-har kunskap om vårdprocessens olika faser och om lidandets betydelse i vårdandet
-har vårdvetenskaplig evidensbaserad kunskap om grundvården.
-har kunskap om vårdrelationen och grundläggande beredskap att vårda patienter
-har kunskaper i aseptiskt arbetssätt
-har kunskap om etiska grunder i vården och kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
-har evidensbaserad grundkunskap i näringslära
1
3    3 SP
VÅV10KV18    8 SP
VÅV10KV11

Utvecklingspsykologi och gerontologiStuderanden
-har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
-har grundläggande kunskap om människans åldrande med tonvikt på det fysiologiska åldrandet
1
3    3 SP
VÅV10KV12

Vårdvetenskap och vårdetikStuderande
-har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
-har grundläggande kunskap om vårdvetenskapens ontologi, epistemologi och ethos
-förstår den ontologiska hälsomodellen och kan tillämpa den i klinisk vårdpraxis.
-kan i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar
1
5    5 SP
VÅV10KV2 16   16 SP
VÅV10KV24

Inremedicinsk- och kirurgisk vård och rehabilitering 1Studerande
-har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och vård vid medicinska- och kirurgiska sjukdomar
-har kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och deras bakomliggande patofysiologi
-förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till folksjukdomarna
-behärskar grundläggande vårdteknologi och kan planera och dokumentera patientens vård
-har kunskap om den medicinska terminologin
-förstår och har insikter i röntgen- och laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården.
-har grundläggande kunskap och färdigheter inom perioperativ vård
-inser rehabiliteringens betydelse som en del av patientens helhetsvård och känner till rehabiliteringsprocessen
-känner till de vanligaste orsakerna till fysiska och psykiska funktionshinder och är förtrogen med verksamhetsprinciperna för omsorgen om handikappade
-kan integrera hälsomotion och kostrådgivning i patientens helhetsvård
1
 5   5 SP
VÅV10KV25

Inremedicinsk- och kirurgisk vård och rehabilitering 2Studerande
-har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och vård vid medicinska- och kirurgiska sjukdomar
-har kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och deras bakomliggande patofysiologi
-förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till folksjukdomarna
-behärskar grundläggande vårdteknologi och kan planera och dokumentera patientens vård
-har kunskap om den medicinska terminologin
-förstår och har insikter i röntgen- och laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården.
-har grundläggande kunskap och färdigheter inom perioperativ vård
-inser rehabiliteringens betydelse som en del av patientens helhetsvård och känner till rehabiliteringsprocessen
-känner till de vanligaste orsakerna till fysiska och psykiska funktionshinder och är förtrogen med verksamhetsprinciperna för omsorgen om handikappade
-kan integrera hälsomotion och kostrådgivning i patientens helhetsvård
1
 5   5 SP
VÅV10KV23

Geriatrisk vårdStuderande
-har förståelse för den äldre patientens särdrag och hälsa
-har beredskap att utreda den äldres multifaktoriella hälsoproblem och har grundläggande kunskaper i geriatriska sjukdomar
-har beredskap att planera dokumentera, rapportera och utvärdera den äldres vård och/eller service i hem eller hemliknande miljöer
-har beredskap och förstår hemvården och dess olika verksamhets-och samarbetsformer samt anhörigas betydelse
-har kunskap om den äldre patientens vård i livets slutskede
1
 3   3 SP
UOSHV10MI01

MissbrukarvårdStuderande
-har kunskap om olika former av missbruk (främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel)
-känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
-känner till missbrukarvårdens olika service- och vårdformer
-kan identifiera missbruk och ha handlingsberedskap
-kan informera, rådge och handleda i missbruksfrågor
-känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
-kan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
-kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
-kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
1
 3   3 SP
VÅV10KV3 9   9 SP
VÅV10KV31

Medicinska ämnen och klinisk vårdStuderande
-breddar sina kunskaper till nya områden inom medicinsk- och kirurgisk vård
-har kunskaper inom olika kontext i specialsjukvården ( hematologi, gastroenterologi, neurologi, reumatologi, gynekologi, onkologi, ortopedi, traumatologi, ögon-näs och halssjukdomar)
-behärskar epidemiologi , förebyggande , vård och behandling vid nationella och globala infektionssjukdomar
-har grundläggande kunskaper i patofysiologi
-känner till informationskällor och kan aktivt söka evidensbaserad kunskap
-kan använda evidensbaserad kunskap i resonemang och övningsuppgifter
1
 6   6 SP
UOSHV10ME01

MentalvårdStuderande
-har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa (främst depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar)
-känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
-känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
-kan identifiera störningar i den psykiska hälsan och har handlingsberedskap
-kan informera, rådge och handleda i mentalvårdsfrågor
-känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
-kan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
-kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
-kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
1
 3   3 SP
VÅV10KV4  5  5 SP
VÅV10KV41

Pediatrisk vårdStuderande
-har kunskap och förstår betydelsen av familjefokuserad vård
-har kunskap och förstår barnsjukvårdens särdrag
-har evidensbaserad kunskap om vård av barn och ungdomar med specifika hälsoproblem relaterade till barnets utvecklingsnivå
-har kunskap och färdighet i farmakologi, läkemedelshantering inom barnsjukvården
-behärskar läkemedelsräkning inom barnsjukvården
-har kunskap om förebyggande av smärta hos barn och ungdomar vid smärtsamma vårdåtgärder
-förstår och ha grundläggande kunskap om återupplivning och kan utföra centrala vårdåtgärder hos det akut sjuka barnet
1
  5  5 SP
VÅV10NV15    5 SP
VÅV10NV11

Anatomi och fysiologi 1Studerande
-har kunskap om de olika vävnadstyperna och rörelseapparatens uppbyggnad samt de olika organsystemens anatomi och fysiologi
-har kunskap om och förstår hur blodet, huden, cirkulationen, lymfcirkulationen, respirationen, matspjälkningen och urinutsöndringen fungerar
1
3    3 SP
VÅV10NV12

MikrobiologiStuderande
-förstår betydelsen av människans normalflora och känner till de vanligaste patogena mikroberna
-har insikter i de olika mikrobgruppernas biologi och grundläggande insikter i bakteriernas resistens
1
2    2 SP
VÅV10NV28    8 SP
VÅV10NV21

Anatomi och fysiologi 2Studerande
-har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättningen och organfunktioner
-har kunskap om och förstår fortplantningen
-har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
-har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
1
2    2 SP
VÅV10NV22

Immunologi och patologiStuderanden
-har kunskap om och förstår människans immunsystem och immunobiologin bakom infektion, vaccination och överkänslighet
-har kunskap gällande sjukdomarnas orsaker, inflammationsreaktionen och allmän sjukdomsbiologi
1
2    2 SP
VÅV10NV23

Läkemedelsbehandling och farmakologi 1Studerande
-bör kunna tillämpa för sjukskötaren specifika etiska principer gällande läkemedelshantering
-har kunskaper om och förstår farmakokinetik och farmadynamik hos patienter i olika åldrar
-behärskar de räkneoperationer som behövs vid läkemedels- och infusionsbehandling och kan administrera läkemedel felfritt
-känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste läkemedelsbiverkningarna och kan utvärdera läkemedlens effekt.
-har förutsättningar att kunna handleda patienter och anhöriga till rätt och trygg läkemedelsbehandling
-behärskar injektionsgivning
1
4    4 SP
VÅV10NV3 5   5 SP
VÅV10NV31

Läkemedelsbehandling och farmakologi 2Studerande
-har fördjupad kunskap i klinisk farmakologi som behövs i vården av mänskor i olika åldrar och från olika kulturer
-har beredskap att genomföra säker läkemelsbehandling, följa upp behandlingens effekter och biverkningar samt iaktta hållbar utveckling inom läkemedelsbehandling
-känner till riskerna med läkemedelsbehandling och kan utnyttja evidensbaserad informationen om avvikelser och oväntade effekter av läkemedelsbehandling för att utveckla behandlingsprocessen
-behärskar felfritt de räkneoperationer inom läkemedelsräkning som ligger till grund för läkemedelsbehandlingen
-har teoretisk kunskap för att kunna behärska infusionsbehandling och parenteral läkemedelsbehandling samt de förberedelser som hör ihop med intravenösa infusioner, blodtranfusioner samt tillsättande av läkemedel i infusionslösningar
1
 5   5 SP
VÅV10AL3 4  7 SP
VÅV10AL01

Hälso- och socialvård i FinlandStuderande
-har grundläggande kunskaper i hälso- och socialvårdens uppbyggnad, organisation och styrning
-känner till och kan tillämpa lagar och förordningar som styr verksamheten inom vården
-känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i frågor gällande patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
-har insikter i invandrarpolitikens betydelse för hälsovården
-bör vara medveten om aktuella problem i samhället och kan verka för att förebygga marginalisering
1
3    3 SP
VÅV10AL02

Organisation och ledarskapStuderande
-känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning och har beredskap att leda arbetet
-har en inblick i planering och organisering av verkamhet samt känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
- har kunskap om och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet
1
  4  4 SP
VÅV10FU  7  7 SP
UOSHV10FM01

ForskningsmetodikStuderande
-har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
-kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i lärdomsprovsprocessen samt i projekt
-förstår och kan beskriva i kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
1
  3  3 SP
VÅV10FU01

Forskningsmetodik 2Studerande
-behärskar de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
-är förtrogen med olika metoder för kvalitativ och kvantitativ datainsamling och dataanalys
1
  4  4 SP
VÅV10EH  5  5 SP
VÅV10EH01

Hälsovårdsarbetets utgångspunkterStuderande
-är förtrogen med hälsovårdararbetets utvecklingskeden
-har insikter i den lagstiftning, de strategier och de hälsopolitiska program som utgör utgångspunkterna för hälsovårdarens arbete
-har kunskap om samhällsanalysens betydelse som en av utgångspunkterna för hälsofrämjande arbete
-bär ansvar för egen yrkesmässig utveckling och upprätthållande av kvalitet inom sitt arbetsområde
-är väl förtrogen med hälsovårdaryrkets etik och värden
-kan verka för hållbar utveckling
1
  3  3 SP
VÅV10EH02

VårdteoriStuderande
-har kunskap om olika vårdteorier och vårdmodeller och deras tillämpningsområden
-kan tillämpa vårdteorier och vårdmodeller i olika vårdsammanhang
-har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i det hälsofrämjande arbetet
-kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i hälsovårdararbetet
1
  2  2 SP
VÅV10HF  25 7 SP
VÅV10HF01

Hälsofrämjande färdigheter 1Studerande
-har insikter i olika hälsofrämjande arbetsmetoder och har grundläggande färdigheter att använda sig av dessa i mötet med familjen, individen , gruppen och samhället i förändring
-kan med olika hälsofrämjande metoder självständigt handleda och stöda klienten/patienten/familjen till egenvård
-har integererat pedagogikens och handledningens grunder och
visar i praktiken färdigheter att handleda och undervisa både enskilda klienter/patienter och grupper.
-har insikter i att handleda och undervisa studerande
1
  2  2 SP
VÅV10HF02

Hälsofrämjande färdigheter 2Studerande
-utvecklar sin yrkesskicklighet utgående från ett mångvetenskapligt perspektiv.
-behärskar förebyggande av infektionssjukdomar och kan fungera som expert visavi vaccinationsverksamhet
-har färdigheter att verka hälsofrämjande i ett multikulturellt och föränderligt samhälle utgående från olika befolkningsgruppers behov
-har kunskaper i miljöhälsovård och kan verka för hållbar utveckling
1
   2 2 SP
VÅV10HF03

Hälsofrämjande färdigheter 3Studerande
-utvecklar sin yrkesskicklighet utgående från ett mångvetenskapligt perspektiv.
-behärskar förebyggande av infektionssjukdomar och kan fungera som expert visavi vaccinationsverksamhet
-har färdigheter att verka hälsofrämjande i ett multikulturellt och föränderligt samhälle utgående från olika befolkningsgruppers behov
-har kunskaper i miljöhälsovård och kan verka för hållbar utveckling
1
   3 3 SP
VÅV10HA  117 18 SP
VÅV10HA01

Mödrahälsovård, familjeplanering och sexuell hälsaStuderande
-behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
-känner till riskfaktorer i samband med graviditet och förlossning och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
-kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
-behärskar uppföljning, vårdhänvisning och handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
-har grundläggande kunskap om den normala förlossningen och kan handha en nödförlossning
-innehar färdigheter att förverkliga föräldra- och familjeförberedelse
-kan stöda de blivande föräldrarna i föräldraskap och parförhållande
-behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
-vägleder och stöder klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
1
  5  5 SP
VÅV10HA02

Barnhälsovård och neonatalvårdStuderande
-behärskar metoder för att stöda och följa upp barnets tillväxt och utveckling
-känner igen och kan tidigt ingripa vid situationer som kan utgöra risk för barnets hälsa och utveckling
-har beredskap att ge handledning och rådgivning åt familjen i fostran frågor och frågor relaterade till hälsovanor
-har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper
-har beredskap att ge amningshandledning
-har grundläggande kunskap i neonatalvård
1
  6  6 SP
VÅV10HA03

Skol- och studerandehälsovårdStuderande
-har insikter i skol- och studerandehälsovårdens verksamhet och känner till dess styrdokument och förstår dessas betydelse för individens hälsovård i skolan och inom studerandehälsovården
-har fördjupade insikter i främjandet av hälsa och välbefinnande inom skol- och studerandemiljön
-kan stöda, följa upp och bedöma elevens/studerandes välbefinnande och hälsa i olika livssituationer samt stöda deras familjer
-har färdigheter att iaktta och tidigt kunna ingripa i problemsituationer samt hänvisa till fortsatt vård
-har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper
1
   3 3 SP
VÅV10HA04

Arbetsföras och äldres hälsovårdStuderande
-har insikter i arbetsföras hälsovård och känner till aktuell lagstiftning och aktuella styrdokument inom området
-känner till god företaghälsovårdspraxis
-kan utföra hälsoundersökningar och stöda främjandet av arbetsföras hälsa och välbefinnande
-har insikter i arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar samt yrkesmedicinska frågor
-känner till särdragen för hälsofrämjande bland äldre
1
   4 4 SP
Lär

Lärdomsprov

20 SP
      SP
VÅV10LP

LärdomsprovStuderande
-kan under handledning och gradvis allt mer självständigt i samarbete med annan studerande/studerandegrupp genomföra ett lärdomsprov som motsvarar kandidatnivå (YH)
-beaktar forskningsetiska aspekter i sitt lärdomsprov
-kan presentera sitt lärdomsprov samt agera som opponent för ett annat lärdomsprov
-kan redogöra för de viktigaste resultaten i ett mognadsprov som även påvisar den studerandes färdighet att uttrycka sig skriftligt på svenska
  87 15 SP
VÅV10EH03

Utvecklingsarbete i hälsovårdStuderande
-kan utveckla och visa sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska sakkunniguppgifter i anslutning till de fördjupade yrkesstudierna
-kan tillämpa och vidareutveckla forskningsresultat inom temaområdet som varit i fokus för lärdomsprovet
   5 5 SP
Pra

Praktik

87 SP
VÅV10KV5123315  60 SP
VÅV10KV02

Vårdens grunder i laboratoriemiljöStuderande
-förstår vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
-kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
-kan observera, bedöma och tillämpa grunderna i vårdprocessen
-kan utföra grundläggande vårdåtgärder
-kan arbeta aseptiskt
-har kunskap om hållbar utveckling
-har grundläggande kunskap i första hjälp
-kan tillämpa grunderna i ergonomi och förflyttningsteknik.
1
6    6 SP
VÅV10KV03

Praktik 1 inom vårdens grunderStuderande
-har evidensbaserad kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom grundvården
-kan skapa en naturlig vårdrelation till patienten
-kan identifiera patientens grundläggande behov
-deltar under handledning i läkemedelsbehandling
1
6    6 SP
VÅV10KV04

Praktik 2 inom vårdens grunderStuderande
-har evidensbaserad kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom grundvården
-kan skapa en naturlig vårdrelation till patienten
-kan identifiera patientens grundläggande behov
1
 5   5 SP
VÅV10KV22

Medicinsk-, kirurgisk- och perioperativ vård i laboratoriemiljöStuderande
-kan arbeta systematiskt och aseptiskt
-kan använda sig av centrala undersöknings- och diagnostiseringsmetoder
-kan utföra grundläggande klinisk bedömning av vitala funktioner
-kan i simulerade situationer i laboratoriemiljö identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund samt utföra nödvändiga vårdåtgärder och använda teknisk utrustning
-kan utgående från patientcase planera, dokumentera och utvärdera patientens vård och använda elektroniska vårddokumentationsprogram
-har kunskap och förstår betydelsen av en god patientrelation
-kan kommunicera på finska inom vården
1
 5   5 SP
VÅV10KV32

Akut- och intensivvård i laboratoriemiljöStuderande
-har grundläggande evidensbaserad om kunskap om akut - och intensivpatientens vård och förstår betydelsen av att skapa en god vårdrelation både till patienten och deras anhöriga
-kan observera, bedöma och ha grundläggande beredskap att vårda akut- och intensivvårdspatienter
-känner till och förstår användningen av den grundläggande tekniska apparaturen och förstår betydelsen av dess funktion som ett hjälpmedel inom akut- och intensiv vård
-kan tillämpa återupplivning
-kan i en simulerad situation ansvara för en säker läkemedelshantering
1
 5   5 SP
VÅV10KV33

Praktik inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdStuderande
-kan tillämpa evidensbaserad kunskap på praktiska fältet och har kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom vården
-kan vårdplanera, dokumentera och utvärdera patientens vård under handledning
-kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga samt påvisar ett proffessionellt förhållningssätt
-kan utföra en säker läkemedelsbehandling
-kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
1
 12   12 SP
VÅV10KV42

Praktik inom hemvård, mental- och missbrukarvårdStuderande
-har kunskap och förståelse för patientvården i olika kontext i hemmiljö
-förstår hemmets, anhörigas och närståendes betydelse för patienten
-kan tillämpa evidensbaserad kunskap på praktiska fältet och har kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom hemvården
-kan vårdplanera, dokumentera och utvärdera patientens vård under handledning
-kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga samt påvisar ett proffessionellt förhållningssätt
-kan utföra en säker läkemedelsbehandling
-kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
-har förståelse för patienten/klienten i mental- och missbrukarvårdskontext
-kan identifiera och tolka patientens/klientens grundläggande behov gällande mental ohälsa/missbruk
-kan bemöta patienten/klienten och hans familj i deras närmiljö
-har kunskap om patientens/klientens vårdprocess
1
  15  15 SP
VÅV10KV36

Praktik inom valbar kontextStuderande
-kan tillämpa evidensbaserad kunskap på praktiska fältet och har kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom vården.
-kan vårdplanera, dokumentera och utvärdera patientens vård under handledning
-kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga samt påvisar ett proffessionellt förhållningssätt
-kan utföra en säker läkemedelsbehandling
-kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
1
 6   6 SP
VÅV10HV   27 27 SP
VÅV10HA05

Praktik inom mödra- och barnhälsovårdStuderande
-kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid samt har insikter i vården vid förlossning och under barnsängstid på barnsängsavdelning
-kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom barnhälsovård
-kan arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos den gravida, den väntande familjen och barnfamiljen
-kan identifiera klientens resurser och hälsohinder och stöda den gravida , den väntande familjens och barnfamiljens hälsa
-behärskar vaccinationsverksamheten inom barnrådgivningsarbetet
1
   15 15 SP
VÅV10HA06

Praktik inom skol/studerande- och arbetshälsovårdenStuderande
-kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom skol- och studerandehälsovård samt företagshälsovård
-kan arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos elever, studerande och deras familjer samt arbetsföra
-kan identifiera elevers och studerandes resurser och hälsohinder och kan stöda deras hälsa
-kan identifiera arbetsföras resurser och hälsohinder och stöda deras hälsa
1
   9 9 SP
VÅV10HA07

Fördjupad praktik inom valbar hälsovårdskontextStuderande
-fördjupar sina färdigheter inom hälsovårdsarbetet och kan fungera som expert i hälsofrämjande arbete.
-påvisar ett professionellt förhållningssätt och kan arbeta mångprofessionellt i utvecklingsprojekt för att främja hälsa och välbefinnande.
-kan planera, förverkliga, utvärdera och utveckla självständigt evidensbaserade metoder utifrån ett hälsofrämjande perspektiv på individ-, familje-, grupp- och samfundsnivå.
-främjar befolkningens hälsa genom att självständigt stöda klienternas/patienternas hälsomedvetenhet, resurser och självständighet.
1
   3 3 SP

VALFRIA STUDIER

SP
     9 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen