Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Maskin- och produktionsteknik (240 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

66 SP
MP10AK6 3  9 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
UOTK10FM01

ForskningsmetodikStuderande

- skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden

- ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde

- skall kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter
1
  3  3 SP
MP10SK6363 18 SP
Studerande

- kan sammanställa språkligt korrekta också krävande texter både för sitt yrkesområde och för samhällslivet, samt iaktta rådande standard

- har beredskap att skriftligt dokumentera ett omfattande undersökningsprojekt

- behärskar den muntliga kommunikationens olika områden

- kan uttrycka sig ledigt både muntligt och skriftligt i de flesta situationer som uppkommer i arbetslivet och på fritiden

- känner till central terminologi från egen bransch och kan tillgodogöra sig huvudinnehållet i facktext

- har insikter i interkulturella skillnader
YH10SV01

SvenskaStuderande

-kan sammanställa språkligt korrekta också krävande texter både för sitt yrkesområde och för samhällslivet, samt iaktta rådande standard

-har beredskap att skriftligt dokumentera ett omfattande undersökningsprojekt

-behärskar den muntliga kommunikationens olika områden
2
3    3 SP
TKV10SV02

Vetenskapligt skrivandeDen studerande:

– har en nöjaktiga, goda, berömliga kunskaper i vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik

– kan med hänsyn till skriv- och uppställningsregler, sammanställa och dokumentera krävande texter för yrkesområdet och samhällslivet på en nöjaktig, god eller berömlig nivå

– är redo att skriva och muntligt presentera sitt lärdomsprov.
  3  3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
 3   3 SP
TKV10FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), allmänt bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer

- Uttrycker sig tydligt och säkert enligt situationens krav(5), i stora hela bra (3) och på nöjaktigt sätt (1).

- kan förstå och flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva meddelanden, brev, rapporter och dokument
1
   3 3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
TKV10EN02

IngenjörsengelskaStuderande

- kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan presentera och dokumentera delar av sitt yrkesområde i muntlig och skriftlig form på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan förstå och behjälpligt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5) skriva brev, rapporter och meddelanden av officiell karaktär

- har grundläggande (1) / goda (3) / utmärkta (5) insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
  3  3 SP
MP10FY 10   10 SP
Studerande

- känner till centrala fysikaliska begrepp, lagar och principer och deras samband

- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikaliska lagar och principer

- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikaliska lagar och principer

- kan använda sig av fysikaliska lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch

- har genom kunskap om fysikaliska lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen.
MP10FY01

Fysik 1Studerande

- bör behärska de viktigaste grundlagarna inom bl.a. mekaniken, punktformiga kroppens mekanik, stela kroppars mekanik och den
enkla harmoniska svängningsrörelsen. Laborationer och
mätvärdesbehandling.
3
 5   5 SP
MP10FY02

Fysik 2Studerande

- bör får en fysikalisknaturvetenskaplig grund, på
vilken studierna i de tekniska yrkesämnena stöder sig.

- bör känna till vätskors och gasers mekanik, grundläggande termodynamik, samt grunderna för ellära och magnetism.
Hydromekanik, värmelära och termodynamik, ellära och magnetism. Laborationer och grafisk framställning.
2
 5   5 SP
MP10KE 3   3 SP
Studerande

-behärskar de mest centrala kemiska sambanden och terminologin

-förstår de vanligaste kemiska fenomenen inom maskinområdet

-är tillräckligt insatt i hur yrkesrelaterad verksamhet påverkar miljön för att kunna ta hänsyn till detta och självständigt söka tilläggskunskap
TKV10KE01

Kemi och miljöStuderande
- förstår tillräckligt mycket av det kemiska symbolspråket och kemiska begrepp för att kunna läsa (1), kan använda (3) den kemiskt relaterade litteratur som yrket kräver. Studerande visar även prov på att kunna använda det kemiska språket vid kommunikation (5)
-kan ge exempel på (1) och kan förklara (3) kemiska fenomen och samband inom eget yrkesområde samt visar prov på att kunna använda kunskapen (5) i rätt sammanhang och ge förklaringar till orsak och verkan.

- kan utföra mest grundläggande kemiska beräkningar (1), kan utföra de vanligaste kemiska beräkningar som har koppling till yrket (3), visar prov på att kunna använda kemiska beräkningar där de behövs för lösning av problem i yrket (5)
- kan nämna exempel på miljöaspekter inom det egna yrkesområdet (1), kan förklara orsaken och verkan (3) samt kan ge exempel på åtgärder angående dessa miljöaspekter (5)
- kan ge några exempel på miljömyndighet i Finland (1), kan beskriva hur miljöförvaltningen i stort sett är organiserad (3) samt kan i stora drag nämna de uppgifter som handhas av de olika myndigheterna (5)
2
 3   3 SP
MP10MA12    12 SP
Studerande

- kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar

- har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder

- kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial

- förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper

- har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1Studerande

- kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt

- kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem

- kan grunderna i MathCad

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
3
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorerStuderande

- kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri

- kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalor och skalorprodukt)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
2
3    3 SP
UOTK10MA03

Fuktioner och ekvationer 2Studerande

- känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer

- kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
3
3    3 SP
UOTK10MA04

Analys 1Studerande

- kan lösa standardproblem med numeriska metoder

- kan rita nivåkurvor, beräkna partialderivator och gradienter för funktioner med flera variabler

- kan lösa enkla differentialekvationer

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
1
3    3 SP
MP10DA3    3 SP
Studerande

-har tillräckliga kunskaper i databehandling och programmering så att han kan/hon kan utnyttja datorstöd i studierna och i yrkeslivet

-känner till och behärskar de vanligaste kontorsprogrammen

-kan tillämpa ett modernt programmeringsspråk
TKV10DA01

Grunderna i datateknikStuderande

- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1)
behärskar ett epostprogram (5)

- kan hitta information på skolans hemsidor (1)
behärskar informationssökning på internet (5)

- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)

- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)

- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1)
kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)

- känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5)

- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
4
3    3 SP
MP10FE35   8 SP
Studerande

-kan grunderna inom företagsekonomi och känner till dess samhälleliga betydelse

-har grundläggande insikter i praktisk bokföring jämte lagstiftning

-kan utföra kostnads och investeringskalkyler

-har insikter i projekt- och utvecklingsarbete
MP10FE01

Industriell ekonomi 1Studerande

- ska få insikter i näringslivets och företagandets samhälleliga betydelse, internationellt, nationellt och regionalt.
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10FE02

Industriell ekonomi 2Studerande

- ska få fördjupade insikter i företagsekonomi samt uppöva en förmåga att fatta beslut som ansluter sig till företagsekonomiskt tänkande.
1
 5   5 SP
MP10NÄ  6  6 SP
Studeranden
-känner till kvalitetslednings- och miljöledningssystemens funktion och uppbyggnad
-har grundläggande kunskaper i den juridik förmannaskapet kräver och kan leda människor i arbetslivet
-har grundläggande kunskaper inom arbetarskydd och ergonomi
-känner till arbetsskyddslagstiftningen
-känna till och kunna planera logistiska system externt och internt inom företag (Inriktningen bilteknik)
MP10NÄ01

Arbetarskydd och arbetspsykologiSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10NÄ04

Arbetsledningse bifogad pdf-fil på svenska
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier inriktning: Maskinkonstruktion

114 SP
MP10MA 6   6 SP
Studerande

- kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar

- har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder

- kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial

- förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper

- har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
MP10MA01

Programanpassad matematik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MA03

Programanpassad matematik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT129 5 26 SP
Studerande

-erhåller gedigna grundläggande baskunskaper inom maskintekniska ämnen
MP10MT01

Teknisk ritningse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
3
3    3 SP
MP10MT02

3D Designse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT03

Mekanik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
3
3    3 SP
MP10MT04

Mekanik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
 3   3 SP
MP10MT05

Hållfasthetslära 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
 3   3 SP
MP10MT06

Materiallärase bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
4
3    3 SP
MP10MT07

Polymera materialse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT08

Maskinlaborationerse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10PD335  11 SP
Studerande

-har bredbasiga insikter i olika tillvekningsmetoder och tekniker av främst metallprodukter

-kan självständigt utföra programmering av numeriskt styrda arbetsmaskiner

-kan utföra verkstadstekniska kontrollmätningar för kvalitetssäkring
MP10PD01

Tillverkningsteknik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10PD02

Tillverkningsteknik 2 (+labb)Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  5  5 SP
MP10PD06

Kvalitetskontrollse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
 3   3 SP
MP10RA 3311 17 SP
Studerande

-känner till och kan använda pneumatik och hydraulik komponenter samt styrning av dessa

-känner till olika givare, och kan programmeringsprinciperna för programmerbara logik

-känner till robotars funktion och behärskar programmering av dessa
MP10RA02

Maskinautomation 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
 3   3 SP
MP10RA03

Maskinautomation 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10RA04

Automationslaborationerse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10RA01

Hydraulikse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10RA06

ElektroteknikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10EN  12  12 SP
Studerande

-känner till olika energiformer samt huvuddragen i Finlands energiförsörjning

-har fördjupade insikter i termodynamiken inklusive ångans termodynamik

-kan utföra beräkningar på arbetsprocesser samt värmeöverföringar

-har gedigna kunskaper om förbränningsmotorer med tyngdpunkt på dieselmotorer

-har praktiska erfarenheter av kraftverksdrift

-har goda kunskaper inom elkraftstekniken
MP10EN01

Energiteknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN03

Energiteknik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN04

Förbränningsmotorer 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10EN05

Förbränningsmotorer 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB 333 9 SP
Studerande

-känner till och kan utföra beräkningar på inom maskinbyggnad förekommande maskinkomponenter, maskiner och anläggningar.

-känner till mekanismer och dynamiska system inom maskintekniken
MP10KB01

Maskinelement 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10KB02

Maskinelement 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB04

ProcessrörSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10KB 31416 33 SP
Studerande

-känner till och kan utföra beräkningar på inom maskinbyggnad förekommande maskinkomponenter, maskiner och anläggningar.

-känner till mekanismer och dynamiska system inom maskintekniken
MP10KB05

Hållfasthetslära 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10KB06

Hållfasthetslära 3Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10KB07

Verktygskonstruktionse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10KB03

Maskinelement 3se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10KB08

MaskindynamikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  5  5 SP
MP10KB09

KonstruktionsmetodikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10KB10

StålkonstruktionerSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
   3 3 SP
MP10KB11

FormgivningSee bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10KB12

Finita elementmetodenSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
   5 5 SP
Val

Valfria studier

15 SP
3633 15 SP
Studerande

-kan genom att välja kurser från andra inriktningar eller andra program öka sina färdigheterna för framtida arbetsuppgifter
Pra

Praktik

30 SP
MP10PR101010  30 SP
Studerande

- har kommit i kontakt med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi både allmänt inom den tekniska branschen och inom utbildningsprogrammets område

- har blivit förtrogen med enklare formkrav och vanliga beteendemönster som gäller relationen arbetsgivare-arbetstagare

- har fått insikt i sin blivande yrkesroll och kan utnyttja de praktiska erfarenheterna i studierna

- har skapat kontakter till arbetslivet

- har successivt i takt med att studierna framskrider skaffat sig djupare och/eller bredare erfarenhet av olika verksamheter inom arbetslivet

Lär

Lärdomsprov

15 SP
MP10LP   15 15 SP
Studerande

-kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska uppgifter
-kan självständigt och i team planera och genomföra ett större projekt
-kan dokumentera och redogöra för sitt arbete på ett strukturerat sätt
-skapa kontakter till arbetslivet

Lärdomsprovsprocessen:
-anhållan om ämnet för lärdomsprovet
-planering av arbetet
-utförande av arbetsuppgifterna
-dokumentering och presentation

Kärnkompetenser

Yrkesstudier inriktning: Drifts- och energiteknik

85 SP
MP10MA 6   6 SP
Studerande

- kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar

- har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder

- kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial

- förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper

- har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
MP10MA02

Programanpassad matematik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MA04

Programanpassad matematik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10MT129 5 26 SP
Studerande

-erhåller gedigna grundläggande baskunskaper inom maskintekniska ämnen
MP10MT01

Teknisk ritningse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT02

3D Designse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT03

Mekanik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
3    3 SP
MP10MT04

Mekanik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10MT05

Hållfasthetslära 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT06

Materiallärase bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT07

Polymera materialse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10MT08

Maskinlaborationerse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10PD335  11 SP
Studerande

-har bredbasiga insikter i olika tillvekningsmetoder och tekniker av främst metallprodukter

-kan självständigt utföra programmering av numeriskt styrda arbetsmaskiner

-kan utföra verkstadstekniska kontrollmätningar för kvalitetssäkring
MP10PD01

Tillverkningsteknik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10PD03

Tillverkningsteknik 2 (+labb)Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  5  5 SP
MP10PD06

Kvalitetskontrollse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10RA  3311 17 SP
Studerande

-känner till och kan använda pneumatik och hydraulik komponenter samt styrning av dessa

-känner till olika givare, och kan programmeringsprinciperna för programmerbara logik

-känner till robotars funktion och behärskar programmering av dessa
MP10RA02

Maskinautomation 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10RA03  3  3 SP
MP10RA04

Automationslaborationerse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10RA05

Hydraulikse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10RA06

ElektroteknikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10EN  9  12 SP
Studerande

-känner till olika energiformer samt huvuddragen i Finlands energiförsörjning

-har fördjupade insikter i termodynamiken inklusive ångans termodynamik

-kan utföra beräkningar på arbetsprocesser samt värmeöverföringar

-har gedigna kunskaper om förbränningsmotorer med tyngdpunkt på dieselmotorer

-har praktiska erfarenheter av kraftverksdrift

-har goda kunskaper inom elkraftstekniken
MP10EN01

Energiteknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN03

Energiteknik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN04

Förbränningsmotorer 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10EN05

Förbränningsmotorer 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB 333 9 SP
Studerande

-känner till och kan utföra beräkningar på inom maskinbyggnad förekommande maskinkomponenter, maskiner och anläggningar.

-känner till mekanismer och dynamiska system inom maskintekniken
MP10KB01

Maskinelement 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10KB02

Maskinelement 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB04

ProcessrörSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10NÄ  6  6 SP
Studerande

-känner till kvalitetslednings- och miljöledningssystemens funktion och uppbyggnad

-har grundläggande kunskaper i den juridik förmannaskapet kräver och kan leda människor i arbetslivet

-har grundläggande kunskaper inom arbetarskydd och ergonomi

-känner till arbetsskyddslagstiftningen

-känna till och kunna planera logistiska system externt och internt inom företag (Inriktningen bilteknik)
MP10NÄ03  3  3 SP
MP10NÄ04

Arbetsledningse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10PD  33 6 SP
Studerande

-har bredbasiga insikter i olika tillvekningsmetoder och tekniker av främst metallprodukter

-kan självständigt utföra programmering av numeriskt styrda arbetsmaskiner

-kan utföra verkstadstekniska kontrollmätningar för kvalitetssäkring
MP10PD04

LogistikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10PD07

ProduktionssimuleringSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10EN  3  3 SP
Studerande

-känner till olika energiformer samt huvuddragen i Finlands energiförsörjning

-har fördjupade insikter i termodynamiken inklusive ångans termodynamik

-kan utföra beräkningar på arbetsprocesser samt värmeöverföringar

-har gedigna kunskaper om förbränningsmotorer med tyngdpunkt på dieselmotorer

-har praktiska erfarenheter av kraftverksdrift

-har goda kunskaper inom elkraftstekniken
MP10EN06

KraftverkssimuleringSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
  612 18 SP
Studerande

-har grundläggande kunskaper om driftssäkerhet och underhåll av anläggningar

-kan utforma och planera drifts- och underhållsrutiner samt ekonomiskt styra dessa

-har grundläggande kunskaper om i VVS teknik och energikonsumtion för främst fastigheter
MP10DA03

Underhållsteknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10DA04

Underhållsteknik 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10DA05

VindkraftverkSe bifogad pdf-fil på svenska.
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10DA06

VVS-teknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10DA07

VVS-teknik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10DA08

FastighetsunderhållSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP

Valfria studier

15 SP
3633 15 SP
Studeranden
-kan genom att välja kurser från andra inriktningar eller andra program öka sina färdigheterna för framtida arbetsuppgifter

Praktik

30 SP
MP10PR101010  30 SP
Studerande

- har kommit i kontakt med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi både allmänt inom den tekniska branschen och inom utbildningsprogrammets område

- har blivit förtrogen med enklare formkrav och vanliga beteendemönster som gäller relationen arbetsgivare-arbetstagare

- har fått insikt i sin blivande yrkesroll och kan utnyttja de praktiska erfarenheterna i studierna

- har skapat kontakter till arbetslivet

- har successivt i takt med att studierna framskrider skaffat sig djupare och/eller bredare erfarenhet av olika verksamheter inom arbetslivet

Lärdomsprov

15 SP
MP10LP   15 15 SP
Studerande

-kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska uppgifter
-kan självständigt och i team planera och genomföra ett större projekt
-kan dokumentera och redogöra för sitt arbete på ett strukturerat sätt
-skapa kontakter till arbetslivet

Lärdomsprovsprocessen:
-anhållan om ämnet för lärdomsprovet
-planering av arbetet
-utförande av arbetsuppgifterna
-dokumentering och presentation

Kärnkompetenser

Yrkesstudier inriktning: Bil- och transportteknik

52 SP
MP10MA 3   3 SP
Studerande

- kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar

- har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder

- kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial

- förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper

- har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
MP10MA02

Programanpassad matematik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT126   18 SP
Studerande

-erhåller gedigna grundläggande baskunskaper inom maskintekniska ämnen
MP10MT01

Teknisk ritningse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT02

3D Designse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT03

Mekanik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
3    3 SP
MP10MT04

Mekanik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10MT05

Hållfasthetslära 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT06

Materiallärase bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10AL  6  6 SP
Studerande

-känner till kvalitetslednings- och miljöledningssystemens funktion och uppbyggnad

-har grundläggande kunskaper i den juridik förmannaskapet kräver och kan leda människor i arbetslivet

-har grundläggande kunskaper inom arbetarskydd och ergonomi

-känner till arbetsskyddslagstiftningen

-känna till och kunna planera logistiska system externt och internt inom företag (Inriktningen bilteknik)
MP10AL01

ArbetsledningSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10AL02  3  3 SP
MP10PD3 3  6 SP
Studerande

-har bredbasiga insikter i olika tillvekningsmetoder och tekniker av främst metallprodukter

-kan självständigt utföra programmering av numeriskt styrda arbetsmaskiner

-kan utföra verkstadstekniska kontrollmätningar för kvalitetssäkring
MP10PD01

Tillverkningsteknik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10PD04

LogistikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN  6  6 SP
Studerande

-känner till olika energiformer samt huvuddragen i Finlands energiförsörjning

-har fördjupade insikter i termodynamiken inklusive ångans termodynamik

-kan utföra beräkningar på arbetsprocesser samt värmeöverföringar

-har gedigna kunskaper om förbränningsmotorer med tyngdpunkt på dieselmotorer

-har praktiska erfarenheter av kraftverksdrift

-har goda kunskaper inom elkraftstekniken
MP10EN01

Energiteknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN04

Förbränningsmotorer 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB 33  6 SP
Studerande

-känner till och kan utföra beräkningar på inom maskinbyggnad förekommande maskinkomponenter, maskiner och anläggningar.

-känner till mekanismer och dynamiska system inom maskintekniken
MP10KB01

Maskinelement 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10KB02

Maskinelement 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10RA   3 3 SP
Studerande

-känner till och kan använda pneumatik och hydraulik komponenter samt styrning av dessa

-känner till olika givare, och kan programmeringsprinciperna för programmerbara logik

-känner till robotars funktion och behärskar programmering av dessa
MP10RA05

Hydraulikse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10BT51811  36 SP
Studerande

-har gedigna kunskaper om teknik och elektronik i olika slags fordon

-har kunskaper om de krafter som verkar på fordon i olika situationer

-har insikter i säkerhets- och miljöaspekter i moderna fordon

-har kunskaper och insikter att leda en modern bilverkstad
MP10BT01

Bilteknik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
5    5 SP
MP10BT02

Bilteknik 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 5   5 SP
MP10BT03

Kraftöverföringse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10BT04

Bilelektronik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 5   5 SP
MP10BT05

Bilelektronik 2 (laborationer)se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10BT06

Verkstadsteknikse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  5 SP
MP10BT07

Billaborationer 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 5   5 SP
MP10BT08

Billaborationer 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  5  5 SP
   5 5 SP
Studerande bör:

- kunna handha planerings- och förmansuppgifter inom logistikens delområden

- kunna känna till hur verksamheterna organiseras inom respektive område

- vara införstådda med de senaste strömningarna inom respektive område och kan följa med utvecklingen och delta i närtransporter samt lagerhållning och hantering.
MP10KB13

LandsvägstransportSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   5 5 SP

Valfria studier

9 SP
 33  9 SP
Studeranden
-kan genom att välja kurser från andra inriktningar eller andra program öka sina färdigheterna för framtida arbetsuppgifter

Praktik

30 SP
MP10PR101010  30 SP
Studerande

- har kommit i kontakt med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi både allmänt inom den tekniska branschen och inom utbildningsprogrammets område

- har blivit förtrogen med enklare formkrav och vanliga beteendemönster som gäller relationen arbetsgivare-arbetstagare

- har fått insikt i sin blivande yrkesroll och kan utnyttja de praktiska erfarenheterna i studierna

- har skapat kontakter till arbetslivet

- har successivt i takt med att studierna framskrider skaffat sig djupare och/eller bredare erfarenhet av olika verksamheter inom arbetslivet

Arbetsplatsförlagd utbildning

30 SP
MP10AU   30 30 SP
Studerande

-erhåller praktiska färdighet för varierande arbetsuppgifter inom bil-och fordonsbranchen genom att under handledning deltaga i olika uppdrag inom företag och näringsliv, samt att utföra olika studieprojekt i anslutning till dessa

Lärdomsprov

15 SP
MP10LP   15 15 SP
Studerande

-kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska uppgifter
-kan självständigt och i team planera och genomföra ett större projekt
-kan dokumentera och redogöra för sitt arbete på ett strukturerat sätt
-skapa kontakter till arbetslivet

Lärdomsprovsprocessen:
-anhållan om ämnet för lärdomsprovet
-planering av arbetet
-utförande av arbetsuppgifterna
-dokumentering och presentation

Kärnkompetenser


« Tillbaka till utbildningsprogrammen