Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Elektroteknik (240 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

57 SP
Studeranden
- har en omfattande helhetsbild av ingenjörsyrkets ställning och betydelse i samhälle och näringsliv
- är förtrogen med ingenjörsyrkets allmänna teoretiska grunder
- har sådana språkkunskaper som avses i förordning (424/2003 och 352/2003)
EL10SK3636 18 SP
Svenska
- Den studerande har muntliga och skriftliga färdigheter i sitt modersmål som behövs för studierna, examensarbetet, yrkes- och samhällslivet

Finska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda finska muntligt och skriftligt på ett tillfredställande sätt i vardags- och arbetslivssituationer
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift

Engelska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda engelska både muntligt och skriftligt på ett tillfredsställande sätt i de situationer som uppkommer i arbetslivet
- är medveten om kulturella skillnader och deras betydelse
YH10SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV10SV02

Vetenskapligt skrivandeDen studerande:

– har en nöjaktiga, goda, berömliga kunskaper i vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik

– kan med hänsyn till skriv- och uppställningsregler, sammanställa och dokumentera krävande texter för yrkesområdet och samhällslivet på en nöjaktig, god eller berömlig nivå

– är redo att skriva och muntligt presentera sitt lärdomsprov.
1
   3 3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
 3   3 SP
TKV10FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), allmänt bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer

- Uttrycker sig tydligt och säkert enligt situationens krav(5), i stora hela bra (3) och på nöjaktigt sätt (1).

- kan förstå och flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva meddelanden, brev, rapporter och dokument
1
   3 3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
2
 3   3 SP
TKV10EN02

IngenjörsengelskaStuderande

- kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan presentera och dokumentera delar av sitt yrkesområde i muntlig och skriftlig form på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan förstå och behjälpligt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5) skriva brev, rapporter och meddelanden av officiell karaktär

- har grundläggande (1) / goda (3) / utmärkta (5) insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
  3  3 SP
EL10MA12    12 SP
- Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar
- Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder
- Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial
- Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper
- Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1Studerande:

- kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt (1)

- kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem (1)

- kan grunderna i MathCad (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
2
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorerDen studerande

- kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri (1)

- kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär och skalärprodukt) (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA03

Funktioner och ekvationer 2Den studerande

- känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer (1)

- kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA04

Analys 1Den studerande

- kan beräkna enkla gränsvärden (1)

- kan derivera och integrera elementära funktioner samt tillämpa dem i standardproblem (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
EL10FY33 3 9 SP
- känner till centrala fysikaliska begrepp, lagar och principer och deras samband
- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikaliska lagar och principer
- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikaliska lagar och principer
- kan använda sig av fysikaliska lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch
- har genom kunskap om fysikaliska lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen
EL10FY01

MekanikStuderande

- kan använda och kontrollera enheter i beräkningar (1)

- känner till mekanikens begrepp, lagar och principer och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda lagar och principer för att lösa mera krävande problem (5)

- kan utföra och rapportera experiment (1), kan därtill utföra noggrannhetskalkyl samt diskutera resultatets tillförlitlighet (5)

- känner till tekniska tillämpningar inom mekaniken (1)
1
3    3 SP
TKV10FY03

Svängningar, vågrörelse och optikDen studerande

- känner till begrepp, lagar och principer inom svängningar, vågrörelse och optik och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda sig av lagar och principer inom svängningar, vågrörelse och optik för att lösa mera krävande problem (5)
- kan inom svängningar, vågrörelse och optik utföra experiment, samla in mätdata, evaluera och rapportera skriftligen (1)
- känner till tekniska tillämpningar för svängningar, vågrörelser och optik (1)
1
 3   3 SP
TKV10FY04

MaterialfysikDen studerande

-har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om modeller för hur mikrovärlden är uppbyggd och hur det reflekteras hos materialegenskaper i vår makrovärld

- har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om hur olika undersökningsmetoder kan generera kunskap om mikrovärlden

- har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om hur olika fenomen i mikrovärlden utnyttjas i modern teknologi

- kan planera, utföra, evaluera och rapportera mätningar av storheter och fenomen i mikrovärlden (1)
1
   3 3 SP
EL10EK6363 18 SP
Studeranden
- känner till den egna branschen
- kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen inom elektrotekniken
- har analytisk färdigheter, förmåga att leda projekt och delta i forsknings- och utvecklingsarbete
- känner till förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet samt de viktigaste verktygen för ekonomisk planering och styrning
- har kunskaper att delta i projektverksamhet samt att leda människor, processer och projekt
- känner till grundprinciperna för företagande, marknadsföring och industrins tjänsteverksamhet
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer

- känner till undersökningsprocessen

- kan söka och kritiskt värdera information

- kan planera, genomföra och evaluera processer

- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering

- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
UOTK10FM01

ForskningsmetodikDen studerande

- skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden

- ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde

- skall kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter
1
  3  3 SP
EL10EK01 3   3 SP
EL10EK02  3  3 SP
EL10EK03   3 3 SP
Yrk

Gemmensamma yrkesstudier

57 SP
Studeranden
- är förtrogen med de centrala problemkomplexen och tillämpningarna i elektrotekniken
- är förtrogen med de vetenskapliga grunderna i elektrotekniken
- besitter en positiv attityd till att följa och utveckla säkra arbetssätt och metoderEL10ET21156  42 SP
Studeranden
- förmår utnyttja matematiska metoder och verktyg för att beskriva fenomen och lösa problem inom elektrotekniken
- behärskar fysikens viktiga lagar inom elektroteknikens tillämpningar, speciellt beträffande elektromagnetiska fenomen
-känner till komponenter och behärskar grundkopplingar inom elektroniken
- behärskar de elektrotekniska grundmätningarna
- känner väl till elektroteknikens centrala lagar och bestämmelser inom el- och apparatsäkerhet samt kan tillämpa dem i praktiken
EL10ET013    3 SP
EL10ET023    3 SP
EL10ET033    3 SP
EL10ET043    3 SP
EL10ET05

Kretsanalysse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
EL10ET06 3   3 SP
EL10AD013    3 SP
EL10AD02

Digitalteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
EL10PA01

Styrteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
EL10ED01

Energiteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
EL10ET073    3 SP
EL10ED02  6  6 SP
EL10EA01 3   3 SP
EL10DK933  15 SP
Studeranden
- har goda kunskaper inom datatekniken
- har grundläggande kunskaper inom programmeringstekniken
- har grundläggande kunskaper inom datakommunikationstekniken, både inom hård- och mjukvara
EL10DK01

Datorteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
3    3 SP
EL10DK023    3 SP
EL10DK03 3   3 SP
EL10DK043    3 SP
EL10DK05  3  3 SP

Yrkesstudier: Automationsteknik

66 SP
EL10RS 669 21 SP
Studeranden
- kan arbeta med matematiska modeller för vanliga tekniska och speciellt elektrotekniska processer
- kan välja och simulera regulatorer för vanliga processer
- kan designa, simulera och implementera avancerade regulatorer och regleralgoritmer för industriella processer
- förstår sig på, ser potentialen med och kan använda intelligenta (olinjära) system och algoritmer
EL10RS01 6   6 SP
EL10RS02  6  6 SP
EL10RS03   3 3 SP
EL10RS04   3 3 SP
EL10RS05   3 3 SP
EL10PA  159 24 SP
Studeranden
- känner till dimensionsanalys, material- och energibalanser
- känner till processteknikens och processmätteknikens grunder och principer
- förstår styrtekniska system och kan välja komponenter till styrtekniska system
- förstår uppbyggnaden och användandet av industriella styr- och automationssystem
- förstår människan i samspel med maskin och process
- är insatt i datakommunikation och industriella kommunikationsmöjligheter
EL10PA02  3  3 SP
EL10PA03  3  3 SP
EL10PA04  3  3 SP
EL10PA05

Styrsystemse bifogade pdf-fil
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
EL10PA06  3  3 SP
EL10PA07   3 3 SP
EL10PA08   6 6 SP
EL10AD 129  21 SP
Studeranden
- behärskar analoga filter och kretsar
- kan planera, konstruera och programmera mikroprocessorbaserade system
- är väl insatt i teoretisk och praktisk analog- och digital signalanpassning och -behandling
- känner till elektronikkonstruktioner och kan utnyttja programvara för analys och design
- känner till de principer som tillämpas vid planeringen av elektroteknisk apparatur
EL10AD03 3   3 SP
EL10AD04  3  3 SP
EL10AD06 6   6 SP
EL10AD06  3  3 SP
EL10AD07

Frekvensanalysse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
EL10AD08  3  3 SP

Yrkesstudier: Elkraftsteknik

66 SP
EL10ED 3915 27 SP
Studeranden
- är väl bekant med allmänna eldistributionsnät och byggnaders elnät
- kan dimensionera komponenterna för eldistributionsnät och byggnaders elnät
- har kännedom om eldistributionens apparater och ställverk
EL10ED03 3   3 SP
EL10ED04  6  6 SP
EL10ED05  3  3 SP
EL10ED06   6 6 SP
EL10ED07

Eldriftsteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
EL10ED08

Ställverkse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
EL10ED09   3 3 SP
EL10EA 918  27 SP
Studeranden
- har kännedom om elmotordrifter
- kan dimensionera motordrifters komponenter för konstant och reglerbar hastighet
- känner till skydds- och styrmetoder för eldrifter
EL10EA02  3  3 SP
EL10EA03 3   3 SP
EL10EA04  6  6 SP
EL10EA05

Elanvändningse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
  6  6 SP
EL10EA06 3   3 SP
EL10EA07 3   3 SP
EL10EA08  3  3 SP
EL10ÖT 633 12 SP
Studeranden
- känner väl till skydds- och driftsövervakningssystem för elkraftsprocessen
- känner väl till programmerbara styrenheter, kommunikations- och styrsystem
EL10ÖT01

Processteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
EL10ÖT02

Reglerteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
EL10ÖT03  3  3 SP
EL10ÖT04   3 3 SP
Pra

Praktik

30 SP
EL10PR101010  30 SP
Den studerande
- har kommit i kontakt med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi både allmänt inom den tekniska branschen och inom utbildningsprogrammets område
- den studerande har blivit förtrogen med enklare formkrav och vanliga beteendemönster som gäller relationen arbetsgivare-arbetstagare
- har fått insikt i sin blivande yrkesroll och kan utnyttja de praktiska erfarenheterna i studierna
- har skapat kontakter till arbetslivet
- har successivt i takt med att studierna framskrider skaffat sig djupare och/eller bredare erfarenhet av olika verksamheter inom arbetslivet
Lär

Lärdomsprov

15 SP
EL10LP   15 15 SP
Se bifogat dokument
Kärnkompetenser
Val

Valfria studier

15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen