Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Sjöfart (även vuxenutbildning) (270 sp)

Examen: YH-examen i sjöfart
Examensbenämning: Sjökapten (YH)
Beräknad studietid: 4,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

53 SP
     15 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
•känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
•reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
•kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
•känner till undersökningsprocessen
•kan söka och kritiskt värdera information
•kan planera, genomföra och evaluera processer
•kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
•kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
222  6 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
-är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
-är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
-kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
-känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
-är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
 3   3 SP
     15 SP
UOÅ10IL01

Introduktion till interkulturellt ledarskapStuderanden
-Förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund
-Reflektera över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder
-Känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt samhälle
-Förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet
-Förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer
111  3 SP
UOÅ10AJ01

ArbetslivsjuridikStuderanden
- Känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som
finns och som kan utveckla den egna branschen
- Känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i
en arbetsgemenskap
-Känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
- Känner till huvudprinciperna för organisationernas
verksamhet och ledning och har beredskap för att leda
arbete
- Känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna
inom organisationer som är verksamma i den egna
branschen
-Kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt
planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets
föränderliga situationer
1,51,5   3 SP
UOÅ10EF01

Ekonomi och företagandeStuderanden
-har förståelse för företagande och entreprenörskap genom att i den ekonomiska verksamheten ha kunskap om lönsamhet, företagets penningrörelse, redovisningens roll, grunderna av periodiseringar samt resultat- och balansräkningens uppbyggnad och gällande företagande ha kunskap om ekonomiskt kunnande från affärside till företags verksamhet
 3   3 SP
UOÅ10HU01

Hållbar utvecklingStuderanden
- Känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra.
-Förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett
hållbart nyttjande av natur, människor och miljö.
-Kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt.
-Kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling.
Kompetens inom HU ingår också de följande: kommunikativ och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle
3    3 SP
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderanden
- kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
- kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet
- kan använda sig av evidensbaserad kunskap
- kan ta ställning och ställa relevanta frågor
   3 3 SP
SF13SL     23 SP
SF13SA     10,50 SP
SF13SA01

Fartygs samhälle och vaktrutiner•Den studerande är förtrogen med fartyget som social miljö och arbetsplats.
•Känner till fartygssamhället och dess funktion
•Känner till vaktarrangemang ombord på fartyg till sjöss och i hamn.
•Känner till handhavandet av sjövakt enligt gott sjömanskap.
•Kan styra fartyget och rätta sig efter roderkommandon även på engelska språket
•Kan styra efter magnet- och gyrokompass
•Förstår roderkommandon
•Kan koppla om från automatstyrning till handstyrning och tvärtom
•Känner till beslut om fartygsbemanning, besättningens behörig- het samt om vakthållning ombord.
•Grundligt känner till olika kommunikationssystem ombord.
•Grundligt känner till alarmsystem ombord och personliga uppgifter i samband med detta.
•Förstår order och använda sjötermer och definitioner med vakthavande officer i sjövakt och byta vakt enligt vaktrutiner samt känna till utkikens uppgifter.
•Känner till förberedelser före hamnanlöp, lotstagning, ankringsoperationer och förtöjning.
•Grundläggande principerna inom det marina miljöskyddet
1
2,5    2,5 SP
SF13SA02

Fartygstyper och lasthantering•Känna till sjöklargöring och arbetsuppgifterna i hamn i samband med lastning och lossning, lasthantering och hantering av farliga laster.
•Känna till handelsfartygens konstruktion och vanligaste benämningar.
•Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarskydd
•Känna till lyftanordningarnas egenskaper och funktioner samt lastsäkringsmetoder
1
2,5    2,5 SP
SF13SA03

Terrester navigation och sjövägsregler 1.Den studerande ges de färdigheter i navigation och sjömanskap som förutsätts för att avlägga behörighet för förarbrev och för att fungera som utkiksman på bryggan. Kunskap i att använda den internationella signalboken.
1
1,5    1,5 SP
SF13SA04

Fartygets underhåll och sjömansarbete 3, däcksmaskiner•Att grundligt känna till däcksmaskinerna, deras konstruktion, användning och underhåll.
•Känna till underhåll av lasthanterings- och lyftutrustning.
•Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
•Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetsskydd.
1
1,5    1,5 SP
SF13SA05

Vaktrutiner,maskinDen studerande känner till vaktrutinerna enligt STCW-konventionen samt förstår dess betydelse för gott och säkert sjömanskap samt minimerad miljöpåverkan. Vidare skall den studerande kunna förstå och kunna använda de rätta benäm-ningarna på maskinrummets olika delar och dess allmänna or-ganisation
1
1,25    1,25 SP
SF13SA06

Juridik 1•Att grundligt känna till lagstiftningen som reglerar arbetsuppgifter och skydd i skeppsarbete samt sjöfartens inverkan på miljön.
•Att kunna vidta försiktighetsåtgärder till förhindrandet av nedsmutsning av den marina miljön
•Att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
•Att förstå order och att bli förstådd med hänsyn till arbetsuppgifter ombord
•Att kunna bidra till verkningsfulla mänskliga relationer ombord på fartyg
1
1,25    1,25 SP
SF13SB     2,5 SP
SF13SB01

Fartygets underhåll och sjömansarbete 1 , verkstad•Känna till grundena i fartygsunderhåll.
•Den studerande känner till tågvirkets, trossars och vajers hantering, förvaring, skötsel och underhåll samt har vetskap om tågvirkets brottstyrka
•Säkring av utrustning och förnödenheter
•Avfallshantering ombord
•Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
•Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarskydd.
1
1,5    1,5 SP
SF13SB02

Fartygets underhåll och sjömansarbete 2, korrosion•Att grundligt känna till syftet med fartygets underhåll och korrosionsbekämpning.
•Studeranden känner till korrosionsprocessen och korrosionsbekämpningen.
•Studeranden känner till rengörningsmetoder och -medel
•Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
•Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarskydd.
1
1    1 SP
SF13SC     4,5 SP
SF13SC01

Dieselmotorer och hjälputrustning 1Den studerande känner till dieselmotorns huvuddelar och deras uppgifter.
Känner till dieselmotorns olika användningsområden.
Känner till dieselmotorns miljöpåverkan
Inser underhållets betydelse för säker framfart och minimerad miljöpåverkan.
1
1,5    1,5 SP
SF13SC02

Dieselmotorer och hjälputrustning 2Den studerande känner till de olika hjälpsystemen som hör till en dieselmotor i maskinrummet på ett fartyg.
Kan på ett enkelt sätt redogöra för dieselmotorns bränsle-, smörjolje-, kyl- och startluftsystem.
Känner till principerna för övervakning och drift av ångan-läggningar ombord på fartyg och att hålla vakt över värme-pannor (boiler).
Känner till hjälputrustningens miljöpåverkande effekter
Känner till grunderna för tank och rörsystem samt pumpnings-operationer.
Känner till fartygets elproduktion samt säkerhetsfaktorer gäl-lande eldrivna maskiner och anordningar.
1
1,5    1,5 SP
SF13SC03

Svetsning och metallarbeteLära känna de vanligaste skär- och svetsmetoderna som förekommer ombord på dagens fartyg.
Bli införstådd med de säkerhetsåtgärder som bör vidtagas vid arbete med skär- och svetsutrustning.
Lära känna de vanligaste verktygen och som förekommer vid metall arbeten, deras funktion, användningsområden.
Kunna tillämpa arbetarskyddsföreskrifter vid användning av verktyg och verktygsmaskiner.
Kunna utföra mindre arbeten som hör till service och underhåll.
Kunna ta i beaktande miljöaspekter i samband med svetsnings- och metallarbeten
1
1,5    1,5 SP
SF13SD     5,5 SP
SF13SD01

Basic SafetyAtt ge studeranden de i STCW konventionen krävda kun-skaperna i grundläggande säkerhet som krävs av alla personer som avser att arbeta ombord på fartyg enligt STCW- Code: A-VI/1-4 och A-VI/1-1
1
0,75    0,75 SP
SF13SD02

Brandskydd för manskapStuderanden görs förtrogen med fartygens släckningsutrustning, dess funktionsprinciper och användningsmöjligheter och kan utföra på fartyg förekommande släckningsuppgifter
Enligt STCW- Code: A-VI/1-2
1
1,5    1,5 SP
SF13SD03

Hälsolära 1, FörstahjälpStuderande erhåller grundläggande kunskaper och färdigheter i förstahjälpen för olika typer av olycks- och sjukdomsfall ombord på ett fartyg. Enligt STCW- Code: A-VI/1-3, A-VI/2-1,
1
0,75    0,75 SP
SF13SD04

Orienteringskurs för tankfartygMålet med orienteringskursen för tankfartyg är att de som ämnar påbörja tjänst på tankfartyg, andra än befäl eller besättningsmän som ansvarar för lasttransport eller hantering, skall bli förtrogna med tankfartygslaster, lasthanteringsutrustning, lasttransporter och tankfartygsverksamhet.
Avlagd kurs ger ett intyg som berättigar till certifikat. Certifikatet bör ansökas med stöd av detta intyg från Sjöfartsverket.
1
1    1,0 SP
SF13SD05

Engelska 1Kursen introducerar sjöfartsengelskan och dess användnings-områden till de studerande.
Den studerande behärskar den mest centrala vokabulären för radiokommunikation i nödsituationer och i normal radiotrafik.
1
0,75    0,75 SP
SF13SD06

LivbåtsmannakursAtt ge studeranden de kunskaper och färdigheter som krävs för utfärdande av livbåtsmannaintyg enligt STCW CODE A-VI/2-1, B-VI/2
1
0,75    0,75 SP
SF13HP1     18 SP
Yrk

Yrkesstudier

127 SP
SF13OL     76 SP
SF13OA     11,5 SP
SF13OA01

Terrester navigation och sjövägsregler 2Den studerande ges de färdigheter i navigation och sjö-manskap som förutsätts för att avlägga behörighet för förar-brev och för att fungera som utkiksman på bryggan. Kunskap i att använda den internationella signalboken
1
 1   1 SP
SF13OA02

Terrester navigation AStuderanden skall behärska grundläggande terrester naviga-tionsteori.
Kunna bestämma fartygets position med hjälp av landföremål, fyrar, sjömärken och bojar.
Kunna avsätta positioner med hjälp av siffervärden från elek-tronisk positionsbestämmningsutrustning.
Kunna göra en färdplan.
1
1,5    1,5 SP
SF13OA03

Terrester navigation BKännedom om geodesi och kartprojektioner. Behärska standardiserade utprickningssystem och ortlinjeteori. Förmåga att gestalta jordklotets koordinatsystem och dess projektion på plana ytor.

Grundliga kunskaper och förmåga att använda sjökort och publikationer sådana som seglationsbeskrivningar, underrättelser för sjöfarare, navigationsvarningar på radio och fartygs ruttinformation
1
 1   1 SP
SF13OA04

Terrester Navigation CKunna utföra bestickföring genom att sätta ut kurser i sjökort och utföra positionskontroller och kurskorrigeringar p.g.a. ström och avdrift.
Kunna föra skeppsdagbok
Kunna göra loxodromberäkningar
1
 1   1 SP
SF13OA05

Terrester Navigation DAtt i simulator kunna utföra bestickföring genom att sätta ut kurser i sjökort och utföra positionskontroller och kurskorri-geringar p.g.a. ström och avdrift.
Kunna föra skeppsdagbok.
Kunna uppgöra, utvärdera och genomföra en färdplan
1
 2   2 SP
SF13OA06

Meteorologi och oceanografiFörstå grundläggande meteorologi och oceanografi, samt deras inverkan på framförandet av ett fartyg.

Att ha förmåga att använda och tolka den information som fås från meteorologiska instrument ombord

Att ha kunskaper om kännetecknen för olika väderlekssystem, förfaringssätten för rapportering och registrering

Att ha förmåga att kunna tillämpa den meteorologiska information som är tillgänglig
1
 1   1 SP
SF13OA07

Matematik 1Att få en god matematisk färdighet för fortsatta studier på yr-keshögskolenivå.
1
0,5    0,5 SP
SF13OA08

Matematik 2Att få en god matematisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå
1
 0,5   0,5 SP
SF13OA09

ADB 1Kunskap i datateknikens grunder, ordbehandling, tabellhanter-ing och datakommunikation.
1
 2   2 SP
SF13OA10

Fysik 1Att få en god fysikalisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå.
1
 1   1 SP
SF13OB     7 SP
SF13OB01

Instrumentlära RadarKänna till radar anläggningens funktionsprincip, tillförlitlighet och begränsningar samt kunna grundläggande positionsbestämning och övervakning av trafiksituation med hjälp av radar.
1    1 SP
SF13OB02

Instrumentlära GNSS, kompasser och styrningKunna använda olika elektroniska hjälpmedel, känna till deras tillförlitlighet och begränsningar, som kompletterande medel för säker navigering.

Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel.

Förstå uppbyggnaden av dagens satellitpositionssystem (GNSS).

Känna till felaktigheter och begränsningar i systemen, samt deras positionsnoggrannhetsnivåer.

Förmåga att använda ekolodet och att riktigt tillämpa informationen.

Kunskap över magnetiska och gyrokompassers funktionssätt.

Förmåga att bestämma felen i magnet- och gyrokompasser med användning av astronomiska och terrestra metoder, och att ta i beaktande sådana fel.

Kunskap över kontrollsystem av styrningen, bruksanvisningar och byte från hand till automatstyrning och tvärtom. Inställning av kontrollerna för optimal prestation.
1
 1,5   1,5 SP
SF13OB03

Instrumentlära ECDISFörmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektro-niska navigationshjälpmedel

Förstå uppbyggnaden ECDIS.

Känna till felaktigheter och begränsningar i ECDIS systemen, samt deras positionsnoggrannhetsnivåer.

Känna till olika elektroniska sjökort, deras uppbyggnad, fördelar och nackdelar.

Ge färdigheter i användandet av satellitpositionssystem och elektroniska sjökort

Känna till funktionsprincipen för AIS

Känna till funktionsprincipen för VDR
1
  1,5  1,5 SP
SF13OB04

Fysik 4 (elteknik)Kunskaper i likströms-, växelströmslära och halvledare.
1
 3   3 SP
SF13OC     9 SP
SF13OC01

Astronomisk Navigation 1Förstå grunderna i astronomisk positionsbestämning.

Ge färdighet i användningen av sextant.

Ge färdighet i beräknandet av höjden till olika himlakroppar.

Ge färdighet i beräknandet av himlakropparnas timvinkel och deklination.
1
  1,5  1,5 SP
SF13OC02

Astronomisk Navigation 2•Ge färdigheter i att bestämma positionen medelst sol- och stjärnobservationer.
•Ge färdigheter i att bestämma kompassernas felvisning medelst observationer av himlakroppar.
1
  1,5  1,5 SP
SF13OC03

Astronomisk Navigation 3Ge färdigheter i att bestämma positionen medelst sol-, planet-, mån- och stjärnobservationer.
1
  1,5  1,5 SP
SF13OC04

Färdplanering 1Ge färdigheter i att kunna utnyttja storcirkel beräkningar i det praktiska färdplaneringsarbetet.
Ge färdigheter i uppgörandet av en färdplan.
1
  1,5  1,5 SP
SF13OC05

TidvattenläraKänna till tidvattenteorins grunder. Ge färdigheter att kunna beräkna tidvattnets höjd vid en bestämd tidpunkt och klockslaget för en bestämd tidvattenhöjd, samt kunna beräkna tidvat-tenströmmarnas riktning och hastighet.
1
  1  1 SP
SF13OC06

Matematik 5Kunna lösa storcirkel- och astronomiska uppgifter med sfärtri-gonometriska metoder.
1
  2  2 SP
SF13OD     12,5 SP
SF13OD01

Vaktrutin 1 A: SjövägsreglerIngående kunskap om innehåll och avsikt med de internationella sjövägsreglerna och reglerna för inre farvatten.
Ge färdigheter i användandet av olika typer av signaler till sjöss.
1
1,5    1,5 SP
SF13OD02

Vaktrutin 1 B: BryggrutinerIngående kunskap om innehåll och avsikt med de internationella sjövägsreglerna och reglerna för inre farvatte

Ge färdigheter i användandet av olika typer av signaler till sjöss.

Ingående kunskap om de grundläggande principer som skall tillämpas vid vakthållning på bryggan.
1
  1  1 SP
SF13OD03

Vaktrutin 2: Bryggrutiner, simulatorGe färdighet att sköta bryggvakten som vaktchef.

Inneha kännedom om metoder för att samarbeta i kommando-bryggtjänstgöringen

Inneha kännedom om fartygsrapporteringssystem

Ge kunskaper i att bemöta nödsituationer genom att känna till:
åtgärder som bör vidtas till med hänsyn till passagerares sä-kerhet vid nödsituationer; omedelbara åtgärder som bör vidtas efter en kollision eller grundstöt¬ning och inledande utvärdering av skador.

Ge kunskaper om åtgärder som bör vidtas för att rädda människor i sjön, bistå fartyg i nöd och att bemöta nödsituationer som kan uppstå i hamn
1
  2,25  2,25 SP
SF13OD04

Radarplotting 1: Manuell plottingGe färdigheter att som vaktchef kunna handha trafiksituationer genom radarplotting.
Förmåga att använda radarn för att upprätthålla säkerhet vid navigeringen och uppfylla kraven i IMO Res. A.483(XII)
1
 1   1 SP
SF13OD05

Radarplotting 2: ARPA•Uppfylla kraven för IMO:s resolution A482(XII) angående träning för ARPA – anläggning.
•Kunskaper angående handhavandet av system med radarkartor i ARPA – anläggningar.
1
 1,5   1,5 SP
SF13OD06

Manövrering 1Ge färdigheter åt studeranden att känna till hur fartygets dödvikt, djupgång, olika trimlägen och farten påverkar fartygets manövreringsegenskaper samt med ytterligare beaktande av vindens och strömmens och grunda farvattens påverkan.
Känna till grunderna för fjärrmanövrering av huvudmaskin och övrig utrustning för fartygets manövrering.
1
  2,25  2,25 SP
SF13OD07

MRMMålsättningen är att öka kunskaperna i att leda de mänskliga och tekniska resurserna i en operativ fartygsmiljö.
Att skapa förutsättningar för en förändring av attityderna mot en säkrare arbetskultur och miljö.
1
  1  1,0 SP
SF13OD08

ISM och konventionerDen studerande skall känna till ISM-koden och inneha kunskaper att leda de mänskliga och tekniska resurserna i en operativ fartygsmiljö.
1
  0,5  0,5 SP
SF13OD09

Fackengelska 3Den studerande skall behärska grundläggande praktisk maritim engelska. Det aktiva ordförrådet, med betoning på om-bordkommunikationen, utökas. Praktisk sjöfartsengelska betonas.
1
 1,5   1,5 SP
SF13OE     14 SP
SF13OE01

Fartygets underhåll och sjömansarbete•Känna till sjöklargöring, arbetsuppgifterna i samband med avgång och ankomst samt de vanligaste underhållsarbetena som krävs för fartygets skötsel och underhåll.
•Att grundligt känna till syftet med fartygets underhåll och korro-sionsbekämpning.
•Den studerande känner till tågvirkets, trossars och vajers hanter-ing, förvaring, skötsel och underhåll samt har vetskap om tågvir-kets brottstyrka
•Studeranden känner till korrosionsprocessen och korrosionsbe-kämpningen.
•Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
•Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetsskydd.
1
 1   1 SP
SF13OE02

Stabilitet 1Kunna förstå fartygsstabilitetens principer och kunna tillämpa dessa i praktiken.

Den studerande känner till de nationella och internationella fordringarna beträffande fartygs stabilitet. Den studerande skall känna till den statiska och dynamiska stabiliteten, stabili-tetskriterier för olika fartygstyper och kan utföra ett kräng-ningsprov. Den studerande skall kunna utföra stabilitetsberäk-ningar för att bestämma om fartyget uppfyller de nationella och internationella kraven om fartygs stabilitet. Den studeran-de skall kunna läsa hydrostatiska tabeller och kurvor, lastskala. Den studerande skall kunna utföra trimberäkningar.
1
 1,5   1,5 SP
SF13OE03

Stabilitet 2Kunna förstå fartygsstabilitetens principer och kunna tillämpa dessa i praktiken.

Den studerande känner till de nationella och internationella fordringarna beträffande fartygs stabilitet. Den studerande skall känna till den statiska och dynamiska stabiliteten, stabili-tetskriterier för olika fartygstyper och kan utföra ett kräng-ningsprov. Den studerande skall kunna utföra stabilitetsberäk-ningar för att bestämma om fartyget uppfyller de nationella och internationella kraven om fartygs stabilitet. Den studeran-de skall kunna läsa hydrostatiska tabeller och kurvor, lastskala. Den studerande skall kunna utföra trimberäkningar.
1
 1,5   1,5 SP
SF13OE04

Fartygsteknik 1•Känna till de grundläggande principerna inom skeppsbyggnad.
•Känna till de rätta benämningarna på fartygets viktigaste konstruktionsdetaljer och deras uppgift i fartyget
•Känna de tekniska lösningarna till förhindrandet av nedsmutsning av den marina miljön för fartyg
•Känna till fartygets konstruktionsmässiga lösningar för att förhindra brand och dess spridning.
•Känna till principerna för fartygsunderhåll och hur dessa inverkar på fartygets skick och livslängd och inse betydelsen av egna insatser i att underhålla fartyget.
•Känna till klassificering av fartyg.Class syrvey
•Känna till korrosionsproblemen på fartyg och huru dessa kan motar¬betas
•Kunna inspektera och rapportera skador och defekter i fartygets konstruktion.
1
 2,5   2,5 SP
SF13OE05

Fysik 2Att få en god fysikalisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå.
1
 2,25   2,25 SP
SF13OE06

Fysik 3Att få en god fysikalisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå.
1
 2,25   2,25 SP
SF13OE07

Matematik 3/4Förstå begreppet derivata samt att kunna tillämpning.
Kunna utföra enklare deriverings- och integralberäkningar.
Kunna bestämma ytor och volymer med integraler
1
 3   3 SP
SF13OF     5,5 SP
SF13OF01

Transportteknik 1Den studerande skall kunna förmå att övervaka fartygets lastning, stuvning, lastens säkring och lastens lossning.

Kunskap om huru lasten samt däri inbegripet huru tunga lyft verkar på fartygets sjövärdighet och stabilitet

Den studerande skall känna till “Cargo Securing Manual”. Han skall vara förtrogen med IMO:s publikationer beträffande lastsäkring, som t.ex. “Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing”. Han skall känna till faktorer till lastförskjutning samt fartygsrörelserna till sjöss samt parametrar som påverkar accelerationen.
1
  3  3 SP
SF13OF02

Transportteknik 2Kunskap om huru lasten skall hanteras säkert, stuvas och surras däri inbegripet farliga, riskabla och skadliga laster och vilka verkningar de har på människans och fartygets säkerhet

Den studerande skall kunna använda IMO:s IMDG kod och därtillhörande supplement. Han skall känna till det farliga godsets egenskaper och klassificering. Han skall känna till vilka åtgärder han vidtar vid en olycka och hur han sköter om första hjälp. Han skall känna till den nationella och internationella lagstiftning om farligt gods.
1
  1  1 SP
SF13OF03

Fackengelska 2Den studerande skall förstå instruktioner samt manualer beträffande lasthantering. Att kunna beskriva lastskador samt skriva lastskaderapporter.

Den studerande kan tillämpa YH Novias tekniska anvisningar för skrivande av examensarbetet
1
 1,5   1,5 SP
SF13OG     12,5 SP
SF13OG01

Säkerhet för befäl•Att uppfylla STCW-konventionens krav angående utbild-ning i sjö- och fartygssäkerhet för den operativa nivån.
STCW A-II / 1
1
 1,5   1,5 SP
SF13OG02

Brandskydd för befälEnl. STCW.95- Code: Table A-II/1;
Och Table A-VI/3
Kunskaper om att förhindra bränder.

Förmåga att organisera brandövningar.

Kunskaper i olika typer av bränder och brandkemi.

Kunskap om brandbekämpningssystem.

Kunskaper på åtgärder som bör vidtas vid händelse av brand, inbegripet bränder som berör oljesystem.

Brandbekämpningkurs för befäl
1
 1,5   1,5 SP
SF13OG03

MiljöskyddKunskaper om försiktighetsmått som bör vidtas för att förhind-ra nedsmutsningen av den marina miljön omfattande:

Åtgärder för att motverka nedsmutsning och all utrustning som hör ihop med detta.

Känna till sjöfartens inverkan på marina miljön och utsläpps-käl¬lorna.

Känna till de åtgärder som bör vidtas för att förhindra ned-smutsningen av den marina miljön vid både normal fartygsdrift och vid olyckor.

Att känna till anmälningsskyldigheten i fall av skada på farty-get eller vid observation av olja på vattnet
1
  1  1 SP
SF13OG04

Fördjupad tanksäkerhetEnl. STCW.95- Code: A-V/1 para. 9-14,
Studerande skall känna till
•olika tankfartygstyper och allmänna principer i tankfartygstrafiken.
•operativa- och säkerhetsprocedurer vid lastning/lossning och under last- och ballastresa.
•tankfartygs konstruktion och utrustning samt tanklasters allmänna egenskaper och hälsorisker.
•säkerhet och säkerhetsutrustning på tankfartyg
•förhindrandet av förorening (pollution prevention)
1
 0,75   0,75 SP
SF13OG05

SSO(Ship Security Officer)Enl. STCW.95- Code: A-VI/5
Att ge de kunskaper som behövs för att fungera som fartygssecurityofficer. Målsättningen är att ge studeranden både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för att behärska specialområdets systematik och problematik
1
  0,75  0,75 SP
SF13OG06

Hälsolära 2Studerande har kunskaper och färdigheter att ge omedelbar första hjälp ombord på fartyget, och vidare känna till första hjälp vid olyckor som berör transport av farliga ämnen. Stude-rande kan undersöka den skadade/insjuknade samt bedöma behovet av hjälp.

Studerande kan praktiskt tillämpa handböcker i hälsovård och enligt rådgivning via radio / telefon ha förmågan att vidta rätta åtgärder gällande olyckor eller sjukdomar som är sannolikt att inträffa ombord på fartyget.
1
 1,5   1,5 SP
SF13OG07

Arbetarskydd•Studeranden göres förtrogen med skeppsarbetets olycks-falls- och hälsorisker och arbetarskyddets organisation och lagstiftning.
•Studeranden ges färdigheter att leda och organisera skeppsarbete med beaktande av arbetarskyddet.
1
 1,5   1,5 SP
SF13OG08

Fackengelska 1Att ge studenten förmåga att på engelska handha de till befälet hörande uppgifterna vid olika nödsituationer och säkerhetsövningar.
1
 3   3 SP
SF13OG09

Maritim kemiStuderande skall kunna bedöma olika lasters kemiska egen-skaper, både ur säkerhets- och miljösynpunkt, samt förstå den kemiska bakgrunden till lasthanteringen.
1
 1   1 SP
SF13OH 4   4 SP
SF13HP2     42 SP
SF13ML     51 SP
SF13MA   9 9 SP
SF13MA01

Meteorologi 2•Förmåga att förstå och tolka en synoptisk karta och att för-utse väderleken inom området genom att ta i beaktande lo-kala väderleksförhållanden och information erhållen på en väderleksfax eller Internet.
•Kunskaper över egenskaperna inom olika väderlekssystem medräknat tropiska cykloner och metoder för att undvika dessa.
•Den studerande skall förstå väderleksförhållandenas inverkan på ruttvalet och kunna tillämpa befintliga vädertjänster för planering och uppföljning av ruttplan.
1
   1,5 1,5 SP
SF13MA02

S.A.R.Ge färdigheter till planeringen och ledningen av sök- och räddningsoperationer till sjöss.
1
   1,5 1,5 SP
SF13MA03

Instrumentlära ”kompasser”•Förmåga att bestämma och korrigera fel i magnetiska och gyrokompasser.
•Känna till magnetkompassens deviation och dess förändring och förstå huru en magnetkompass kompenseras.
•Kunskaper i principerna för magnet- och gyrokompasser
•Känna till teorin och huru den har blivit förverkligad på gyrokom¬passer på fartyg samt dess fel och begränsningar.
•En förståelse av system (master/slave) som står under huvudgyrokompassens inverkan och en kunskap i funktionen och skötseln för de huvudsakligaste typerna på gyrokompasser.
1
   1,5 1,5 SP
SF13MA04

Instrumentlära ”INS”Att upprätthålla en säker navigering genom användning av radar och ARPA och genom att låta moderna navigationssystem vara till hjälp för att fatta beslut om kommandon

En insikt i systemfel och en riktig förståelse av funktionsprinciperna på moderna navigationssystem, omfattande radar och ARPA

Att utvärdera information angående navigering hämtad från samtliga källor omfattande radar och ARPA med avsikten att fatta och föra i kraft beslutsorder för att undvika kollision och att dirigera fartygets säkra navigering

Att all tillgänglig navigeringsdata och deras inbördes samband medräknat utnyttjas optimalt för att utföra navigeringen .

Att kunna uppnå färdigheter i användningen av integrerade naviga¬tionssystem

Kunna funktionsprinciperna och tillförlitligheterna för AIS

Kunna funktionsprinciperna för VDR
1
   1,5 1,5 SP
SF13MA05

Färdplanering 2Att under alla förhållanden kunna bestämma positionen med både astronomiska- och terresterobservationer samt att kunna bedöma positionens tillförlitlighet med hjälp av sjökort, underrättelser för sjöfarare och andra nautiska publikationer.

Reseplanering och navigering under alla förhållanden med godtagbara metoder att plotta kurslinjer över oceaner med beaktandet av t.ex.:

•begränsade farvatten
•meteorologiska förhållanden
•is
•begränsad sikt
•trafikseparationssystem
•områden med omfattande inverkningar från tidvatten

Uppläggning av rutter i enlighet med handboken för allmänna principer för uppläggning av rutter för fartyg (General Principles on Ships´ Routeing)

Rapportering i enlighet med handboken för vägledning och krav för fartygsrapporteringssystem (Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems)

Kunna metoder på blindlotsning
1
   1,5 1,5 SP
SF1306

Haverilära• Att kunna bedöma läget samt bemöta nödsituationer och sjöolyckor omfattande:
• Försiktighetsmått vid fartygets strandsättning
•Åtgärder som bör vidtas ifall grundstötning är hotande, och efter grundstötning
•Flottagning av ett grundstött fartyg med eller utan assistans
•Åtgärd som bör vidtas ifall kollision är hotande och efter en kollision eller skada i skrovets skydd mot intrång av vatten av vilken orsak som helst
•Bedömning av huru skadorna kan behärskas
•Nödstyrning
•Iordningställandet av nödbogsering och förfaringar under bogsering
•Att känna till det ansvar som åläggs enligt IAMSAR
•Att känna till metoder som kan vara till hjälp till förhindrandet av nedsmutsning av den marina miljön från fartyg
•Ge färdigheter att utarbeta planer och checklistor för att kunna be¬mästra haverier ombord.
1
   1,5 1,5 SP
SF13MB     5 SP
SF13MB01

Manövrering 2Att manövrera och hantera ett fartyg under alla förhållanden, omfattande:
•manövrer vid annalkning av lotsstationer med att motta och lämna lots med tillbördlig hänsyn på väderlek, tidvatten, framförflyttnings- och stoppsträckor
•hantering av fartyget i floder, flodmynningar och begrän-sade farvatten efter att ha tagit i beaktande huru ström, vind och begränsade farvatten verkar på rodrets styrande effekt
•tillämpning av metoder med konstant girhastighet
•manövrering i grunda farvatten omfattande minskning i reservattenmarginalen under kölen orsakad av squat, rull-ning och stampning
•växelverkan mellan passerande fartyg och mellan eget far-tyg och närliggande bankar (bankeffekt)
•att anlöpa och avgå från kaj under varierande vind-, tidvat-ten- och strömförhållanden med eller utan bogserbåtar
•växelverkan mellan fartyg och bogserbåt
•användning av framdrivnings- och manövreringssystem
•val av ankringsplats; ankring med ett eller två ankare på trånga ankringsplatser och faktorer vilka påverkar be-stämmandet av längden på den ankarkättning som skall användas
•draggande ankar, klargörning av tilltrasslade ankare
•torrdockning med både skadat och oskadat fartyg
•hantering och manövrering av fartyget under hård väderlek omfattande undsättning av fartyg eller flygplan i nöd; bog-seringsuppdrag; sätt varpå ett manöverodugligt fartyg kan hindras från att ligga tvärs i sjögången, dämpa avdriften och använda olja
•försiktighet vid manövrering till undsättningsfarkoster och livbåtar
•metoder varpå man tar ombord överlevanden från utryck-ningsfarkoster och livbåtar
•förmåga att bestämma manövrerings- och framdrivnings-karakteristiken på vanligt förekommande fartygstyper med särskild hänsyn till stoppsträckor och gircirklar vid olika djupgångar och hastigheter

•betydelsen av att navigera med reducerad fart för att und-vika skada orsakade av fartygets bog- och häckvåg
•praktiska åtgärder som bör vidtas vid navigering i eller nära is eller under situationer då fartyget blir utsatt för ned-isning
•användningen av och manövrering i eller i närheten av tra-fikseparationssystem och inom områden med trafikbetjä-ningsystem (VTS) för fartyg
1
   2,5 2,5 SP
SF13MB02

MaskinteknikDen studerande känner till driftsförutsättningarna för ett marint kraftverk och förstår principen för fjärrmanövrering. Förstår principen för drift av hjälpmaskineriet. Erhåller allmänna kunskaper i den marina maskinterminologin.
1
   1 1 SP
SF13MB03

Vaktrutin 3Gedigen kunskap över innehållet, tillämpningen och avsikten av de internationella reglerna för förhindrandet av kollisioner till sjöss (Colreg).

Gedigen kunskap över innehållet, tillämpningen och avsikten i principer som bör tas vid beaktande vid vakthållning till sjöss.
(Principles to be observed in keeping a navigational watch)

Effektiva förfaringssätt för samarbetet på kommandobryggan.
1
   1,5 1,5 SP
SF13MC     13 SP
SF13MC01

Transportteknik 1Den studerande skall känna till styckegodstransporter och nyckelpunkterna i planeringen av den kommande lasten. Den studerande skall känna till lastmärket och zonerna där fartyget trafikerar

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i konven-tionens tabelldel A-II/2
1
   2 2 SP
SF13MC02

Transportteknik 2Den studerande skall känna till principen av Ro-Ro transporter. Han skall känna till surrningsarrangemangen ombord samt stuvning av gods. Han skall känna till ballastning av fartyget. Han skall känna till principen för transport av farligt gods till sjöss på Ro-Ro fartyg enligt IMDG koden. Han skall kunna göra en lastplan.

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i konven-tionens tabelldel A-II/2
1
   1,5 1,5 SP
SF13MC03

Transportteknik 3Den studerande skall känna till kylningsbehovet ombord ett kylfartyg samt stuvning och säkring av last. Han skall kunna övervaka lastningen och lossningen samt kontrollera lasten vid behov. Han skall känna till USDA reglerna för transport av frukter till USA. Han skall ha en allmän kännedom om trans-port av träd, citrus- och tropiska frukter samt grönsaker. Han skall också vara förtrogen med transport av djupfryst gods. Han skall vaar förtrogen med avlastarens kylanvisningar.
Han skall känna till ventilationsproblemet och kunna räkna fuktighetsberäkningar

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i konventionens tabelldel A-II/2
1
   1,5 1,5 SP
SF13MC04

Transportteknik 4Den studerande skall kunna beräkna deplacementet och lång/tvärskepps stabilitet vid olika densiteter. Han skall kunna med hjälp av Simpsons regler kunna beräkna ytor och volymer av irregulära kroppar..

Kännedom om IMO:s rekommendationer angående fartygets stabilitet

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i konventionens tabelldel A-II/2
1
   2 2 SP
SF13MC05

Transportteknik 5Den studerande skall ha kännedom om bulkkoden. Den stude-rande skall känna till spannmålslastning. Han skall känna till begreppet “Draft Survey” och kunna utföra fullständiga beräk-ningar om den inlastade eller lossade lasten.

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i konven-tionens tabelldel A-II/2
1
   1,5 1,5 SP
SF13MC06

Transportteknik 6Den studerande skall känna till mätning och beräkning av lastmängder för råolje-, produkt-, kemikalie- och gaslaster.
Skall kunna utarbeta en lastnings- och lossningsplan för olika typer av tankfartyg, för olika vätskelaster i bulk.
Skall känna till relevant litteratur för ovanstående samt dess användning

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i konven-tionens tabelldel A-II/2
1
   0,5 0,5 SP
SF13MC07

Matematik 6Kunna grafisk framställning av och tolka statistiskt material.
Kunna grunderna i sannolikhetskalkyl samt behärska normalfördelningen.
1
   2 2 SP
SF13MC08

Matematik 7Kunna tillämpa linjär optimering vid planering av laster till flere hamnar.

Tillämpningar av derivator och integraler i transportteknik och fartygsteknik.
   2 2 SP
SF13MD     19 SP
SF13MD01

Fartygsteknik 2-1Att känna till de grundläggande principerna inom skeppsbyggnad med beaktande av:
•Att känna till olika ekonomiska och tekniska faktorers inverkan på projekteringen och konstruktionen av fartyg samt betydelsen av marknadsundersökning
•Inse betydelsen byggnadskontrakt och specifikationer samt rederiets möjligheter att påverka dessa.
•Känna till den betydelse det s.k. desimalsystemet har för kontrollen och styrningen av byggnads- och driftsprocessen.
•Känna till sjöfartens miljöproblem och de skeppstekniska åtgärder varmed dessa kan förmildras.
•Känna till underhållets inverkan på fartygets livslängd och driftskost¬nader och olika underhållsmetoder.
•Kunna utarbeta planer för fartygsunderhållet.
•Känna till korrosionsproblemen på fartyg och huru dessa kan motarbetas.
•Raportering av möjliga skador på fartygs konstruktion
1
   1,5 1,5 SP
SF13MD02

Fartygsteknik 2-2Förståelse i de grundläggande principerna för skeppsbyggeri samt teorier och faktorer som påverkar trim och stabilitet och åtgärder vilka är nödvändiga för att upprätthålla säkra värden på trim och stabilitet.

Förstå fartygets konstruktionsmässiga lösningar för att förhindra brand och dess spridning.

Att inneha kunskaper i material- & hållfasthetslära genom att:
•Känna till hållfasthetsegenskaperna hos olika material
•Känna till ståltillverkningens huvudprinciper
•Känna till betydelsen av att använda riktiga svetsningsmetoder
•Känna till de allmänna principerna inom hållfasthetsläran.
•Känna till huru olika last- och sjögångstillstånd inverkar på spänning¬arna inom skrovet
•Känna till enskilda konstruktionsdetaljers inverkan på skrovets hållfasthet samt riskerna för lokala överbelastningar
1
   0,75 0,75 SP
SF13MD03

Fartygsteknik 2-3Att inneha kunskaper inom fartygets propulsion genom att
•Känna till de fysiska och tekniska faktorernas inverkan på fartygets framfartsmotstånd.
•Känna till huru olika komponenter inom framfartsmotståndet inver¬kar på fartygets hastighet och bränsleåtgång.
•Känna till propellerns funktionsteori, verksamhetsprincipen för olika propellrar och deras användningsmöjligheter på fartyg.
•Känna till sambandet mellan propellern, axelledningen och huvud¬maskin.
•Känna till huru fartygets framdrivningsmaskineri reagerar mot olika manöverorder.
1
   0,75 0,75 SP
SF13MD04

Fartygsteknik 2-4Förståelse i de grundläggande principerna för skeppsbyggeri och teorier och faktorer som påverkar trim och stabilitet och åtgärder vilka är nödvändiga för att upprätthålla säkra värden på trim och stabilitet.

Kunskaper över verkningarna från trim och stabilitet på farty-get vid fall av skada och följderna från inströmning av vatten i en avdelning och motåtgärder som bör vidtas.

Kännedom om IMO:s rekommendationer rörande fartygets stabilitet.

Att inneha kunskaper inom fartygets konstruktion genom att:
•Känna till beskrivningar på maximala belastningar för olika skrovde¬taljer och fartygskonstruktioner.
•Förstå säkerhetsbeskrivningar och inse nyttan av haveri-rapporter.
•Känna till isklassbestämmelserna.
•Känna till vibrationernas inverkan på fartygets konstruk-tion.
•Känna till bullerproblemen vid fartygets konstruktion.
.
•Känna till fartygsautomatikens funktion på ett fartyg, huru den reagerar i olika situationer och huru avläsningarna på dess mätvärden bör tolkas.
1
   0,5 0,5 SP
SF13MD05

Juridik 2Ha en uppfattning om sjörättens olika aspekter. Förstå vad avses med utomkontraktuella och avtalsförhållanden. Ha en klar uppfattning om redarens ansvar och hur detta kan konkretiseras, ha en uppfattning om ansvarssituationen vid fartygs sammanstötning och vid oljeskador. Förstå bärgning, finansierings- och säkerhetsfrågor. Förstå avtalsförhållanden; olika befraktningsformer och klausuler. Riskfördelningssystem inom sjörätten.

Att ha kännedom om internationella lagar inom sjörätten och deras sammankoppling med internationella överenskommelser och konventioner.
1
   4,5 4,5 SP
SF13MD06

SjöfartsekonomiAtt känna till världshandel, ekonomi och hur varuströmmar i huvuddrag rör sig globalt. Känna till fraktmarknadens funk-tionsmekanismer och verksamhetsprinciper. Känna till kost-nadsstrukturen som ansluter sig till rederiverksamhet och fartygets drift och finansiering.
1
   1,5 1,5 SP
SF13MD07

HandledarutbildningDet centrala målet för utbildningen av arbetsplatshandledare är att befrämja inlärningen i arbetet och utveckla bedömning och utvärderingen genom yrkesprov samt att förbättra kvaliteten på den undervisning som ges på arbetsplatserna.
1
   2,5 2,5 SP
SF13MD08

Internationella regelverk och miljölednigssystemDen studerande övervakar efterföljelse av internationella re-gelverk samt miljöledningssystem
1
   1 1 SP
SF13MD09

Engelska ML E1Den studerande skall kunna tillgodogöra sig informationen i vetenskapligt utformade källor samt analysera och presentera den på ett ändamålsenligt sätt.
Den studerande skall kunna delta och argumentera i diskussioner om krävande ämnen.
Den studerande skall kunna sammanställa en skriftlig rapport utformad i enlighet med Yrkeshögskolan Novias anvisningar för examensarbetet.
1
   3 3 SP
SF13MD10

Engelska ML E2Att ge studeranden en beredskap att arbeta med administrativa uppgifter, på engelska, med betoning av sjöfartsanknutna exempel.
1
   3 3 SP
SF13ME     5 SP
SF13ME01

SäkerhetsledningAtt upprätthålla säkerhet och trygghet för fartygets besättning och passagerare och funktionsskicket på livräddnings-, brandsläcknings- och säkerhetssystem.

Att utveckla planer för att behärska nödsituationer och skador och att leda verksamheter vid nödsituationer.

Att uppfylla STCW-konventionens krav angående utbildning i sjö- och fartygssäkerhet för management nivån. STCW A-II / 2. till tillämpliga delar. Att ge eleven de färdigheter som krävs för att handha ledningen för säkerhetsarbetet ombord både under normaldrift och krissituationer.
1
   2 2 SP
SF13ME02

Hälsolära 3Att studerandes kunskaper och färdigheter att ge vård åt akut insjuknade eller olycksfallspatienter ombord är medicinskt acceptabla och tillräckliga. Studerande kan samarbeta för att vid behov få sjukvårdshjälp till fartyget.

Studerande:
•kan självständigt undersöka patienten som insjuknat / råkat ut för olycksfall och fatta beslut gällande vården samt kan konsultera sjukvården i land
•behärskar aseptiken; kan utföra så krävande åtgärder aseptiskt, kan förebygga smittospridning och infektioner
•kan självständigt observera och vårda den insjuknade / olycksfallsdrabbade enligt rådande rekommendationer eller konsultation.
1
   3 3 SP
Val

Valfria studier

15 SP
    1515 SP
Pra

Praktik

60 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
     15 SP

Läroplan för sjökaptensexamen (sammandrag)

270 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen