Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Byggnadsteknik, Raseborg (240 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

60 SP
BYE10SK333  9 SP
YH10SV01

SvenskaStuderanden
• kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt.
• är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den.
• kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.
• kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt.
• skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden

• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
  3  3 SP
BYE10TV9 3  12 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderanden
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och –hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund.
1
6    6 SP
BYE10TV01

IKTStuderande behärskar
• skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt.
• filhantering.
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter.
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning.
• tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram.
• program för presentationsgrafik för att skapa presentationer.
1
3    3 SP
UOTK10FM01

ForskningsmetodikDen studerande skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden. Den studerande ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde. Dessutom ska den studerande kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter.
1
  3  3 SP
BYE10MA99 3 21 SP
UOTK10MA04

Analys 1Den studerande

- kan derivera elementära funktioner samt tillämpa derivatan i grundläggande matematiska problem (1)
- kan integrera elementära funktioner samt tillämpa integralfunktionen i grundläggande matematiska problem (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
BYE10MA01

Analys 2Den studerande

-kan lösa matematiska och tekniska problem med numeriska metoder
-kan rita nivåkurvor, beräkna partialderivator och gradienter för funktioner med flera variabler
-kan lösa elementära ordinära differentialekvationer (även numeriskt)
1
 3   3 SP
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1Den studerande
• kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt (1)
• kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem (1)
• kan grunderna i MathCad (1)
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA03

Funktioner och ekvationer 2Den studerande
• känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer (1)
• kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal (1)
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorerDen studerande
• kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri (1)
• kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär och skalärprodukt) (1)
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
BYE10MA02

Linjär algebraDen studerande
• kan bilda ekvationen för en rät linje och ett plan i rymden
• kan utföra grundläggande matrisoperationer och beräkna determinanter
• kan beräkna en linjär regressionsmodell för givna data
1
 3   3 SP
BYE10MA03

Rapportering och statistikDen studerande på ett korrekt sätt minst:
• kan utföra grundläggande statistikberäkningar på uppmätt och beräknad data samt grafiskt presentera materialet
• förstår innebörden av statistik och statistiska metoder
• kan välja rätt metod för beräkningen av osäkerheten i uppmätt och beräknad data
• kan beräkna och tolka korrelation
• kan utföra och tolka klassindelning
• förstår innebörden av sannolikhet
• kan i skrift sammanfatta resultaten av statistisk analys av data
1
   3 3 SP
BYE10FK666  18 SP
BYE10FK01

Mekanik och kinematikDen studerande kan på ett korrekt sätt minst:
• utföra beräkningar med vektorer och vektorers komponenter
• utföra dimensionsanalys och använda SI-enheter och omvandla enheter
• förstår innebörden av likformig och olikformig rörelse
• förstår innebörden av Newtons lagar
• förstår innebörden av och hur friktionskrafter kan tekniskt och praktiskt användas
• förstår stela kroppars kollisionsförlopp i en dimension
1
3    3 SP
BYE10FK02

Termodynamik och värmeläraDen studerande på ett korrekt sätt minst:
• kan utföra beräkningar på och mellan Kelvin-, Fahrenheit- och Celsius-skalorna
• förstår innebörden av och kan utföra enkla beräkningar gällande stela kroppars längdutvidgning och vätskors volymutvidgning
• förstår innebörden av och kan utföra enkla beräkningar med gasernas tillståndsekvation och ideala gaslagen
• förstår innebörden av absolut och relativ fuktighet, kritiskt tryck och temperatur samt trippelpunkt
• förstår innebörden av och kan utföra enkla beräkningar gällande termisk energi, specifik värmekapacitet och fasövergångar
1
3    3 SP
BYE10FK03

Svängningar, vågrörelse och optikDen studerande på ett korrekt sätt minst:
• förstår innebörden av mekaniska svängande systems egenskaper och grundbegrepp
• förstår innebörden av och kan hantera vågrörelsens grundstorheter och grundbegrepp
• förstår innebörden av och kan hantera vågrörelsers intensitet och dämpning
• förstår innebörden av och kan hantera dB-skalan
• Kan presentera och förklara någon eller några tekniska applikationer av modern fysik
1
 3   3 SP
BYE10FK04

Byggnadsfysikens grunderDen studerande på ett korrekt sätt minst:
• förstår innebörden av mättade ångans egenskaper och relativ fuktighet samt deras inverkan på byggnader
• förstår egenskaperna hos olika energiformer och energikällor
• förstår innebörden av värmeisolering och värmetransport
• kan utföra grundläggande beräkningar av konstruktioners termiska isoleringsförmåga
• känner till grundläggande egenskaper hos alternativa energikällor
• kan presentera och förklara någon eller några tekniska applikationer inom byggfysik
1
 3   3 SP
BYE10FK05

ByggnadskemiDen studerande:
• Känner till hälsoriskerna med asbest och mögel i samband med saneringar
• Är medveten om olika vägar att söka information och kan använda dem
• Känner till vilka kartläggningar bör vara gjorda före själva arbetsmomentet börjar
• Känner igen skadliga kemikalier i byggandet
• Känner till vilka skadliga ”dammpartiklar” finns i luften i samband med ett renoveringsobjekt
• Kan snabbt kartlägga asbest- och mögelförekomst i ett renoveringsobjekt och vidta snabba åtgärder för att skydda sig själv och de anställda.
1
  3  3 SP
BYE10FK06

FysiklaborationerDen studerande på ett korrekt sätt minst:
• kan planera utförandet av ett experiment
• förstår innebörden av och kan hantera felets fortplantningslag
• kan beräkna och korrekt rapportera osäkerheten i uppmätta och beräknade storheter
• kan upprita och grafiskt presentera uppmätt data och bestämma funktionssamband
• kan korrekt skriva rapporter över utförda laborationer
1
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier (gemensamma)

84 SP
BYE10BT15    15 SP
BYE10BT01

BetongteknikStuderande:
• har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur byggnadsplaneringsperspektiv
• känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper
• känner till betongens egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom betongteknik
• känner i stora drag till de bestämmelser som rör betongbyggnation
• har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv
1
6    6 SP
BYE10BT02

Konstruktionsmaterial och –teknikStuderande:
• förstår de olika byggnadsmaterialens möjligheter och begränsningar samt känner till de vanligaste byggnadsmaterialen i Finland
• förstår hur materialvalet verkar på utformningen av en byggnad.
1
6    6 SP
BYE10BT03

TräkonstruktionsteknikStuderande:
• känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och har erfarenhet av byggnadstekniskt arbete och metoder för enkla träkonstruktioner
• förstår hur materialvalet påverkar konstruktionens utformning.
1
3    3 SP
BYE10BH624   30 SP
BYE10BH01

ByggnadsläraStuderande:
• behärskar konstruktionstekniken i småhus av trä i allmänhet och våtutrymmen i synnerhet.
• kan skriva en byggnadsbeskrivning och förstår vikten av hållbar utveckling inom byggbranschen.
1
 3   3 SP
BYE10BH02

ByggnadsplaneringStuderande:
•känner till måtten för bostadsutrymmen
• kan göra bygglovshandlingar och rita både för hand och Auto-CAD
• vet hur ett projekt skall presenteras och vilken information huvudritningar bör innehålla.
1
 6   6 SP
BYE10BH03

Byggnadsritning i AutoCADStuderande:
• kan grundkommandon i AutoCAD
• kan planera och visaulisera med hjälp av AutoCAD genom att framställa enkla byggnads- och konstruktionsritningar för småhus
1
 3   3 SP
BYE10BH04

Konstruktionsplaneringens grunderStuderande:
• känner till och kan tillämpa grunderna i konstruktionsplanering för byggnader.
1
3    3 SP
BYE10BH05

Betong- och murade konstruktionerStuderande:
• har tillräckliga kunskaper i att dimensionera och beräkna mindre betong- och murade konstruktioner för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning för bostadshus.
1
 6   6 SP
BYE10BH06

Träkonstruktioner IStuderande:
• känner till de vanligaste byggnads- och stomlösningarna av trä i Finland
• känner till hur materialvalet påverkar konstruktionernas utformning
• kan tillämpa kunskaperna i konstruktionsplanering med hjälp av AutoCAD för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning.
1
 3   3 SP
BYE10BH07

GeoteknikStuderande:
• inser geoteknikens betydelse inom allt byggande
• känner till hur undergrunden är uppbyggd och beter sig vid grundläggning
• inser betydelsen i att utföra geoteknisk undersökning för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk grundläggningsmetod.
1
3    3 SP
BYE10BH08

KostnadsberäkningStuderande:
• har en helhetsbild av hur och i vilket skede kostnaderna ackumuleras i ett byggprojekt och vad kostnadsberäkningen består av.
• kan kostnadsberäkna mindre byggprojekt såsom en enklare ekonomibyggnad eller del av ett bostadshus.
1
 3   3 SP
BYE10BM 9   9 SP
BYE10BM01

ByggnadsstatikStuderande:
• behärskar grunderna i dimensionering och tillräckliga förkunskaper för följande kurser i byggnadsmekanik
• kan beräkna kraftstorheter med tyngdpunkt lagd på jämviktsprincipen.
1
 3   3 SP
BYE10BM02

Byggnadsmekanik IStuderande:
• har förståelse för byggnadsmekanikproblem
• behärskar centrala element inom byggnadsmekanik som arbetsredskap inför kommande kurser samt arbetsuppgifter.
1
 3   3 SP
BYE10BM03

Hållfasthetslära IStuderande:
• behärskar hållfasthetslärans grunder
• kan göra elementära dimensioneringsberäkningar för de typiska stomelementen i byggnader
• kan identifiera hållfasthetsriskerna för olika slags bärande konstruktioner.
1
 3   3 SP
BYE10BP  12  12 SP
BYE10BP01

BetongarbetenStuderande:
• Känner till de vanligaste betongarbetsmetoderna för att kunna planera och leda betongarbeten och förstår varför man gör betonglaborationer
• Kan utföra betonglaborationer och skriva labbrapporter
1
  3  3 SP
BYE10BP02

GrundbyggnadStuderande:
• har djupare insikter i samverkan mellan husets grundkonstruktioner och undergrund.
• har tillräckliga kunskaper i fråga om grundläggning, grund och jordförstärkning samt geotekniska beräkningar av bl.a. jordtryck för dimensionerande av t.ex. källarkonstruktioner.
1
  6  6 SP
BYE10BP03

Stålkonstruktioner IStuderande:
• har en uppfattning om stålets betydelse som konstruktionsmaterial för byggnader
• känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper
• känner till stålets egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom stålteknik
• känner i stora drag de bestämmelser som berör stålkonstruktioner och dimensionering enligt Eurocode 3
1
  3  3 SP
BYE10IN  33 6 SP
BYE10IN01

Miljöanpassad samhällsteknikStuderande:
• känner till vad begreppen infrastruktur, miljöbyggnad och samhällsteknik omfattar samt deras betydelse för samhället och samband till miljöfrågor
• har elementära färdigheter i att projektera enkla samhällstekniska konstruktioner och miljöbyggande (t.ex. små reningsverk för glesbygd) med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi.
1
  3  3 SP
BYE10IN02

Väg- och gatubyggnadStuderande:
• känner till vad begreppen infrastruktur-, väg- och gatubyggnad omfattar samt deras betydelse för samhället och samband till miljöfrågor
• känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för trafikinfrastruktur
• har elementära färdigheter att delta i förverkligande av väg- och gatubyggnadsprojekt med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi.
1
   3 3 SP
BYE10BR  12  12 SP
BYE10BR01

FastighetsinventeringStuderande
• förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället samt byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön
• har fördjupat sina kunskaper i de huvudsakliga byggnadsmaterialen och konstruktionslösningar samt byggkostnader för ett renoveringsprojekt
• kan inventera gamla fastigheter och planera kompletterande byggnadsdelar
1
  6  6 SP
BYE10BR02

Installations- och automationsteknikStuderande:
• känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning
1
  3  3 SP
BYE10BR03

Livscykelanalys och investeringskalkylStuderande:
• kan uppgöra investeringskalkyler inklusive livscykelanalys för byggnadstekniska arbeten och renoveringar samt hela byggprojekt.
1
  3  3 SP

Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion

36 SP
BYE10KP  618 24 SP
BYE10KP01

BIM i konstruktionsplaneringStuderande:
• kan fungera i projekteringsteam för projektering med hjälp av Building Information Modeling (BIM) och 3D-modellering av framförallt betong- och stålkonstruktioner för normala och krävande byggnader.
1
   3 3 SP
BYE10KP02

Projektstyrning och kvalitetssäkringStuderanden:
• har en uppfattning om avtalsjuridiken i byggnadsprojektets organisation
• kan med hjälp av avtalshandlingar organisera och utföra projektstyrning och kvalitetssäkring av projekteringsuppdrag och byggprojekt.
1
  3  3 SP
BYE10KP03

Grundkonstruktioner och miljögeoteknikStuderande:
• har djupare insikter i samverkan mellan konstruktioner – såväl enskilda byggnader som samhällsteknik – och undergrund
• har tillräckliga kunskaper i fråga om grundläggning, grund och jordförstärkning för dimensionerande av mera krävande grundkonstruktioner.
1
   3 3 SP
BYE10KP04

Betongkonstruktioner IIStuderande:
• kan fungera i projekteringsteam för projektering av betongkonstruktioner samt grund för normala och krävande byggnader enligt Eurocode 2.
• kan också utnyttja 3D-modelleringsteknik vid planeringen.
1
   6 6 SP
BYE10KP05

Stålkonstruktioner IIStuderande:
• vet hur stålkonstruktioner planeras, förverkligas och underhålls
• har behövliga kunskaper om konstruktionsstålens egenskaper och användning samt behärskar dimensioneringen enligt Eurocode 3
• kan också utnyttja 3D-modelleringsteknik vid planeringen.
1
   6 6 SP
BYE10KP06

Träkonstruktioner IIStuderande:
• kan fungera i projekteringsteam för projektering av normala och krävande träkonstruktioner enligt Eurocode 5
• kan också utnyttja 3D-modelleringsteknik vid planeringen.
1
  3  3 SP
BYE10MF  66 12 SP
BYE10MF01

Hållfasthetslära IIStuderande:
• har tillräckliga kunskaper i hållfasthetslära för att utföra konstruktionsplanering av bärande konstruktioner med enligt byggbestämmelsesamlingen (RakMK del A2) normala krav i konstruktionsklass 2 (svårighetsgrad A)
1
  3  3 SP
BYE10MF02

JordmekanikStuderande:
• har tillräckliga kunskaper i geotekniska beräkningar av bl.a. jordtryck för dimensionerande av mera krävande grundkonstruktioner.
1
  3  3 SP
BYE10MF03

Byggnadsmekanik IIStuderande:
• har tillräckliga kunskaper i byggnadsmekanik för att utföra konstruktionsplanering av bärande konstruktioner med enligt byggbestämmelsesamlingen (RakMK del A2) normala krav i konstruktionsklass 2 (svårighetsgrad A)
1
   3 3 SP
BYE10MF04

Byggnadsfysik i projekteringStuderande:
• ska kunna fungera i projekteringsteam för projektering av byggnader med även något mer än sedvanliga byggnadsfysikaliska påfrestningar.
1
   3 3 SP

Profilering: Integrated Coastal Zone Management and Environmental and Civil Engineering

36 SP
Pra

Praktik

30 SP
BYE10PR1299  30 SP
BYE10PR01

Grunder i arbetaskydd och byggjuridikStuderande:
• har grundläggande kunskaper i bygglagstiftning och arbetarskydd
• kan använda sig av lag, förordning och bestämmelser till den del som det gäller planläggning, beviljandet av bygg- och övriga lov samt utförandet av byggnadsarbete.
1
3    3 SP
BYE10PR02

GrundpraktikStuderande:
• kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen samt visa noggrannhet med arbetsuppgifterna och följa arbetstider
• har erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser avsikten med arbetarskyddet
• har erfarenhet av byggorganisationers verksamhet, arbetsfördelning och sociala förhållanden
• kan använda byggnadsbranschens terminologi (verktyg, arbetsmaskiner, mätinstrument, yrkesbenämningar mm.) som ger grunder för att förstå undervisningen i yrkesämnen
1
9    9 SP
BYE10PR03

YrkespraktikStuderande:
• förstår betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft
• inser betydelsen av planering vid byggproduktions- och installationsarbeten
• har omfattande erfarenhet av byggnadsteknikens arbetsmetoder, maskiner, apparater och program mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga arbetsmetoder
1
 9   9 SP
BYE10PR04

SpecialpraktikStuderande
• förstår det inbördes beroendet av olika arbetsmoment
• har erfarenhet av olika typer av förmanskap och ledarskap samt insikt av hur utfört arbete inverkar på utveckling och samhälle i ett vidare perspektiv
• utvecklar sin förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar
1
  9  9 SP
Val

Valfria studier

15 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen