Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Byggnadsteknik, Vasa (240 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier (gemensamma)

56 SP
BYV10SK6390 18 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:
– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV10SV02

Vetenskapligt skrivandeDen studerande:

– har en nöjaktiga, goda, berömliga kunskaper i vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik

– kan med hänsyn till skriv- och uppställningsregler, sammanställa och dokumentera krävande texter för yrkesområdet och samhällslivet på en nöjaktig, god eller berömlig nivå

– är redo att skriva och muntligt presentera sitt lärdomsprov.
1
  3  3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
- kan utrycka si tydlig (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer
- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitordet 1, 2 eller 3) eller god (vitordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV10FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), allmänt bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer

- Uttrycker sig tydligt och säkert enligt situationens krav(5), i stora hela bra (3) och på nöjaktigt sätt (1).

- kan förstå och flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva meddelanden, brev, rapporter och dokument
1
  3  3 SP
YH10EN01

Engelska- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
TKV10EN02

IngenjörsengelskaStuderande

- kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan presentera och dokumentera delar av sitt yrkesområde i muntlig och skriftlig form på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan förstå och behjälpligt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5) skriva brev, rapporter och meddelanden av officiell karaktär

- har grundläggande (1) / goda (3) / utmärkta (5) insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
1
  3  3 SP
BYV10MA9600 15 SP
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1- kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt (1)
- kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem (1)
- kan grunderna i MathCad (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorer- kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri (1)
- kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär och skalärprodukt) (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA03

Funktioner och ekvationer 2- känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer (1)
- kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA04

Analys 1- kan beräkna enkla gränsvärden (1)
- kan derivera och integrera elementära funktioner samt tillämpa dem i standardproblem (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
TKV10MA05

Linjär algebraDen studerande

- kan bilda ekvationen för en rät linje och ett plan i rymden (1)
- kan utföra grundläggande matrisoperationer och beräkna determinanter (1)
- kan beräkna en linjär regressionsmodell för givna data (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
BYV10BY15530 23 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudier• Känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• Reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• Känner till undersökningsprocessen och söka och kritiskt värdera information
• Kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
• Känner till de mest centrala byggtekniska informationskällorna och hur man söker i dem. Vet (3) vilken typ av information som hittas i vilken informationskälla. Behärskar (5) byggteknisk informationssökning och kan relativt snabbt ta fram önskad information, oberoende av källa
• Är bekant med vilka olika byggtekniska inriktningsalternativ som finns samt vilka de typiska arbetsuppgifterna är för respektive inriktning
• Känner (1) till byggprojekteringsprocessens gång och vilka parter som vanligen är involverade i den, samt respektive parters centrala uppgifter. Kan (3) redogöra för hela projekteringsprocessen och (5) närmare exemplifiera respektive parters roller och uppgifter
• Känner till (1) centrala typer av ritningar och betydelsen av olika linjetyper, linjegrovlekar samt förstår hur textrutans innehåll ska tolkas på ritningar. Kan (3) utgående från textrutans innehåll avgöra hurudan information en ritning borde innehålla och kan med lätthet ta fram önskad information ur ritningar. Kan, (3) vid samläsning av flera ritningar över samma objekt, bygga upp en 3D helhetsförståelse av objektets utformning
• Vet skillnad på karakteristiska laster och dimensionerande laster. Kan ta fram aktuella egenvikter, nyttolaster och snölast för en byggnad, samt känner till (1) hur man bygger upp olika lastfall enligt eurocode. Kan (3) ta fram alla nödvändiga laster och lastfallskombinationer för en byggnad
• Vet (1) vilka faktorer som primärt inverkar på arbetssäkerhet och (3) är förtrogen med dessa
• Har möjlighet av avlägga arbetssäkerhets- och och första hjälp kort
1
6    6 SP
TKV10FY01

Mekanik och värmeDen studerande

- kan använda och kontrollera enheter i beräkningar (1)
- känner till mekanikens och värmelärans begrepp, lagar och principer och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda lagar och principer för att lösa mera krävande problem (5)
- kan utföra och rapportera experiment (1), kan därtill utföra noggrannhetskalkyl samt diskutera resultatets tillförlitlighet (5)
- känner till tekniska tillämpningar inom mekanik och värme (1)
1
6    6 SP
TKV10DA01

Grunderna i datateknikStuderande

- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1)
behärskar ett epostprogram (5)

- kan hitta information på skolans hemsidor (1)
behärskar informationssökning på internet (5)

- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)

- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)

- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1)
kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)

- känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5)

- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
2
3    3 SP
BYV10BY04

Grunder i ledarskap och industriell ekonomi- har grundläggande kunskap inom företagsekonomi och har
insikter i näringslivets och företagandets samhälleliga betydelse internationellt, nationellt och regionalt.
- har fördjupade kunskaper inom såväl strategiskt, taktiskt som operativt ledarskap
- känner till de utmaningar som ledarskapet ställs inför i små, medelstora och stora företag
- har fördjupade kunskaper om produktionsstyrning samt i tid- och resursplanering (3)
- känner till grundläggande arbetsavtalslagstiftning (1) samt behärskar arbetsmarknadssystemet (5)
1
 5   5 SP
UOTK10FM01

Forskningsmetodik- känner till grunderna i vetenskapsteori
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
1
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier (gemensamma)

83 SP
BYV10EH31133 20 SP
BYV10EH04

Betongteknologi 1- är förtrogen med byggnadsmaterial och betongens beståndsdelar
- kan tillverka olika betongtyper
- kan metodiskt undersöka materialegenskaper
1
 5   5 SP
BYV10EH05

Betongteknologi 2- har kunskaper om utförande av betongarbeten
- har grundläggande insikteri kraven i RYL och om kvalitetskontroll
- kan fungera som betongarbetsledare
- har kunskaper om dränering och grundläggning och kan rita detaljritningar för grund och golv
 3   3 SP
BYV10EH06

Materialkunskap- känner till egenskaperna och användningsområdena för de vanligaste byggnadsmaterialen
- kan metodiskt undersöka materialegenskaper
- har grundläggande kunskaper i livscykelanalys och materialkostnader
1
3    3 SP
BYV10EH07

Byggnadskemi- förstår tillräckligt mycket av det kemiska symbolspråket och kemiska begrepp för att kunna läsa (1), kan använda (3) den kemiskt relaterade litteratur som yrket kräver. Studerande visar även prov på att kunna använda det kemiska språket vid kommunikation (5)
-kan ge exempel på (1) och kan förklara (3) kemiska fenomen och samband inom byggnadstekniken samt visar prov på att kunna använda kunskapen (5) i rätt sammanhang och ge förklaringar till orsak och verkan.
- känner till och förstår korrosions- och karbonatiseringsfenomen i stål- och betongkonstruktioner samt för byggnader och konstruktioner relevanta egenskaper hos olika målfärger, lack och andra i byggnader allmänt förekommande kemikalier
- känner till och förstår plasternas egenskaper som en del av byggnden
- känner till och förstår grundläggande orsaker till och förfaranden vid mögel- och asbestsanering i byggnader.
- kan nämna exempel på miljöaspekter inom det egna yrkesområdet (1), kan förklara orsaken och verkan (3) samt kan ge exempel på åtgärder angående dessa miljöaspekter (5)
1
 3   3 SP
BYV10EH08

Byggnadsfysikaliska mätningar- Känner till och kan utföra vanliga byggnadsfysikaliska undersökningar, kan göra skriftlig rapport från undersökningen samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden ur litteraturen att jämföra mätvärden med (1). Kan (3) dra korrekta slutsatser utgående från mätresultat och jämförelsevärden, samt känner till hur noggrannhet vid utförandet av mätning inverkar på mätresultatets noggrannhet och tillförlitlighet. Kan (5) ingående och noggrant både utföra undersökning och därefter analysera resultat och prover, samt dra korrekta slutsatser av baserat på dessa.
1
  3  3 SP
BYV10EH09

Drift och underhåll av fastigheter- förstår byggnadens livscykel (1) och kan tillämpa olika kalkylmetoder för bedömning av byggnads- och fastighetsekonomiska lösningar (5)
- kan planera drift och underhåll för fastighet och uppgöra servicebok(3)
- kan grundläggande fastighetsjuridik (3)
- känner till de centrala fastighetsvärderingsmetoderna (5)
   3 3 SP
BYV10PJ6603 15 SP
BYV10PJ03

ByggnadsplaneringTomtplanering och arkitektur:
(1) Kan grovt skissera och dimensionera en större småhustomt. Känner till några begrepp ur finsk arkitekturhistoria.
(3) Kan skissera och dimensionera en större småhustomt enligt gängse dimensionerings- och kvalitetsanvisningar i RT. Känner till några centrala exempel och begrepp ur finsk arkitekturhistoria.
(5) Kan skissera och dimensionera en större småhustomt enligt gängse kvalitets- och dimensioneringsanvisningar i RT till en tilltalande helhet. Förstår några centrala exempel och begrepp ur finsk arkitekturhistoria.

Bostadsplanering:
(1) Kan skissera en enkel familjelägenhet inklusive en fasad, vilka får innehålla en del brister i dimensionering. Känner till grundläggande anvisningar om bostadsplanering.
(3) Kan skissera en funktionell familjelägenhet inklusive en fasad, enligt anvisningar i RT. Känner till anvisningar om bostadsplanering och kan bedöma för- och nackdelar i olika planlösningar.
(5) Kan skissera en tilltalande och funktionell familjelägenhet inklusive en fasad, enligt anvisningar i RT. Känner till anvisningar om bostadsplanering och kan bedöma för- och nackdelar i olika planlösningar, samt planlösningars marknadsmässighet

Bygglov:
(1) Kan ta ut byggrätt ur detaljplaner och bygglovsritningar och kan fylla i bygglovsansökan, samt känner till ett par av de vanligaste bygglovstyperna.
(3) Kan ta ut byggrätt och anvisningar ur detaljplaner och bygglovsritningar och kan fylla i bygglovsansökan, samt känner till de vanligaste bygglovstyperna.
(5) Kan ta ut byggrätt och anvisningar ur detaljplaner och bygglovsritningar och korrekt redovisa byggrätt, samt känner till de vanligaste bygglovstyperna
1
3    3 SP
BYV10PJ05

Grundkurs i CAD-planeringAutoCad:
(1) Kan använda de 20 vanligaste funktionerna.
(3) Kan använda fler än 20 funktioner, och ta in och exportera andra avbildningar.
(5) Behärskar största delen av rit- och redigeringsfunktionerna, kan och ta in och exportera andra avbildningar..

Byggritningar:
(1) Kan rita enkla bygglovsritningar och göra ritningslayouter med textruta som block.
(3) Kan rita bygglovsritningar, och känner till anvisningar för grafik och olika ritningar, samt kan göra ritningslayouter med textruta som block med attributtext och konvertera till utskriftsformat.
(5) Kan rita korrekta bygglovsritningar, och känner till anvisningar för grafik och olika ritningar, samt kan göra ritningslayouter med textruta som block med attributtext och konvertera till utskriftsformat.
1
3    3 SP
BYV10PJ06

Byggnadsteknik, grundkursVärmeteori:
(1) Förstår några central värmeflödesbegrepp och kan beräkna enklare U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift.
(3) Förstår de centrala värmeflödesbegreppen och kan beräkna ET-tal och U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift.
(5) Förstår de centrala värmeflödesbegreppen och kan noggrannt beräkna ET-tal och U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift.

Byggnadsteknik:
(1) Kan rita några enkla anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner till hur golv, ytterväggar, tak ska fungera. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum
(3) Kan planera och rita några vanliga anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner till hur golv, ytterväggar, åstak och låglutande tak fungerar. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum
(5) Kan ingenjörsmässigt planera och rita några vanliga anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner detaljerat till hur golv, ytterväggar, åstak och låglutande tak fungerar. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum

Mätning:
(1) Känner till fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en enkel rapport på undersökningar
(3) Känner till mätningsprinciper med fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en strukturerad rapport på undersökningar.
(5) Känner till mätningsprinciper med fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en trovärdig rapport på undersökningar.

- Förstår hur fukt och värme vandrar genom de vanligaste förekommande golv-, vägg- och bjälklagstyperna samt var de största svagheterna finns.

- Är bekant med de olika brandklasserna för byggnader och känner till vilka faktorer som primärt inverkar på val av brandklass. Känner till centrala brandtekniska beteckningar, samt regler och principer för brandsektionering och klassificering av bärande konstruktioner. Har insikter i hur avstånd, fönster, dörrar och sektioneringar inverkar på utrymningsmöjligheter för en byggnad (1). Kan (3) för en byggnad bestämma lämplig brandklass, samt vidare ta reda på vilka krav som ställs på ytmaterial, areal, maximalt personantal, bärande konstruktioner, sektionering och utrymning enligt aktuella normer för produktions- och lagerbyggnader. Behärskar (5) brandprojektering och är väl förtrogen med bestämmelserna E1, E2 och E9.
1
 6   6 SP
BYV10PJ07

ByggnadsdokumentTomtplanering:
(1) Kan uppgöra mycket enkla byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt.
(3) Kan uppgöra byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt.
(5) Kan uppgöra detaljerade byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt.

Arbetsritningar och delritningar:
(1) Känner till det mest grundläggande om innehåll i arbetsritningar och vilka delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan ta ut dessa ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering.
(3) Vet det mest grundläggande om innehåll i arbetsritningar och vilka delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan anpassa och ta ut dessa ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering.
(5) Kan skapa arbetsritningar och delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan anpassa och ta ut dessa som korrekta ritningar ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering.

Beskrivningar:
(1) Vet hur en byggnadsbeskrivning ska se ut och vilken betydelse den har i byggprocessen.
(3) Kan komplettera en byggbeskrivning, vet hur den ska vara uppbyggd och kan uppgöra en byggsättsbeskrivning.
(5) Kan uppgöra en byggbeskrivning, vet hur den ska vara uppbyggd, och kan reglera kvalitetskrav i byggandet, samt kan uppgöra en byggsättsbeskrivning.

Förteckningar:
(1) Kan ta ut förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad.
(3) Kan skapa egna och ta ut enkla förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad .
(5) Kan skapa egna och ta ut förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad .

- känner till grunderna i akustisk planering av byggnad (1), kan välja lämplig lösning (3) och motivera valet (5) med hänsyn till funktion, hållbarhet, estetik och ekonomi.
1
   3 3 SP
BYV10KO6960 21 SP
BYV10KO01

Grunder i trä- och stålkonstruktionerTräkonstruktioner:
- känner till träets egenskaper (1) och principerna för klassificering av virke (3)
- känner till olika träprodukter (1) och användningsområden (3)
- kan dimensioneria massiva balkar och pelare (3)
- kan dimensionera enkla förband (3)
- känner till principerna för (3) och kan beräkna (5) stabilisering av småhus
- kan rita plan och skärningar av trästomme för småhus (3)

Stålkonstruktioner:
- Känner till (1) skillnaden mellan varm- och kallbearbetade konstruktionselement, samt känner till hurudana profiltvärsnitt som finns (1) och (3) vet till vilka ändamål tvärsnitten lämpligen kan användas till.
- Känner till stålets livscykel och kan redogöra för de vanligaste rost- och brandskyddsmetoderna (1).
- Kan kontrollera till vilken tvärsnittsklass en balk tillhör samt kan dimensionera balkar i tvärsnittsklass 1, 2 och 3 enligt elasticitetsteorin (1). Vet (3) när man får dimensionera balkar enligt plasticitetsteorin och kan dimensionera balkar och tryckta stänger enligt lämplig teori, beroende på tvärsnittsklasstillhörighet.
- Kort kan redogöra för när det för balkar finns risk för vippning(1) och (3) kan kontrollera om en balk är tillräckligt stagad.
- Kan dimensionera skjuvade bultförband och (3) eller (1) dragna och skjuvade svetsförband enligt den förenklade metoden.
- Känner till (1) vad som är väsentligt att ingår i och kan läsa typiska stålritngar (delritningar, helheter och linjeritningar). Kan uppgöra nödvändiga konstruktionsritningar för mindre stålbyggnader (3).
1
 6   6 SP
BYV10KO03

Grunder i byggnadsmekanik- Kan (1) med hjälp av jämviktsekvationer beräkna upplagskrafterna för statiskt bestämda bärverk.
- Kan (1) ta fram böjmoment och tvärkraft för statiskt bestämda balkar.
- Kan (3) både rita och avläsa M- och V-diagram. Samt (5) kan utgående från givna M- & V-diagram både ta fram laster och kombinerade problemställen.
- Förstår (1) fackverksbalkars strukturella funktion och kan med någondera metoden ta fram önskade stångkrafter. Kan (3) använda både knutpunktsmetod och snittmetod för att beräkna stångkrafter. Behärskar (5) vardera beräkningsmetod och kan på optimalt sätt kombinera de båda.
- Kan (1) beräkna tyngdpunkt och tröghetsmoment för tvärsnitt baserat på rektangulära delytor. Kan (3) addera och subtrahera tvärsnittsytor vid beräkning av tyngdpunkt och tröghetsmoment.
- Kan (1) med hjälp av formelsamling beräkna balkars nedböjning. Kan (3) med Mohrs analogi beräkna nedböjning för vanliga lastfall. Behärskar (5) att kombinera formler för att beräkna nedböjning för mera avancerade belastningsfall.
- Kan (1) för rektangulära tvärsnitt och (3) för sammansatta tvärsnitt göra enkel tvärsnittsdimensionering med avseende på böjmoment. och nedböjning. Behärskar (5) optimering av tvärsnitt med tanke på böjmoment och nedböjning.
- Kan (1) för rektangulära tvärsnitt, (3) för vanliga stålprofiler och (5) för sammansatta profiler, beräkna kapacitet mot tvärkraft.
- Känner till spänningsfördelning i tvärsnitt på grund av normalkraft, böjmoment och tvärkraft (3).
- Känner till beräkningsgrunderna för (3) och kan beräkna (5) treledsramar och kopplade balkar.
- Kan använda komersiellt program för strukturanalys (3).
1
6    6 SP
BYV10KO04

Grunder i hållfasthetslära- Känner till grunderna i elasticitetsteori (1) och plasticitetsteori (3).
- Känner til olika typer av spänningar, symboler, begrepp och definitioner som behövs vid hållfasthetsberäkning (3).
- Kan (1) ta fram spänningsfördelningen i ett böjt och/eller tryckt tvärsnitt. Behärskar (3) att ta fram spänningsfördelningen vid sned böjning och att optimera tvärsnitt med beaktande av aktuell spänningsfördelning (5).
- Kan (1) för enkla och (3) för komplicerade, av olika material sammansatta, tvärsnitt beräkna spänningsfördelning utgående från aktuell yttre påkänning.
- Kan (1) för rektangulära tvärsnitt, (3) för vanliga stålprofiler och (5) för sammansatta profiler, beräkna olika former av skjuvkapacitet.
- Kan för tryckta (1) och (3) kombinerat med böjda, rektangulära tvärsnitt beräkna tvärsnitts kapacitet mot knäckning.
- Förstår vad huvudspänningar är (3) och kan bestämma dessa (5)
- Förstår (1) och kan beräkna (3) förlängningar och formändringar
- Förstår sambandet mellan skjuvning och förskjutning (1)
- Känner (3) till innebörden av vridcentrum och (5) kan beräkna vridkapacitet för enkla tvärsnitt.
- Förstår (1) vad plastiskt böjmotstånd betyder och kan beräkna mittaxelns läge. Kan (3) beräkna plastiskt böjmotstånd för ett sammansatt tvärsnitt.
1
 3   3 SP
BYV10KO02

Grunder i betong- och murverkskonstruktioner- känner till använda symboler , beteckningar, stomsystem, laster, beräkningsmodeller och normer för betongkonstruktioner (3)
- känner till betongens materialegenskaper (1) och kan dimensionera balkar och plattor mot böjning och skjuvkraft (3) och pelare och väggar mot normalkraft och moment (3)
- kan kapa armeringen i kontinuerliga balkar (5) och plattor (3)
- känner till stålets materialegenskaper (1), bockningskrav (3), täckskikts- och avståndskrav (3) och förankringskrav vid upplag (5)
- kan grovkontrollera deformationer i armerade konstruktioner (3)
- känner till tradionell murning och tunnfogsmurning (1) och kan planera arbetet (3)
- kan dimensionera vanligt förekommande murverk (3)
1
  6  6 SP
BYV10PD0533 11 SP
BYV10PD02

Byggnadsekonomi 1Kostnadskalkylering:
(1) Känner till hur man mäter ut mängder och arbetstid beräknas.
(3) Kan mäta ut mängder enligt Rakennuskustannusten menekit.
(5) Kan mäta ut mängder enligt Rakennuskustannusten menekit och prissätta samt anpassa till rådande kostnadsnivå.

Konsultverksamhet:
(1) Känner till allmänna konsultavtal KSE95 och avtals- och debiteringsformer för konsultverksamhet.
(3) Kan ta ut föreskrifter ur de allmänna konsultavtal KSE95 och känner till avtals- och debiteringsformer för konsultverksamhet.
(5) Kan tillämpa de allmänna konsultavtal KSE95 och förstår avtals- och debiteringsformerna för konsultverksamhet.

Projekteringsledning:
(1) Känner till skedena i projekteringsprocessen, parter och kan göra en grov tidsplan för ett projekt.
(3) Har en grundinsikt i projekteringsprocesserna, tidsplanering och hur projekteringsprojekt kan styras.
(5) Har en insikt i projekteringsprocesserna, hur projekteringsprojekt kan styras och kan göra en rimlig projekttidplan..

- känner till byggherrens uppgifter, rättigheter och skyldigheter
- är förtrogen med projektledarens uppgifter och ställning
- känner till avtalsjuridiken och avtalstekniken
- kan leda byggprojekt och har insikter om ekonomi
- förstår hur kvaliteten inverkar på kostnadsbildningen
- kan planeria och styra produktionen
1
 5   5 SP
BYV10PD03

Produktionsteknik 1- behärskar arbetarskyddet på byggarbetsplatsen (5) och kan kvalitetsstyrningen (3)
- kan byggarbetsplatsplanering inklusive miljö - och avfallslagstiftningen ur byggnadsproduktions synvinkel (3)
- känner till metoder och processer inom byggnadssanering (1)
- kan bedöma eventuella miljöproblem i byggnader (1)
1
  3  3 SP
BYV10PD06

Kostnadskalkylering- har en helhetsbild av när, var och hur kostander uppstår (1) i ett byggnadsprojekt och förstår orsaken till detta (3)
- kan ta fram material- och arbetsmängder enligt direktiven i Ratu (3)
- kan självständigt kalkylera kostander för ett byggprojekt (5)
1
   3 3 SP
BYV10IN5560 16 SP
BYV10IN11

Grunder i infrabyggande- Förstå infrastrukturens och infrabyggandets betydelse i samhället
- Kunna uppgöra en enkel gatu-, väg- eller annan markbyggnadsplan
- Kunna förstå hur samhällets vattenförsörjning fungerar och hur råvatten samt avloppsvatten renas
- Kunna grunderna inom jordbyggnad och planera enkla jordbyggnadsarbeten
1
5    5 SP
BYV10IN03

Geoteknik- förstå hur geotekniken är knuten till annan byggnadsverksamhet och betydelsen av tillräckliga markundersökningar
- förstå betydelsen av en rätt utförd grundläggning
- förstå och själv kunna bestämma jordarternas geotekniska egenskaper
- kunna de mest centrala geotekniska beräkningsmetoderna
- känna till riskerna för jordras
1
 5   5 SP
BYV10IN05

Grundbyggnad- förstå hur grundläggningen är sammanknuten med annan byggnadsverksamhet
- vara förtrogen med allmänt använda grundläggningsmetoder
- kunna utifrån marksonderingar välja rätt grundläggningsmetod
- kunna dimensionera enkla pålplattor
- dimensionera tjälisolering och planera en fungerande dränering för olika byggnader
- känna till olika specialgrundläggningsmetoder såsom vertikaldränering, markstabilisering, specialpålningar och förstärkning av befintliga grundkonstruktioner
1
  3  3 SP
BYV10IN07

MätningsteknikStuderande får tillräckliga färdigheter i mätteknik för enkla arbetsuppgifter och har kunskaper i:
- Kartteknikens grunder
- Mätning av avstånd, vinkel och höjdskillnad
- Stom- och detaljmätning
- Utsättning (speciellt vid byggprojekt)
- Grafiska och digitala kartor
- Mättekniska beräkningar
- Fastighetsbildning
1
  3  3 SP

Profilering: konstruktion

44 SP
BYV10MA0300 3 SP
TKV10MA06

Analys 2Den studerande

- kan lösa standardproblem med numeriska metoder (1)
- kan rita nivåkurvor, beräkna partialderivator och gradienter för funktioner med flera variabler (1)
- kan lösa enkla differentialekvationer (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
BYV10BY0300 3 SP
TKV10FY03

Svängningar, vågrörelse optikDen studerande

- känner till begrepp, lagar och principer inom svängningar, vågrörelse och optik och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda sig av lagar och principer inom svängningar, vågrörelse och optik för att lösa mera krävande problem (5)
- kan inom svängningar, vågrörelse och optik utföra experiment, samla in mätdata, evaluera och rapportera skriftligen (1)
- känner till tekniska tillämpningar för svängningar, vågrörelser och optik (1)
1
 3   3 SP
BYV10EH0090 9 SP
BYV10EH01

Inomusklimat- känner till olika sätt att utföra mätningar av inomhusluft (1) , metodernas påliltlighet (3) och kan självständigt mäta och tolka resultaten (5)
- känner till faktorer som påverkar mikrobtillväxt
- känner till vilka typer av mikrober som trivs i byggnadsmaterial och kritiska gränsvärden för mikrobkontamination
1
  3  3 SP
BYV10EH02

Byggnadsvård- och -sanering- Förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället.
- Förstår byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön
- Har kunskap om vad man bör lägga märke vid, då en okulär besiktning av en byggnad utförs. Den studerande bör också på ett strukturerat sätt i skrift kunna redogöra för byggnadens skick.
- Kan uppgöra relevant åtgärdsförslag baserat på gjord konditionsbedömning.
- Känner till (1) de vanligaste provtagningsmetoderna för att mera utförligt undersöka en byggnads skick. Vet vad man med respektive mätmetod får reda på (1) samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden i litteraturen och jämföra mätresultat med dessa. Kan (3) dra relevanta slutsatser baserat på mätvärden och jämförelsevärdena.
- Kan utgående från en okulär besiktning av en byggnad, (1) redogöra för vilka de mest akuta saneringsåtgärderna är samt kan avgöra vilka mera ingående undersökningar, som borde göras. Kan (3) göra en helhetsbedömning om i vilken ordning & omfattning det lönar sig att sanera en byggnad.
- Känner till (1) typiska ytliga tecken på betongskador och (3) känner till vilka alternativa reparationsmetoder, som står till buds för reparation av fasaders och andra betongskador. Känner till (3) och är (5) väl förtrogen med hur olika faktorer som t.ex. väder och vind samt temperatur inverkar på slutresultatet vid fasaders betong- och rappningsarbeten.
- Förstår (1) hur saneringens omfattning inverkar på byggnadens funktionella livstid och (5) kan kalkylera hur omfattande sanering det lönar sig att göra.
- Känner till vanliga skadetyper för byggnader förorsakade av bland annat insekter, svamp-, röt- och mögelangrepp. Känner till både förebyggande åtgärder och hur man reparerar skadorna av sådana angrepp.
1
  3  3 SP
BYV10EH03

Husteknik- få en helhetsbild av hustekniska installationer och anläggningar
- få grundläggande kunskap om olika system för
• uppvärmning
• kylning
• ventilation
• vatten och avlopp
• styrning och reglering
• el-, data- och tele
• övervakning
- förstår hur VVS-tekniken påverkar den övriga byggnaden
1
  3  3 SP
BYV10PJ0003 3 SP
BYV10PJ02

ModelleringsverktygObjektbaserad modellering:
(1) Kan modellera en enkel hall och en terrängmodell.
(3) Kan konstruera en terrängmodell och en större byggnad med olika ytor.
(5) Kan konstruera och rendera en detaljerad modell av en större byggnad samt terräng, med olika ytor. Kan ta fram en korrekt produktmodell av byggnaden. Kan utnyttja informationen i produktmodellen och länka den till ett Excel-blad

GIS:
(1) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial, samt ta ut tabeller.
(3) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial, samt skapa tabeller och beräkningar.
(5) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial, göra temakartor och planscher, samt skapa tabeller och beräkningar.

Menyer:
(1) Kan skriva ett skript för ett automatisera en serie av enkla kommandon i AutoCAD
(3) Kan skapa en menyfunktion för ett automatisera en serie av enkla kommandon i AutoCAD
(5) Kan skapa en menyfunktion för ett automatisera en serie kommandon i AutoCAD som kan underlätta ritningsarbete.

Visualisering:
(1) Kan skapa en enkel filmsekvens genom modellen samt en enkel illustationsplasch.
(3) Kan skapa en renderad modell, en överskådlig filmsekvens genom modellen, samt en presentationsplansch för ett projekt.
(5) Kan skapa en renderad detaljerad modell, en noggrant justerad filmsekvens genom modellen, samt en attraktiv presentationsplansch för ett projekt. Kan ur modellen generera byggnadslovsritningar, arbetsritningar, snitt och detaljritningar.
1
   3 3 SP
BYV10KO001115 26 SP
BYV10KO06

Betongkonstruktioner 2- kan beräkna nedböjning och sprickvidd för balkar och plattor (3)
- kan dimensionera grundsulor och pålplattor (3)
- kan beräkna korsarmerde plattor med elementarfallsmetod (1) och brottlinjeteori (3) och kan koncentrera armeringen (5)
- kan dimensionera pelardäck med strimlemetod (3) och brottlinjeteori (3)
- kan dimensionera väggbalkar och konsoler (3)
- kan utföra stabilitetsberäkning på våningshus (5)
- känner till vanliga betongelement (1) och har grundläggande färdigheter i elementplanering med Tekla Structures och ScaleCad (5)
1
   5 5 SP
BYV10KO07

Stålkonstruktioner 2- Kan utgående från tvärsnittets spänningsfördelning avgöra till vilken tvärsnittsklass profilen tillhör och kan beräkna moment- och tvärkraftskapacitet i alla fyra tvärsnittsklasser.
- Känner till (1) vilka olika former av instabilitet som förekommer för balkar och pelare, samt hur dessa inverkar på stavars bärförmåga. Kan beräkna (3) stavarnas kapacitet med avseende på ovan nämnda stabilitetsproblem.
- Kan med hjälp av tumregler (1) ta fram relevanta mått och profiler till fackverksbalkar. Kan (3) dimensionera ramstänger och diagonaler, samt deras anslutningar för fackverksbalkar. Och kan också dimensionera fackverkens anslutningar till andra stomkomponenter.
- Känner till hur de vanligaste typerna av stålbyggnader strukturellt är utformade, samt kan redogöra för hur de är förstyvade(1). Kan dimensionera en typisk stålbyggnad med nödvändiga förstyvningar(3). Förstår till fullo hur den strukturella utformningen inverkar på valet av nödvändigt profiltvärsnitt och kan välja lämplig strukturell utformning, så att byggnadens totala stålmängd kan optimeras (5).
- Kan dimensionera skjuvade och (1) enkla (3) dragna bultförband. Kan dimensionera bultförband med flera samtidigt verkande kraftriktningar (5).
- Kan dimensionera skjuvade, dragna och vridna svetsförband (1). Behärskar att dimensionera mångfacetterade svetsförband med komponentmetoden (5).
- Kan dimensionera böjda konstruktionselement med avseende på brand (1). Behärskar dimensionering av böjda, tryckta och dragna tvärsnitt med avseende på brand (5).
- Känner till (1) typiska stålritningars centrala innehåll och kan behjälpligt utforma sådana för stålbyggnader. Kan (3) uppgöra tillräckligt bra ritningar för industriell tillverkning av stålkonstruktioner. Kan (5) uppgöra bra, strukturerade och kompletta ritningar för en hel byggnad med stålstomme.
1
   5 5 SP
BYV10KO05

Träkonstruktioner 2- ge fördjupad kunskap om dimensionering av bärande träkonstruktioner enligt Eurocode 5
- känner till (1) och kan dimensionera (3) olika mekaniska förband
- känner till (1) och kan dimensionera hål och urtag i balkar (3)
- känner till egenskaperna för (1) och kan dimensionera raka, pulpet, sadel, böjda och bumerangbalkar med beaktande av moment, skjuvkraft, tillåten nedböjning och vippning (3) och effekter som beror på tillverkning (krökning, lamellsnedskärning) och form (icke linjär spänningsfördelning, dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen) (5)
- känner till (1) och kan dimensionera treledsramar (3) och -bågar av limträ och lamellträ
- känner till (1) och kan dimensionera (3) stabiliteten för hall
- känner till (1) och kan dimensionera (3) sidostagningen av fackverk
- har grundläggande kunskaper i brandteknsik dimensionering av träkonstruktioner (3)
1
   5 5 SP
BYV10KO08

Byggnadsmekanik 2- kan använda kraftmetod och förskjutningsmetod på statiskt obestämda balkar (3)
- kan manuellt lösa krafter och förskjutningar i enkla statiskt obestämda ramar, bågar och fackverk med förskjutningsmetod
- kan lösa statiskt obestämda stångbärverk med systematiserad förskjutningsmetod i matrisform (3)
- kan göra egna tillämpningar i Excel eller MathCad med systematiserad förskjutningsmetod (5)
- förstår vad arbetsbegreppet innebär inom mekaniken (1)
- kan beräkna bärförmåga för balk och ram med gränslastteori (3)
- har grundläggande kunskaper om dynamiskt belastade konstruktioner
1
  6  6 SP
BYV10KO09

Projekteringsverktyg- Kan använda 3D modelleringsprogram för att ta fram konstruktioners snittkrafter (1) och kan (3) med programmet dimensionera stommen för en byggnad eller konstruktion. Kan (5) optimera i modellen ingående tvärsnitt med avseende på laster och spänningar.
- Känner (1) till och (3) kan använda de vanligaste programmen för dimensionering av centrala strukturelement, vilka ingår i vanliga stål- och/ eller betongstommar.
- Kan (1) med aktuellt program och dess centrala funktioner modellera stommen till en byggnad och ta fram nödvändiga ritningar ur modellen. Kan (3) exakt modellera och manipulera alla ingående komponenter, samt göra egna förband i modellen och kan dessutom göra alla nödvändiga programinställningar för ett nytt projekt. Till fullo (5) behärskar programmet, dess inställningar samt att manipulera ritningar och deras inställningar
1
  5  5 SP

Profilering: Produktion

48 SP
BYV10EH0090 9 SP
BYV10EH01

Inomusklimat- känner till olika sätt att utföra mätningar av inomhusluft (1) , metodernas påliltlighet (3) och kan självständigt mäta och tolka resultaten (5)
- känner till faktorer som påverkar mikrobtillväxt
- känner till vilka typer av mikrober som trivs i byggnadsmaterial och kritiska gränsvärden för mikrobkontamination
1
  3  3 SP
BYV10EH02

Byggnadsvård- och -sanering- Förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället.
- Förstår byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön
- Har kunskap om vad man bör lägga märke vid, då en okulär besiktning av en byggnad utförs. Den studerande bör också på ett strukturerat sätt i skrift kunna redogöra för byggnadens skick.
- Kan uppgöra relevant åtgärdsförslag baserat på gjord konditionsbedömning.
- Känner till (1) de vanligaste provtagningsmetoderna för att mera utförligt undersöka en byggnads skick. Vet vad man med respektive mätmetod får reda på (1) samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden i litteraturen och jämföra mätresultat med dessa. Kan (3) dra relevanta slutsatser baserat på mätvärden och jämförelsevärdena.
- Kan utgående från en okulär besiktning av en byggnad, (1) redogöra för vilka de mest akuta saneringsåtgärderna är samt kan avgöra vilka mera ingående undersökningar, som borde göras. Kan (3) göra en helhetsbedömning om i vilken ordning & omfattning det lönar sig att sanera en byggnad.
- Känner till (1) typiska ytliga tecken på betongskador och (3) känner till vilka alternativa reparationsmetoder, som står till buds för reparation av fasaders och andra betongskador. Känner till (3) och är (5) väl förtrogen med hur olika faktorer som t.ex. väder och vind samt temperatur inverkar på slutresultatet vid fasaders betong- och rappningsarbeten.
- Förstår (1) hur saneringens omfattning inverkar på byggnadens funktionella livstid och (5) kan kalkylera hur omfattande sanering det lönar sig att göra.
- Känner till vanliga skadetyper för byggnader förorsakade av bland annat insekter, svamp-, röt- och mögelangrepp. Känner till både förebyggande åtgärder och hur man reparerar skadorna av sådana angrepp.
1
  3  3 SP
BYV10EH03

Husteknik- få en helhetsbild av hustekniska installationer och anläggningar
- få grundläggande kunskap om olika system för
• uppvärmning
• kylning
• ventilation
• vatten och avlopp
• styrning och reglering
• el-, data- och tele
• övervakning
- förstår hur VVS-tekniken påverkar den övriga byggnaden
1
  3  3 SP
BYV10PD00336 39 SP
BYV10PD01

Företagande- har grundläggande kunskap om företagsverksamhet och har en förståelse för vikten av företagandet i samhället
- känner till de olika bolagsformerna och känner till skatterättens grunder (1)
- känner till lagar som reglerar företagens relationer till kunder och konkurrenter samt känner till lagar som reglerar arbetsmarknaden (3)
- känner till marknadsföringens grunder (3)
- behärskar de olika kostnads- och intäktsanalytiska grundbegrepp (5)
  3  3 SP
BYV10PD04

Produktionsteknik 2- behärskar avtalsteknologin inom byggnadsproduktion (5) och känner till arbetsavtalslagstiftningen (1)
- kan kostnadsplanering (5) och övervakning av byggnadsprojekt (3)
- kan tillämpa de centrala företagsekonomiska principerna för att byggnadsprojektet når de planerade ekonomiska målen (5)
- behärskar logistik och inköp på arbetsplatsen (3)
- kan grunderna i tid-och resursplanering (3)
- känner till byggnadsmaskiner och maskintekniska anläggningar använda inom branschen.
1
   6 6 SP
BYV10PD05

Företagsförlagd utbildning- få erfarenhet av att självständigt ansvara för olika arbetsskeden
- få erfarenhet av hur man i praktiken utför olika faser i byggnads-processen
- dokumentera byggprocessen med metoder som erhållits i andra ämnen i form av 4 projektarbeten som kan behandla:
- arbetarskydd
- logistik
- arbetsplatsteknik
- produktionsstyrning
- kostnads-, tid- och resursplanering
- speciella frågor för arbetsplatsen
1
   30 30 SP

Profilering: Infra

44 SP
BYV10MA0300 3 SP
BYV10MA01

Analys 2- kan lösa standardproblem med numeriska metoder (1)
- kan rita nivåkurvor, beräkna partialderivator och gradienter för funktioner med flera variabler (1)
- kan lösa enkla differentialekvationer (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
BYV10PJ0033 6 SP
BYV10PJ01

Detaljplanering- har grundläggande insikter i lagstiftning om planläggning
- kan producera en korrekt detaljplanekarta
- känner till grunderna i planläggningens idéhistoria
- kan skissera och gestalta småhusområden
1
  3  3 SP
BYV10PJ04

Visualisering- kan konstruera digital terrängmodeller för planläggningsprojekt
- kan automatisera kommandon i AutoCAD
- kan visualisera och presentera terrängmodeller av detaljplanering
1
   3 3 SP
BYV10IN001520 35 SP
BYV10IN01

Väg- och markplanering- Förstå betydelsen av trafikberäkningar och trafikpolitik
- Självständigt kunna utföra en väg- eller gatuplan med användning av gängse dimensioneringsnormer
- Planera andra markområden såsom servicestationer, rastplatser, parkeringsområden
- Kunna planera och rätt dimensionera anslutningar
- Kunna använda ett dataprogram för planering inom infrabyggande, exempelvis YT-cad
- Förstå trafikens miljöpåverkan och livscykeltänkandet inom infrabyggande
1
  6  6 SP
BYV10IN02

GIS- känner till uppbyggnaden av ett GIS-system (1)
- känner till och kan hantera olika typer av lägesbunden information (3)
- är bekant med olika fomer för dataupphandling (1)
- kan presentera och visualisera lägesbunden information (3)
- förstår principerna i ett topologiskt nätverk (1)
  3  3 SP
BYV10IN04

Väg- och markbyggnad- Behärska olika skeden inom infrabyggandet såsom röjning, grundförstärkningsarbeten, överbyggnadsarbeten, beläggningsarbete samt andra arbeten med jordmassor
- Känna till den centrala kvalitetskontrollen inom infrabyggande
- Förstå hur material och arbetsmetoder påverkar miljön
- Känna till olika material och framställningen av krossat stenmaterial
1
  6  6 SP
BYV10IN06

Underhåll av infrabyggnader- Behärska kvalitetskrav för väg- och gatuunderhåll
- Känna till de arbetsmaskiner som används
- Förstå underhållets ekonomiska betydelse
- Kunna grunderna i underhållet av brokonstruktioner
- Känna till hur underhåller är administrerat och kan vara en del av totalentreprenader
1
   3 3 SP
BYV10IN08

Vattenförsörjning- Känna till våra vattentillgångar
- Kunna grunderna i hydraulik och hydrologi
- Känna till vattenekologi och veta hur föroreningar påverkar vattenmiljön
- Veta hur samhällets vattenförsörjning fungerar och hur bruksvatten samt avloppsvatten renas och transporteras
- Kunna dimensionera ledningar och välja rätt rörmaterial
- Veta hur ledningar underhålls och saneras
- Känna till vattenlagstiftningen
1
   6 6 SP
BYV10IN09

Vattenbyggnad- Ha grundläggande kunskaper om planering, skötsel, underhåll och byggandet av farleder, kajer, dammar och andra vattenbyggnadskonstruktioner
- Ha grundläggande kunskaper om översvämningsskydd och hur klimatförändringen kan påverka framtida översvämningar
- Kunna planera muddringar och känna till deras miljökonsekvenser
- Kunna planera ledningsarbeten inklusive pumpstationer mm
- Känna till dränering av olika markområden
- Känna till vattenlagstiftningen
1
   6 6 SP
BYV10IN10

Projekt inom vattenteknik- Kunna planera och dimensionera dikningar, täckdikning, rörledningar, ett vattentag, muddringar, kajkonstruktioner inklusive grundläggning, översvämningsskydd, vattenreningsverk och liknande konstruktioner
- Som ett projekt undersöka vattenkvaliteten i ett vattendrag, belastningskällor samt ge förslag till förbättringsåtgärder
   5 5 SP
Val

Valfria studier

12 SP
0264 12 SP
0260 8 SP
0264 12 SP
Pra

Praktik

30 SP
1010100 30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen