Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Produktionsekonomi (240 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

55 SP
PE10AK6  3 9 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
UOTK10FM01

ForskningsmetodikDen studerande skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden. Den studerande ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde. Dessutom ska den studerande kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter.
1
   3 3 SP
PE10SK3636 18 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV10SV02

Vetenskapligt skrivandeDen studerande:

– har en nöjaktiga, goda, berömliga kunskaper i vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik

– kan med hänsyn till skriv- och uppställningsregler, sammanställa och dokumentera krävande texter för yrkesområdet och samhällslivet på en nöjaktig, god eller berömlig nivå

– är redo att skriva och muntligt presentera sitt lärdomsprov.
1
   3 3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV10FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), allmänt bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer

- Uttrycker sig tydligt och säkert enligt situationens krav(5), i stora hela bra (3) och på nöjaktigt sätt (1).

- kan förstå och flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva meddelanden, brev, rapporter och dokument
1
   3 3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
TKV10EN02

IngenjörsengelskaStuderande

- kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan presentera och dokumentera delar av sitt yrkesområde i muntlig och skriftlig form på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan förstå och behjälpligt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5) skriva brev, rapporter och meddelanden av officiell karaktär

- har grundläggande (1) / goda (3) / utmärkta (5) insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
1
  3  3 SP
PE10MA12    12 SP
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1Den studerande

- kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt (1)
- kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem (1)
- kan grunderna i MathCad (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorerDen studerande

- kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri (1)
- kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär och skalärprodukt) (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA03

Funktioner och ekvationer 2Den studerande

- känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer (1)
- kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA04

Analys 1Den studerande

- kan beräkna enkla gränsvärden (1)
- kan derivera och integrera elementära funktioner samt tillämpa dem i standardproblem (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
PE10FY 10   10 SP
PE10FY01

Fysik 1Studerande

- Bör behärska de viktigaste grundlagarna inom bl.a. mekaniken, punktformiga kroppens mekanik, stela kroppars mekanik och den
enkla harmoniska svängningsrörelsen. Laborationer och
mätvärdesbehandling.
1
 5   5 SP
PE10FY02

Fysik 2Studerande

- bör får en fysikalisknaturvetenskaplig grund, på
vilken studierna i de tekniska yrkesämnena stöder sig.

- bör känna till vätskors och gasers mekanik, grundläggande termodynamik, samt grunderna för ellära och magnetism.
Hydromekanik, värmelära och termodynamik, ellära och magnetism. Laborationer och grafisk framställning.
1
 5   5 SP
PE10KE3    3 SP
TKV10KE01

Kemi och miljöStuderande

- förstår tillräckligt mycket av det kemiska symbolspråket och kemiska begrepp för att kunna läsa (1), kan använda (3) den kemiskt relaterade litteratur som yrket kräver. Studerande visar även prov på att kunna använda det kemiska språket vid kommunikation (5)
-kan ge exempel på (1) och kan förklara (3) kemiska fenomen och samband inom eget yrkesområde samt visar prov på att kunna använda kunskapen (5) i rätt sammanhang och ge förklaringar till orsak och verkan.

- kan utföra mest grundläggande kemiska beräkningar (1), kan utföra de vanligaste kemiska beräkningar som har koppling till yrket (3), visar prov på att kunna använda kemiska beräkningar där de behövs för lösning av problem i yrket (5)
- kan nämna exempel på miljöaspekter inom det egna yrkesområdet (1), kan förklara orsaken och verkan (3) samt kan ge exempel på åtgärder angående dessa miljöaspekter (5)
- kan ge några exempel på miljömyndighet i Finland (1), kan beskriva hur miljöförvaltningen i stort sett är organiserad (3) samt kan i stora drag nämna de uppgifter som handhas av de olika myndigheterna (5)
1
3    3 SP
PE10DA3    3 SP
TKV10DA01

Grunderna i datateknikStuderande

- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1)
behärskar ett epostprogram (5)

- kan hitta information på skolans hemsidor (1)
behärskar informationssökning på internet (5)

- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)

- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)

- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1)
kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)

- känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5)

- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
1
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

125 SP
PE10MT156 5 26 SP
 3   3 SP
PE10MT01

Teknisk ritningStuderande

- ska kunna förstå tekniska ritningar

- använda standarder

- uppgöra sammanställningsritningar och detaljritningar

- uppgöra maskintitningar med hjälp av CAD-program

Kärnkompetenser
3    3 SP
PE10MT02

3D DesignStuderande

- ska få grundläggande kunskaper i att forma och dimensionera sammanställningsritningar och detaljritningar utgående från konstruktionsprogrammet NX.

- modellering av detaljer

- uppgörande av sammanställning

- uppgörande av ritningar

- rapid prototyping
1
3    3 SP
PE10MT03

Mekanik 1Studerande

- ska få en inblick i de numriska och grafiska metoder som kommer till anvädning vid lösande av problem inom statistiken

- bör kunna beräkna krafter och belastningar som verkar på statiskt bestämda system inom maskintekniken

- bör känna till funktionen av de enkla maskinerna
1
3    3 SP
PE10MT04

Hållfasthetslära 1Studerande

- ska få ne överblick över hållfasthetslärans

- ska kunna utföra enklare dimensioneringsuppgifter samt i enklare fall utföra kontroll av spänningar och säkerhet
1
 3   3 SP
PE10MT05

MaterialläraStuderande

- kan i stora drag beskriva egenskaperna hos och framställningen av de viktigaste industriellt använda materialen, kan i stora drag bedöma miljöbelastningen hos olika material, kan utgående från egenskaper och framställningsmetod förstå hur miljöbelastningen uppstår

- förstår och kan använda den vanligaste terminologin.

- kan i stora drag beskriva olika materialtypers struktur, kan förklara hur materialets struktur påverkar dess egenskaper, kan förklara materialhanteringens betydelse för materialets egenskaper

- kan beskriva principerna för materialval, kan nämna de viktigaste kriterierna angående materialval som påverkar miljön, visar prov på att kunna beakta dessa kriterier vid materialval.
1
3    3 SP
PE10MT063    3 SP
PE10MT07

MaskinlaborationerStuderande

- ska känna till funktionsprinciper och allmänna egenskaper
inom maskinbyggnad allmänt förekommande maskiner och
anläggningar såsom förbränningsmotorer, pumpar, fläktar,
kompressorer, värmeväxlare, mm.

- ska kunna utföra mätningar på olika maskiner

- kunna beräkna och presentera för maskinerna specifika storheter och karakteristikor
1
   5 5 SP
PE10KB 3   3 SP
PE10KB01

Maskinelement 1Studerande

- ska kunna dimensionera och utforma svetsade konstruktioner både för statiska och dynamiska belastningar

- ska kunna dimensionera och utforma skruvförband både för statiska och dynamiska belastningar

- ska kunna dimensionera nitförband, bomförband och krympförband
1
 3   3 SP
PE10PD3 8  11 SP
PE10PD01

Tillverkningsteknik 1Studerande

- ska kunna bilda sig en helhetsbild över verkstadsindustrins teknologi samt ha tillräcklig kunskap för efterföljande arbetspraktik.
3    3 SP
PE10PD02

Tillverkningsteknik 2 (+laborationer)Studerande

- ska få vidgade kunskaper i programmering av numeriskt styrda bearbetningsmaskiner och –enheter.

- ska kunna självständigt kunna utföra programmering av bearbetningsmaskiner.
1
  5  5 SP
PE10PD03

Mätteknik (Kvalitetskontroll)Studerande

- ska känna till de viktigaste typerna av mätfel och sätt att eliminera dessa.

- ska känna till och kunna använda de viktigaste verkstadstekniska mätdonen och mätmetoderna

- ska kunna välja mätdon och metoder

- ska känna till statistiska kontrollmetoder och de mest kända standard-systemen för statistisk acceptanskontroll

- ska känna till möjligheterna att använda dator vid kvalitetskontroll.
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
PE10RA 338 14 SP
PE10PE01

Maskinautomation 1Studerande bör:


- känna till pneumatikkomponenternas konstruktion och funktioner

- kunna välja komponenter

- känna till sekvensstyrningens möjligheter och egenskaper

- känna till pneumatiska stegregister

- behärska en metod för systematiserad systemplanering

- känna till pneumatiska (och hydrauliska) ritningssymboler

- kunna läsa och rita pneumatiska kopplingsscheman

Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
PE10PE02

Maskinautomation 2Studerande bör:

- användnings- och programmeringsprinciper för regulatorer

- användnings- och programmeringsprinciper för programmerbar
logik

- allmänna givartypers möjligheter och egenskaper

- en robottyp och behärska dess programmering

Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
PE10PE03

AutomationslaborationerStuderande bör:

- kunna planera och koppla upp pneumatiska system

- känna till och kunna ansluta givare

- kunna programmera minst en typ av programmerbar logik

- kunna använda och programmera en allmänt förekommande
industrirobot

Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
PE10PE04

ElektroteknikStuderande bör:

- förstå grunderna för lik- och växelströmskretsar

- känna de vanligaste aktiva och passiva komponenttyperna

- kunna läsa och förstå enklare kopplingsscheman.

- känna till grunderna i bl.a. TTL och CMOS teknik.
1
   3 3 SP
PE10EN  3  3 SP
PE10EN01

Energiteknik 1Studerande

- ska känna till de olika energiformerna samt begränsningarna i möjligheterna att omvandla energi från en form till en annan

- ska känna till hur energi lagras och transporteras

- ska kunna tillämpa kunskaperna i elementär termodynamik kvalitativt på ideala arbetsprocesser

- ska känna till och kunna räkna med olika verkningsgrader

- ska känna till olika energikällor, deras för- och nackdelar samt miljöaspekter i samband med energianvändning

- ska känna till huvuddragen i Finlands energiförsörjning

- ska känna till grundläggande funktionen hos de maskiner och anläggningar som används för energiproduktion och hantering
1
  3  3 SP
PE10FE6535 19 SP
PE10FE013    3 SP
PE10FE023    3 SP
PE10FE03  3  3 SP
PE10FE04

FöretagsanalysA. Analytisk och logisk:
Vitsord 1: Känner till vad företagsanalysen kan användas till
Vitsord 3: Kan göra en bokslutsanalys
Vitsord 5: Kan utföra en bokslutsanalys och utvärdera företagets svaga och starka sidor

B. Intra...
Vitsord 1: Förstår nyckeltalens betydelse
Vitsord 3: Kan använda och jämföra företags nyckeltal
Vitsord 5: Förstår vilka nyckeltal är lämpliga att använda i olika situationer, kan utvärdera en företagsanalys

C. Mångkunnighet
Vitsord1: Ser sambandet mellan affärsbokföringen och företagsanalysen
Vitsord 3: Förstår hur man med redovisningen kan påverka bokslutet
Vitsord 5: Kan förklara sambandet mellan företagets lönsamhet, finansierig och likviditet

D. Internationell
Vitsord 1: Känner till några av områdets centrala begrepp på ett främmande språk
Vitsord 3: Kan förstå texter på ett främmande språk som behandlar det aktuella temat
Vitsord 5: Kan ta del av litteratur på ett främmande språk om företagsanalys

E. Interaktion
Vitsord 1 Kan delta i en diskussion öm företagsanalys
Vitsord 3: Kan hålla ett anförande om företagsanalys
Vitsord 5: Kan beskriva och förklara hur man kan använda företagsanalysen
1
   5 5 SP
PE10FE05 5   5 SP
PE10MF 538 16 SP
PE10MF01 5   5 SP
PE10MF02  3  3 SP
PE10MF03   5  SP
PE10MF04   3 3 SP
PE10PL  59 14 SP
PE10PL01

Produktionsplanering 1 + 2A. Analytisk och logisk:
Vitsord 1: Känner till produktionsplaneringens betydelse i tillverkningsprocessen.
Vitsord 3: Kan göra en plan för hur produktionen skall genomföras
Vitsord 5: Kan argumentera för och emot olika strategier och modeller för produktionsplaneringen


B. Intra...
Vitsord 1: Kan på uppmaning analysera en gjord produktions-plan
Vitsord 3: Kan å egen hand analysera och förbättra en gjord plan
Vitsord 5: Kan utvärdera och föreslå förbättringar för en produktionsplan

C. Mångkunnighet
Vitsord1: Känner till sambandet mellan lönsamhet och kapitalbindning
Vitsord 3: Förstår hur tillverkningsprocessen påverkar lönsamhet, finansiering och kassaflöde
Vitsord 5: Kan föreslå förbättringar som påverkar företagets lönsamhet, finansierig och kassaflöde

D. Internationell
Vitsord 1: Känner till några av områdets centrala begrepp på ett främmande språk
Vitsord 3: Kan förstå texter på ett främmande språk som behandlar det aktuella temat
Vitsord 5: Kan ta del av litteratur på ett främmande språk om produktionsplanering

E. Interaktion
Vitsord 1 Kan delta i en diskussion om produktionsplanerig
Vitsord 3: Kan hålla ett anförande om produktionsplanerig
Vitsord 5: Kan beskriva och förklara produktionens roll och påverkan för utomstående
1
  53 8 SP
PE10PL02  3   SP
PE10PL03

Inköpkompletteras
1
   3 3 SP
PE10EA  811 19 SP
PE10EA01  3  3 SP
PE10EA03

LedarskapSe bifogad fil.
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
PE10EA04

MakroekonomiA. Analytisk och logisk kompetens:
Vitsord 1: Känner till makroekonomins innehåll och uppgift
Vitsord 3: Förstår hur den ekonomiska utvecklingen påverkas av statliga beslut och viceversa
Vitsord 5: Kan förklara och argumentera för olika makroekonomiska handlingsalternativ

B. Intraprenörs- entreprenörskompetens
Vitsord 1: Förstår att konjunkturen påverkar näringslivet
Vitsord 3: Förstår hur man bör anpassa verksamheten till rådande ekonomiska situation
Vitsord 5: Kan redogöra för hur företagen kan utnyttja svängningar i ekonimin

C. Mångkunnighetskompetens
Vitsord 1: Förstår att företag och privatpersoner påverkas av makroekonomiska beslut
Vitsord 3: Förstår konsekvenserna av makroekonomiska beslut
Vitsord 5: Kan beskriva och förklara handlingsalternativ i en specifik ekonomisk situation

D. Internationell kompetens
Vitsord 1: Känner till några av områdets centrala begrepp på ett främmande språk
Vitsord 3: Kan förstå texter på ett främmande språk som behandlar det aktuella temat
Vitsord 5: Kan ta del av litteratur på ett främmande språk om makroekonomi

E. Interaktionskompetens
Vitsord 1 Kan delta i en diskussion om makroekonomi
Vitsord 3: Kan hålla ett anförande om makroekonomi
Vitsord 5: Kan beskriva och förklara de viktigaste makroekonomiska teorierna
1
   3 3 SP
PE10EA05   5 5 SP
PE10EA06

Ledningssystem, arbetsskydd och psykologiStuderanden:

-känner till kvalitetslednings- och miljöledningssystemens funktion och uppbyggnad

-har grundläggande kunskaper i den juridik förmannaskapet kräver och kan leda människor i arbetslivet

-har grundläggande kunskaper inom arbetarskydd och ergonomi

-känner till arbetsskyddslagstiftningen

-känna till och kunna planera logistiska system externt och internt inom företag.
1
  5  5 SP
Val

Valfria studier

15 SP
Pra

Praktik

30 SP
PE10PR101010  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen