Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Bildkonst (240 sp)

Examen: YH-examen inom kulturbranschen
Examensbenämning: Bildkonstnär (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

33 SP
UOKUÖ10AS123   15 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderanden
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
6    6 SP
YH10SV01

SvenskaStuderanden
- kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den
- kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan studerande kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
639  18 SP
UOKUÖ12KH01

Konsthistoria 1Studerande
- känner till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien
- utvecklar en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker
- kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet
3    3 SP

KulturkunskapStuderande
- känner till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
- utvecklar en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
- har förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
- utvecklar en förståelse för samtidskulturen
- har förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
3    3 SP

Konsthistoria 2Studerande
• känner till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• utvecklar en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärskar ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kan definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
 3   3 SP

Nutidskonst och designStuderande
- känner till och kan definiera nutidskonstens mångfald
- kan ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
- kan föra en kommunikation gällande nutidskonsten koppling till konsthistoriens tradition
- kan gör en tolkning av nutidskonstens uttryck, form och innehåll
  3  3 SP
UOKUÖ12FÖ01

FöretagsamhetStuderande
- kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
- utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
- utvecklar ett kunnande om finansieringssystem inom den kreativa branschen
  3  3 SP
YH10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier

153 SP
BD13LB30243  57 SP
UOKUÖ12TE01

Teckning 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
- igenkänna utbildningens mål och utveckla sitt eget kunnande.
- avgöra den centrala betydelsen av att kunna teckna och skissera.
- urskilja de viktigaste funktionerna rörande teckning
- välja uttryck för iakttagande och tolkning av omgivningen och bearbeta resultatet på olika sätt via teckning.
- använda olika verktyg, material och tekniker i sitt arbete
- visualisera sina idéer
- avgöra grunderna i skissteknik
- kunna tillämpa den inlärda kunskapen i sitt dagliga värv
3    3 SP
BD12LB21

Måleri 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande.
- igenkänna viktiga riktningar inom måleriet samt aktivt följa med samtiden inom måleriet.
- kunna sammanfatta måleriets syften, material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik.
- kategorisera måleriets kringliggande kunskapsområden som komposition, färglära och perspektiv.
3    3 SP
BD12LB22

Måleri 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- kunna genom måleriet urskilja konstfältet och offentligt visa upp resultat av eget arbete.
- summera iakttagelser och tolkningar av omgivningen och bearbeta resultatet till olika former av koncept och formella resultat.
- sammanfatta måleriet som företeelse, dess traditioner samt rådande samtida fenomen.
- ta i användning metoder för visuell framställning av färg, form, plats och tid
- kategorisera abstrakta utgångspunkter inom måleri.
3    3 SP
BD12LB01

Skulptur 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ge exempel på utbildningens värdegrund (med bas i en konsttradition) och kan komma ihåg den.
- urskilja skulptur som företeelse, dess traditioner samt rådande samtida fenomen.
- igenkänna skulpturens kringliggande kunskapsområden som komposition, form och rum.
- tillämpa abstrakta utgångspunkter för skulptur.
- upptäcka det mångsidiga och gränslösa inom skulpturen
3    3 SP
BD12LB02

Skulptur 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- urskilja viktiga riktningar inom skulptur
- välja sitt uttrycksätt inom skulpturen så att man tar ansvar för en hållbar utveckling.
- igenkänna skulpturens olika, syften material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik
- värdera vikten av lekfullhet inom skulptur
3    3 SP
BD12LB08

Foto 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- definiera bildkomposition för statisk bild.
- kunna berätta om fotografiets utveckling.
- igenkänna fotografiet som medium och teknik inom konst.
- redogöra för stillbildskamerans principiella funktion.
- identifiera de grundläggande funktionerna i Adobe Photoshop.
3    3 SP
BD13LB01

FärgläraEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- igenkänna utbildningens mål och utveckla sitt eget kunnande.
- sammanfatta betydelsen av vad färg innebär för fortsatta studier.
- ifrågasätta och analysera eget och andras arbete.
- identifiera sin egen färgkänsla.
- identifiera konstnärliga processer inom färg.
- citera teoretiska utgångspunkter för färg.
- kategorisera färgernas terminologi.
- iaktta, använda och utvärdera färg och form samt förstå deras förhållanden sinsemellan i arbetet.
3    3 SP
BD13LB02

BildkompositionEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- igenkänna utbildningens mål och utveckla sitt eget kunnande.
- urskilja sitt eget baskunnande och kunna utveckla det.
- konstatera och analysera eget och andras arbete.
- kunna tillämpa kompositionsteorierna och omsätta dem i praktiken.
- kunna avgöra och generalisera omgivningen och bearbeta resultatet till olika slags innehåll och övningsarbeten.
- presentera metoder för visuell framställning och komposition.
- identifiera abstrakta utgångspunkter för bildskapande.
- försvara betydelsen av komposition som grund för arbetet
- iaktta, använda och utvärdera färg och form samt förstå deras förhållanden sinsemellan inom arbetet
3    3 SP
BD12LB04

TräverkstadEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- värdera ett samarbete med övriga studerande och s.a.s. lära av varandra.
- kunna tillämpa principerna för hållbar utveckling och materialresursering.
- Känna till och hantera verkstadens verktyg och maskiner.
- avgöra förhållandet verkstäders betydelse för det fortsatta arbetet.
- värdera betydelsen av verkstadsdisciplin och ordning och reda.
3    3 SP
BD12LB05

MetallverkstadEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- värdera ett samarbete med övriga studerande och s.a.s. lära av varandra.
- kunna tillämpa principerna för hållbar utveckling och materialresursering.
- Känna till och hantera verkstadens verktyg och maskiner.
- avgöra förhållandet verkstäders betydelse för konstutövandet.
- värdera betydelsen av verkstadsdisciplin och ordning och reda.
3    3 SP
BD12LB03

Teckning 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- tillämpa en metod inom teckning för framställning av form, plats och rumslig illusion.
- utveckla övningen av seendet och den visuella perceptionsförmågan och förklara abstrakta utgångspunkter.
- identifiera och känna till de för yrket centrala informationskällorna rörande grunderna för bildskapande och teckning.
- upptäcka olika möjligheter för materialavbildning inom teckning.
 3   3 SP
BD13LB03

Konstgrafik 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- urskilja utbildningens värdegrund (med bas i en konsttradition) och kan komma ihåg den.
- kunna tillämpa principerna för hållbar utveckling och materialresursering.
- kunna beskriva de för grafikverkstäder strikta rutinerna.
- sammanfatta konstgrafikens tekniker, verktyg och arbetarskydd.
- urskilja de flesta konstgrafiska tekniker.
- identifiera olika papperskvalitéer.
 3   3 SP
BD12LB07

Digitalt tryckEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- urskilja utbildningens värdegrund (med bas i en konsttradition) samt teknikens utveckling och syften.
- kunna tillämpa principerna för hållbar utveckling och materialresursering.
- förklara möjligheterna mellan ett analogt och digitalt bildarbete.
- beskriva arbetsflödet från bildenhet (kamera, scanner) via digital bildbehandling till utsktift.
- identifiera olika papperskvalitéer.
 3   3 SP
BD12LB09

Foto 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- avgöra och positionera sig i förhållande till utbildningens mål och utveckla sitt eget kunnande.
- testa mer avancerade funktioner i Adobe Photoshop.
- förstå innebörden av fotografiets möjligheter och betydelse för det individuella konstnärliga arbetet.
 3   3 SP
BD12LB10

Video 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande.
- definiera bildkomposition för rörlig bild.
- kunna berätta om videokonstens utveckling.
- förstå ljudets betydelse för videokonst eller rörlig bild.
- redogöra för den professionella videokamerans principiella funktion.
- identifiera de grundläggande funktionerna i editeringsprogram (t.ex. Adobe Premier) och motsvarande verktyg.
 3   3 SP
BD12LB11

Video 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- planera ett eget enkelt manus eller skissera och skapa en tidsbundet arbete enligt det.
- förstå innebörden av videons möjligheter och betydelse för det individuella konstnärliga arbetet.
- förstå produktionskedjan för rörlig bild.
 3   3 SP
BD12LB23

Rörlig bildEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- identifiera och återge dramaturgins och scenografins element och begrepp
- urskilja divergenserna mellan episk och dramaturgisk struktur
- analysera en film utgående från en dramaturgisk uppbyggnad
- känna till iscensättande metoder och koncept
- förstå mediets koppling till tid samt möjligheterna i förhållande till övriga konstformer och uttryck
- Känna till förhållandet mellan film och konstvideo
- ansvara för och genomföra ett filmprojekt (manuskript, inspelning och efterarbete)
 6   6 SP
BD13LB04

Konstgrafik 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- urskilja viktiga historiska riktningar inom grafik
- välja sitt uttrycksätt inom konstgrafik så att man tar ansvar för en hållbar utveckling.
- igenkänna konstgrafikens olika material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik
- värdera vikten av lekfullhet inom trycktekniker och konstgrafik
  3  3 SP
BD13RA369  18 SP
BD13RA01

Koncept-laboratoriumEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- Kunna, såväl individuellt som i grupp, skapa koncept och anpassade presentationsformer
- Kunna utveckla idén genom experimentella, forskande metoder och processer
- Förstå kontextuell påverkan.
- Förstå den konceptuella betydelsen i en sammanhängande grupp av arbeten
- Förstå betydelsen av uttryck och medium samt presentationen i relation till konceptet.
3    3 SP
BD12LB32

NaturEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- urskilja förhållandet mellan natur och den konstnärliga utövningen och förstå att man kan vara verksam inom samhälleliga eller ekologiska projekt.
- avgöra principerna för kollaborativt arbete tillsammans med andra i multiprofessionella arbetsgrupper samt kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete.
- granska sitt liv i förhållande till naturen på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
- urskilja förhållanden och samverkan mellan natur, ekologi och konst.
- förklara centrala begrepp och uttrycksformer som t.ex. miljökonst och processkonst
- skall förstå att uttrycket och teknik är valfritt och individuellt.
 3   3 SP
BD12LB33

SamhälleEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- vara verksam både individuellt och i grupp (i gruppdynamiska projekt).
- kategorisera förhållandet mellan samhälle och den konstnärliga utövningen och att vara verksam inom samhälleliga projekt.
- förutse ansvaret för samhälle och medmänniskor etiskt och estetiskt utgående från ett konstruktivt förhållningssätt.
- summera principerna för kollaborativt arbete tillsammans med andra i multiprofessionella arbetsgrupper samt kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete.
- beskriva samverkan mellan samhälle och konst.
- redovisa centrala begrepp och uttrycksformer som t.ex. relationell konst, samhälls-konst, politisk konst, samfunds-konst.
 3   3 SP
BD12LB34

MänniskaEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- vara verksam både individuellt och i grupp (t.ex. i ett gruppdynamiskt projekt).
- kategorisera förhållandet mellan människa och den konstnärliga utövningen och att vara verksam inom samfundskonst projekt.
- summera principerna för grupp- och temaarbete och kan samarbeta med andra i mångprofessionella arbetsgrupper.
- utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete.
- identifiera centrala utmaningar inom ett bildkonstfält som blir allt bredare.
- beskriva samverkan mellan mänsklig social verksamhet och konst.
- redovisa centrala begrepp och uttrycksformer som t.ex. samfundskonst, konst i vården, psykologi-konst, kroppskonst, konstterapi, etc.
  3  3 SP
BD12LB31

Kulturkunskap och samtidskonstEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- igenkänna utbildningens mål och också i praktiken utveckla sitt eget kunnande.
- ifrågasätta och analysera rådande ”trender” och tolka politiska situationer som påverkar branschen.
- mäta sammanhang som påverkar det rådande konst- och kulturklimatet
- kunna skriftligt kritisera och bedöma samtids- och nutidskonst
- generalisera och kategorisera samtida konsttrender
- identifiera i genusrelaterade frågor.
  6  6 SP
BD10IU3152436 78 SP
BD12IU10

Portfolio 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- sammanfatta sitt arbete i en tryckt eller digitalt utskriven version.
- förklara de enklaste funktionerna inom Photoshop.
- välja ett enkelt arbetssätt inom InDesign.
- ta i användning ett enkelt alternativ för egen presentation på webben. (t.ex. blogg eller ngt annat gratis bildgalleri på nätet)
- föra ett lätt samtal i samband med föreläsningsserien ArtistTalk.
3    3 SP
BD12IU01

Ateljé- och studioarbete 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- välja ett skapande och kreativt konstnärligt arbete som ofta handlar om ett val av plats och disposition av tid.
- utveckla en egen position och börja känna sig förtrogen och bekväm i en ateljémiljö.
- föra ett samtal och relatera till olika situationer om och kring sin egen bransch.
- avgöra praxis inom konstvärlden, samtida konstens fenomen och konsthistoriens traditioner.
- tolka och granska sin omgivning på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
- värdera betydelsen i att behärska abstrakta utgångspunkter för bildkonst samt visuellt utnyttja kreativitet och de egna uttrycksformernas möjligheter visuellt.
- sammanfatta vikten av att göra tekniska val utgående från idé och koncept.
- utveckla ett eget arbete för att finna en eget uttryck.
 6   6 SP
BD12IU04

Workshop 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande.
- förklara en workshops innebörd och arbetsmetoder.
- upptäcka olika möjligheter för ett workshoparbete.
- kunna tillämpa workshopmetoder för ett framtida eget konstnärligt arbete eller projekt
- avgöra sin egna roll inom en workshop.
 3   3 SP
BD12IU07

UtställningEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- bedöma verksamheten av att arbeta individuellt och i grupp (grupp dynamiska projekt).
- urskilja principerna för grupp- och team arbete och kan samarbeta med andra i mångprofessionella arbetsgrupper.
- urskilja och värdera betydelsen av fysiska och sociala kontexter
- använda informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete.
- värdera vikten av att offentligt visa upp resultat av eget arbete.
- försvara betydelsen av att kunna göra självständiga konstnärliga val och verka aktivt på konstens fält.
- experimentera och upptäcka olika presentationsmöjligheter.
 3   3 SP
BD12IU06

PresentationEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- lyssna till andra och förena betydelsen av att förmedla sig muntligt och visuellt.
- förklara betydelsen av att använda informations- och kommunikationsteknik i sina egna studier.
- klassificera sitt eget baskunnande och kunna teoretiskt beskriva den.
- jämföra och analysera eget och andras arbete.
- upptäcka förmågan att ifrågasätta.
- identifiera utmaningarna inom ett bildkonstfält som blir allt bredare.
- försvara vikten av teoretisk forskning och litteraturstudier för att verka som praktiskt utövande konstnär.
 3   3 SP
BD12IU02

Ateljé- och studioarbete 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- summera sin kapacitet, sina erfarenheter och de egna uttrycksformernas möjligheter i en visuell kultur.
- identifiera utmaningarna inom ett bildkonstfält som blir allt bredare.
- ställa egna uttryck i relation till konsthistorien och i samtidskonsten.
- värdera vikten av teoretisk forskning och litteraturstudier.
- kategorisera enskilda delar i ett konstnärligt arbete. T.ex. med enskilda målningar, enskilda skulpturala verk, korta videoverk eller ett visst samfundsarbete.
- kritisera och föra samtal i samband med föreläsningsserien Artist Talk för att kunna ifrågasätta.
  6  6 SP
BD12IU05

Workshop 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande.
- planera en egen workshop.
- mäta värdet och resultatet av en workshop.
- producera i samband med en workshop sitt eget bidrag i form av en performance, happening eller installation
- förena ett analytiskt-teoretiskt arbete med ett praktiskt
  3  3 SP
BD12IU09

InstallationEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- producera en egen tematisk installation.
- förklara och mäta rummets (kontextens) betydelse för ett konstuttryck.
- ge exempel på interaktion mellan publik-arbete-konstnär-publik
- avgöra olika föremåls inbördes laddningskraft.
- upptäcka olika materials kontraster.
  3  3 SP
BD12IU12

Konstnärlig process 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- upptäcka att konststudier handlar om en mognads- och förvandlingsprocess.
- vara del i en diskurs i olika situationer inom sin egen bransch.
- vara verksam både individuellt och i grupp (t.ex. gruppdynamik-projekt).
- bevisa förmåga att aktivt följa med fenomen inom konsten.
- reflektera och analysera eget och andras arbete.
- identifiera samhällsperspektivet i konstnärens arbete och kunna arbeta i samhälleliga projekt.
- spegla sitt egna uttryck i konsthistorien och i samtidskonsten.
- bedöma vikten av teoretisk forskning och litteraturstudier.
- värdera vikten av strukturera upp sitt arbete på ett forskningslikt sätt.
  6  6 SP
BD12IU16

Projekt 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- rekonstruera och planera ett eget projekt: idé - genomförande - avslutning - rapportering. (Process för 3:e året).
- utvärdera en handledningsprocess.
- planera inför enskild handledning och tutortillfällen.
  3  3 SP
BD12IU15

Kreativt skrivandeEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- kombinera förhållandet mellan text och bild och mellan bild och text.
- ta i användning olika sätt att skriva.
- mäta likheten mellan det visuella och verbala språket.
- förklara betydelsen av att kunna reflektera sitt skapande genom att skriva.
- skriva och sammanställa en enkel rapport.
- värdera hur man eventuellt kan uttrycka sig verbalt och via text
  3  3 SP
BD12IU03

Ateljé- och studioarbete 3Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- mäta och behärska egna konstnärliga processer.
- granska sin omgivning på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
- kategorisera ett regionalt, nationellt och internationellt konstperspektiv.
- summera vikten av ett teoretiskt forskningsarbete och litteraturstudier.
- klassificera och se sitt arbete som helheter och/eller serier.
- självständigt lägga upp projekt, planera och hantera helheter.
- ta initiativ och argumentera i kritik-/diskussionstillfällen
   6 6 SP
BD12IU13

Konstnärlig process 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- föra en fördjupad diskussion angående sin egen bransch.
- vara verksam både individuellt och i grupp.
- behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område.
- inneha förmåga att aktivt följa med fenomen inom konsten.
- föreslå och analysera själv egna konstnärliga processer.
- förklara hur man bedriver konstnärlig forskning.
- sammanbinda den egna konstnärliga processen med ett lärdomsprov.
- påverka och praktiskt kunna hantera en hel process runt ett konstprojekt; idé - plan - tidsplanering - process - sammanfattning - marknadsföring - presentation - rapportering - utvärdering.
   6 6 SP
BD12IU14

Konstnärlig process 3Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- motivera betydelsen av den utdragna praktiska arbetsprocess lärdomsprovet är
- genom den egna konstnärliga processen motivera och påvisa färdighet och mognad för att påbörja lärdomsprov.
   6 6 SP
BD12IU08

KonstdiskursEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- Ha deltagit i föreläsningar (Artist Talks),seminarier och andra diskussionstillfällen där konstrelaterade frågor dryftas samt kan analysera berörda ämnen.
- Ställa sig i relation till konstnärens arbetssituation samt få ett eget perspektiv till rollen som yrkeskonstnär och dennes konstkontext utanför konstutbildningen
   3 3 SP
BD13IU01

Projekt 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- rekonstruera och planera ett eget projekt: idé - genomförande - avslutning - rapportering. (Process för 4:e året).
- utvärdera en handledningsprocess.
- planera inför enskild handledning och tutortillfällen.
   6 6 SP
BD13IU02

Projekt 3Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- strukturera, planera och presentera ett helt eget lärdomsprovsprojekt.
   6 6 SP
BD12IU11

Portfolio 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- sammanfoga text och bild från lärdomsprovets alla delar till en grafisk helhet som kan användas för olika publikationsändamål.
   3 3 SP
Val

Valfria studier

9 SP
BD13VF333  9 SP

Valfri kurs 1Att inom varierande områden erhålla valfri kompletterande kunskap enligt intresse och behov.
3    3 SP

Valfri kurs 2Att inom varierande områden erhålla valfri kompletterande kunskap enligt intresse och behov.
 3   3 SP

Valfri kurs 3Att inom varierande områden erhålla valfri kompletterande kunskap enligt intresse och behov.
  3  3 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
BD10LP   15 15 SP

LärdomsprovDen studerande
- utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna
- kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
- kan presentera sitt arbete på ett professionellt sätt
- har kritiskt och analytiskt tänkande
- kan visa sin yrkeskompetens
   15 15 SP
Pra

Praktik

30 SP
36129 30 SP
BD13PR01

Praktik 1Den studerande
- skall få en första insikt i yrkeslivet som konstnär.
- inneha en bredare känsla för eventuella nya möjligheter inför sina fortsatta studier.
- inse vikten av praktikrapportering.
- tydligt se kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktiskt arbete i verkligheten.
3    3 SP
BD13PR02

Praktik 2Den studerande
- skall få en fördjupad insikt i yrkeslivet som konstnär.
- skall inneha en bredare känsla för nya möjligheter inför sina fortsatta studier.
- skall förstå vikten av praktikrapportering.
- skall tydligt se kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktik.
 6   6 SP
BD13PR03

Praktik 3Den studerande
- skall få en fördjupad insikt i yrkeslivet som konstnär.
- skall inneha en bredare känsla för nya möjligheter inför sina fortsatta studier.
- skall helt förstå betydelsen av praktikrapportering.
- skall tydligt förstå kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktik.
  12  12 SP
BD10PR04

Praktik 4Den studerande
- skall ha en gedigen insikt i yrkeslivet som konstnär.
- skall inneha en bred branchkänsla inför arbetet med sitt lärdomsprov.
- skall se betydelsen av praktikrapportering.
- skall tydligt se kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktik.
   9 9 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen