Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Musik (Inriktningsalternativ för musikpedagog) (270 sp)

Examen: YH-examen inom kulturbranschen
Examensbenämning: Musikpedagog (YH)
Beräknad studietid: 4,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

24 SP
UOKUÖ10AS933  15 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
6    6 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
• kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
  3  3 SP
UOKUÖ10bs33 3 9 SP
UOKUÖ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område
1
   3 3 SP

KulturkunskapStuderande
• känner till och utvecklar förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper utgående från ett föränderligt och mångkulturellt samhälle
• utvecklar en förståelse av kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext
• har förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling
• utvecklar en förståelse för samtidskulturen, dess vardag och praktik och en förmåga att självständigt och i grupp tolka omgivningen på ett kritiskt och konstruktivt sätt
3    3 SP

Företagsamhet 1Studerande
• kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
• innehar kunskap om produktplacering och marknadsföring inom konst- och kulturfältet
• utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
• känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet
• utvecklar en förståelse för att bygga nätverk
• strukturerar nyskapande och kreativa förslag till konst- och kulturverksamheter ur ett nordiskt och internationellt perspektiv
 3   3 SP

Yrkesstudier

86 SP
MU12PP55   10 SP
MU12PP01

Pianospel 1Den studerande

har elementära grunder i pianospel och kan använda pianot som verktyg i sitt musikaliska arbete.
1
5    5 SP
MU12PP02

Pianospel 2Den studerande

har utvecklade färdigheter i pianospel och kan använda pianot som verktyg i sitt musikaliska arbete.
1
 5   5 SP
MU12DR 4   4 SP
MU12DR01

DrumlineStuderande

utvecklar arbetsdisciplin.

utvecklar melodirytmsinne och kordination

pulskänsla samt fysiologin för respektive instrument.
 4   4 SP
MU12ML  3  3 SP
MU12ML01

Dirigering och instuderingsteknikDen studerande

har grundläggande färdigheter att leda och instudera musikaliskt material för olika former av ensembler.

har insikt i dirigeringstekniker.
  3  3 SP
MU10KS5    5 SP
MU10KS01

Körsång 1Studerande

har grundliga färdigheter i att kunna delta i större körhelheter.

erhåller en god inblick i körsång i olika former.
5    5 SP
MU12NT121210  34 SP
MU12NT01

Notio 1.1Den studerande

har grundläggande terminologi- och teorikunskaper som bas för studier på yrkeshögskolenivå.

kan se samband mellan musikteori och -praktik i egna arbetsuppgifter.

kan skriva och arrangera mindre uppgifter.

har grundläggande kunskaper i diatonik och funktionslära och kan använda dessai en praktisk form.

har kunskap om musikens grundpuls och rytmiska indelningar.

kan se samband mellan melodi, intervall, solfège och ackord i skrivuppgifter, notation, musikexempel och memorering.
3    3 SP
MU12NT02

Notio 1.2Den studerande

har kunskap om grundläggande begrepp inom improvisation och kan diskutera och reflektera över dessa i grupp.

har kunskap om kyrkotonarter (modes, eng.) och hur dessa kan användas i praktiken.

kan identifiera kyrkotonarter i både skriftlig och klingande form.

har insikter i grundläggande harmonisering och sambandet mellan teori och praktik.

har en grundläggande förståelse för kadenser och funktion.

har grundläggande gehörskunskaper erhållna genom solfège och genom att i verkstadsform se samband mellan att skriva melodier och sjunga.
3    3 SP
MU12NT03

Notio 1.3Den studerande

Har en fördjupad förståelse för och kunskap om rytmik och taktarter.

Kan identifiera taktarter och rytmiska strukturer både bildligt och ljudligt.

Har en rytmisk uppfattning utvecklad genom skrivuppgifter och praktik.

Har en utvecklad koordination.

Har en grundläggande kunskap i gehör och rytmik utvecklad genom skrivuppgifter, memorering och transkription.
3    3 SP
MU12NT04

Notio 2.1Den studerande

har kunskap om utvecklade harmoniserings- och arrangeringstekniker.

har grundläggande kunskaper i reharmonisering, modulation och stämföring.

kan identifiera och sjunga färgtoner, och har genom arrangeringsuppgifter lärt sig att använda färgtoner i praktisk form.

kan se samband mellan ackord, solfège, färgtoner och melodi och har lärt sig att arbeta utifrån detta perspektiv.

Har utvecklat sin förmåga att indentifiera, skriva, transkribera och återge mer komplexa rytmiska förlopp.
 3   3 SP
MU12NT05

Notio 2.2Den studerande

har kunskap om koralharmoniseringens riktlinjer.

kan skriva och arbeta med mångstämmighet för olika instrumentgrupper.

har utvecklat sin förmåga att arrangera och komponera uppgifter inom sitt eget specialiserings-/intresseområde.

har utvecklat sin förmåga att läsa partitur, sjunga stämmor och att memorera och transkribera/nedteckna musik.
 3   3 SP
MU12NT06

Notio 2.3Den studerande

Kan på egen hand genomföra en kompositions/arrangeringsuppgift, från planering till framförande.

har utvecklat sin förmåga att använda dynamik, form och olika arrangerings- och kompositionstekniker.

har utvecklat sin förmåga att diskutera, reflektera och analysera både egen och andras musik.

kan självständigt fortsätta att utveckla och analysera sina gehörskunskaper för att aktivt kunna arbeta vidare med dessa.
 3   3 SP
MU12NT07

Notio 3.1Den studerande

har specialiserat sig inom ett speciellt tyngdpunktsområde.

kan utgående från tidigare Notioundervisning använda olika musik, arrangemangstekniska och kompositionsmetoder inom tyngdpunktsområdet.

kan diskutera och reflektera över arbetsuppgifter både ur ett musiktekniskt och ett musikhistoriskt perspektiv.
  5  5 SP
MU12NT08

Notio 3.2Den studerande

har med hjälp av lärarens handledning fördjupat sig inom ett tyngdpunktsområde.

kan sig att samarbeta med yrkeslivet - med grupper, ensembler, producenter, körer, och i andra motsvarande sociala yrkesrelationer.
kan utföra ett större kompositions- eller arrangemangsprojekt i samarbete med andra.

kan arbeta med komposition eller arrangemang på en nivå som håller yrkesmässiga krav inom eget tyngdpunktsområde.
  5  5 SP
MU12NT09

Notio AlfaDen studerande

har utvecklat sin förmåga att i grupp diskutera och reflektera över musik.

har djupare kunskap om musikens form inom olika genre.

har en insikt i musikens historia och utveckling inom olika genrer.

kan reflektera över musikens dynamik, nyanser och funktioner.

kan analysera musikens funktion och form.

har grundläggande instrumentkunskap för olika instrumentgrupper.
3    3 SP
MU12NT10

Notio SigmaDen studerande

kan djupare analysera musikaliska förlopp, från mindre funktioner till större helheter.

Har en fördjupad inblick i de olika instrumentgrupperna och deras funktion och register.

kan på ett djupare plan jämföra och diskutera olika tidsepoker ur musikhistorien, och kan hitta tangeringspunkter mellan musik åtskilda i tid och/eller i genre.

har en djupare kunskap om de olika kontineternas musikhistoria.

Har förmågan att i grupp reflektera och diskutera musik och konserter ur ett historiskt och tekniskt perspektiv.
 3   3 SP
MU12AL1515   30 SP
MU12AL01

Alfa 1Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
3    3 SP
MU12AL02

Alfa 2Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
3    3 SP
MU12AL03

Alfa 3Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
3    3 SP
MU12AL04

Alfa 4Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
3    3 SP
MU12AL05

Alfa 5Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
3    3 SP
MU12AL06

Alfa 6Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
 3   3 SP
MU12AL07

Alfa 7Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
 3   3 SP
MU12AL08

Alfa 8Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
 3   3 SP
MU12AL09

Presentation AlfaDen studerande

kan synliggöra sitt hantverk och sin gestaltningsförmåga inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
 6   6 SP

Profileringsstudier för musikpedagoger rytmmusik

69 SP
MU12SI  15151545 SP
MU12SI01

Sigma 1Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI02

Sigma 2Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI03

Sigma 3Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI04

Sigma 4Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI05

Sigma 5Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI06

Sigma 6Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI07

Sigma 7Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI08

Sigma 8Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI09

Sigma 9Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI10

Sigma 10Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI11

Sigma 11Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
    33 SP
MU12SI12

Sigma 12Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
    33 SP
MU12SI13

Förberedelse för presentation SigmaDen studerande

har genom ett självständigt handlande gjort presentationen möjlig att förverkliga.
    33 SP
MU12SI14

Presentation SigmaDen studerande

kan synliggöra sitt hantverk samt sin gestaltningsförmåga, självständighet, kreativitet och identitet inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
    66 SP
MU12EW66   12 SP
MU12EW01

Ensembleworkshop 1Den studerande

har färdighet och teknik för att utöva rytmmusik i ensembleform - såväl ackompanjerande som solistiskt - inom olika genrer.

har förmåga att rytmiskt och harmoniskt kunna värdera, tolka och tillämpa olika tekniker i ett musikaliskt sammanhang.

känner till och förstår olika genrer och traditioner inom rytmmusiken och kan samtidigt sätta in sin egen musikaliska identitet i sammanhanget.

kan genom samspel och kommunikation anpassa sig socialt till olika former av ensembler.
2
3    3 SP
MU12EW02

Ensembleworkshop 2Den studerande

har färdighet och teknik för att utöva rytmmusik i ensembleform - såväl ackompanjerande som solistiskt - inom olika genrer.

har förmåga att rytmiskt och harmoniskt kunna värdera, tolka och tillämpa olika tekniker i ett musikaliskt sammanhang.

känner till och förstår olika genrer och traditioner inom rytmmusiken och kan samtidigt sätta in sin egen musikaliska identitet i sammanhanget.

kan genom samspel och kommunikation anpassa sig socialt till olika former av ensembler.
1
3    3 SP
MU12EW03

Ensembleworkshop 3Den studerande

har färdighet och teknik för att utöva rytmmusik i ensembleform - såväl ackompanjerande som solistiskt - inom olika genrer.

har förmåga att rytmiskt och harmoniskt kunna värdera, tolka och tillämpa olika tekniker i ett musikaliskt sammanhang.

känner till och förstår olika genrer och traditioner inom rytmmusiken och kan samtidigt sätta in sin egen musikaliska identitet i sammanhanget.

kan genom samspel och kommunikation anpassa sig socialt till olika former av ensembler.
 3   3 SP
MU12EW04

Ensembleworkshop 4Den studerande

har färdighet och teknik för att utöva rytmmusik i ensembleform - såväl ackompanjerande som solistiskt - inom olika genrer.

har förmåga att rytmiskt och harmoniskt kunna värdera, tolka och tillämpa olika tekniker i ett musikaliskt sammanhang.

känner till och förstår olika genrer och traditioner inom rytmmusiken och kan samtidigt sätta in sin egen musikaliska identitet i sammanhanget.

kan genom samspel och kommunikation anpassa sig socialt till olika former av ensembler.
 3   3 SP
MU12SA3333 12 SP
MU12SA01

Studions grunderDen studerande

kan använda inspelningsteknik som ett hjälpmedel i det musikaliska skapandet.

har grundläggande färdighet i användningen av inspelningsprogram (exempelvis ProTools, Cubase, Logic och/eller liknande.)
3    3 SP
MU12SA02

Ljud, Ljus och scenteknikDen studerande

har insikt i musiktekniskt arbete i studiomiljö.

har insikt i låtskrivning och musikproduktion inom olika genrer i studiomiljö samt kunskaper i inspelning, mixning och mastering.
 3   3 SP
MU12SA03

Musikproduktion 1Den studerande

har insikt i musiktekniskt arbete i studiomiljö.

har insikt i låtskrivning och musikproduktion inom olika genrer i studiomiljö samt kunskaper i inspelning, mixning och mastering.
  3  3 SP
MU12SA04

Musikproduktion 2Den studerande

har insikt i musiktekniskt arbete i studiomiljö.

har insikt i låtskrivning och musikproduktion inom olika genrer i studiomiljö samt kunskaper i inspelning, mixning och mastering.
   3 3 SP

Profileringsstudier för musikpedagoger klassisk musik

69 SP
MU12SI  15151545 SP
MU12SI01

Sigma 1Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI02

Sigma 2Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI03

Sigma 3Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI04

Sigma 4Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI05

Sigma 5Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  3  3 SP
MU12SI06

Sigma 6Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI07

Sigma 7Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI08

Sigma 8Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI09

Sigma 9Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI10

Sigma 10Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   3 3 SP
MU12SI11

Sigma 11Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
    33 SP
MU12SI12

Sigma 12Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
    33 SP
MU12SI13

Förberedelse för presentation SigmaDen studerande

har genom ett självständigt handlande gjort presentationen möjlig att förverkliga.
    33 SP
MU12SI14

Presentation SigmaDen studerande

kan synliggöra sitt hantverk samt sin gestaltningsförmåga, självständighet, kreativitet och identitet inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
    66 SP
MU12KO666  18 SP
MU12KO01

Kammarmusik/ orkesterspel 1Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
3    3 SP
MU12KO02

Kammarmusik/ orkesterspel 2Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
3    3 SP
MU12KO03

Kammarmusik/ orkesterspel 3Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
 3   3 SP
MU12KO04

Kammarmusik/ orkesterspel 4Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
 3   3 SP
MU12KO05

Kammarmusik/ orkesterspel 5Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
  3  3 SP
MU12KO06

Kammarmusik/ orkesterspel 6Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
  3  3 SP
MU12SA 33  6 SP
MU12SA01

Studions grunderDen studerande

kan använda inspelningsteknik som ett hjälpmedel i det musikaliska skapandet.

har grundläggande färdighet i användningen av inspelningsprogram (exempelvis ProTools, Cubase, Logic och/eller liknande.)
 3   3 SP
MU12SA03

Musikproduktion 1Den studerande

har insikt i musiktekniskt arbete i studiomiljö.

har insikt i låtskrivning och musikproduktion inom olika genrer i studiomiljö samt kunskaper i inspelning, mixning och mastering.
  3  3 SP

Pedagogiska studier för musikpedagoger

37 SP
MU10PE1010611  SP
MU13PE03

Introduktion till pedagogik som vetenskapStuderande skall

Kunna beskriva pedagogikens delområden och grunddragen i pedagogikens utveckling

Kunna förklara pedagogikens grundbegrep Kunna beskriva aktuella forskningsområden inom finländsk pedagogik

Kunna redovisa för exempel på klassrumsbaserad forskning och forskningsbaserad praktik
2
5    5 SP
MU13PE04

Utbildning och samhälle & MediekulturStuderande

kunna beskriva exempel på samverkan mellan utbildning och samhälle

kunna reflektera kring samhällsutveckling, samhällssituation och utbildning

kunna reflektera kring individens utveckling i ett postmodernt
samhälle

kunna reflektera kring relationen mellan barns och ungas uppväxtmiljö och närmiljö
2
5    5 SP
MU10PE02

LärarabeteStuderande skall

ha grundläggande kunskap om undervisning och lärande

känna till centrala begrepp inom didaktiken

kunna använda läroplanen som grund för lärararbete

ha bekantat sig med verksamheten på Övningsskolans olika stadier

kunna använda sin praktikmapp för kommande praktikperioder
2
 5   5 SP
MU10PE03

Introduktion till pedagogisk psykologi & Hinder för lärande och pedagogiska konsekvenserStuderande skall

kunna förklara grunddragen i hur vetenskapliga teorier konstrueras

kunna beskriva och argumentera kring centrala teorier om inlärning

kunna beskriva och förklara centrala teorier gällande utvecklingspsykologi

kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skolan som miljö

känna till olika funktionsnedsättningar

ha beredskap att bemöta elever i behov av särskilt stöd

känna till olika (specialpedagogiska) stödfunktioner för elever inom skolan
1
 5   5 SP
MU13PE01

Ämnesdidaktik 1Studerande
har en praktisk och teoretisk förståelse av instrumentalundervisningen för elever på grundnivå
förmår använda sitt musiska tänkande i ett lärarperspektiv.

har kunskaper i musikens filosofi och insikter i musikens betydelse för individen.

kan tillämpa didaktiska teorier på instrumentalundervisningen på grundnivå.

har en ökad medvetenheten om sitt eget sätt att tänka och handla i den pedagogiska processen.

har förmåga att utgående från didaktiska principer planera, analysera och utvärdera undervisningsprocessen

har kunskaper om grundläggande kommunikation och inlärningsmönster

har förmåga att analysera och utvärdera pedi-elevens lärandeprocess med hänsyn till nybörjarnivå.

har en förståelse för lärarskapets etiska sociala dimensioner

har kunskap om grundläggande
  6  6 SP
MU13PE02

Ämnesdidaktik 2Studerande

har en praktisk och teoretisk förståelse av instrumentalundervisningen med hänsyn till kursnivå 4

förmår integrera teori och praktik i det pedagogiska tänkandet.

har kunskap om principer för ledarskap och gruppdynamik.

förstår betydelsen av kollegial samverkan i undervisningen.

kan kommunicera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

har en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken och den egna professionella utvecklingen som musikpedagog.

har en ökad förståelse för lärarskapets etiska sociala dimensioner.
   6 6 SP
MU10PE08

Musikpedagogik och utvidgad didaktikEfter genomgången kurs förväntas den studerande

– kunna anpassa och planera undervisningen i musikteoretiska ämnen på olika nivåer

– ha en inblick i hur de tekniska artefakterna kan användas i undervisningen

– med stöd av rådande direktiv; förstå hur urval och examineringsförfarande genomförs

– förstå betydelsen av ett fruktsamt kommunikativt musikspråk mellan lärare och elev
   5 5 SP

Valfria studier

9 SP
 333 9 SP
 3   3 SP
  3  3 SP
   3  SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
MU10LP   15 15 SP
Pra

Praktik musikpedagoger

30 SP
     30 SP
MU10PR06

Undervisningsövning 1Studerande

har förmågan att analysera och utvärdera inlärnings- och undervisningsprocessen med särskild hänsyn till nybörjarnivå.

har en praktisk och teoretisk förståelse av instrumentalundervisningen för elever på grundniv

förmår använda sitt musiska tänkande i ett lärarperspektiv.

har kunskaper i musikens filosofi och insikter i musikens betydelse för individen.

kan tillämpa didaktiska teorier på instrumentalundervisningen på grundnivå.

har en ökad medvetenheten om sitt eget sätt att tänka och handla i den pedagogiska processen.

har förmåga att utgående från didaktiska principer planera, analysera och utvärdera undervisningsprocessen

har förmåga att analysera och utvärdera pedi-elevens lärandeprocess med hänsyn till nybörjarnivå.

har en förståelse för lärarskapets etiska sociala dimensioner.
  5  5 SP
MU10PR07

undervisningsövning 2 och gruppundervisningStuderande
har en praktisk och teoretisk förståelse av instrumentalundervisningen med hänsyn till kursnivå 4

förmår integrera teori och praktik i det pedagogiska tänkandet.

har kunskap om principer för ledarskap och gruppdynamik.

förstår betydelsen av kollegial samverkan i undervisningen.

kan kommunicera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

har en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken och den egna professionella utvecklingen som musikpedagog.

har en ökad förståelse för lärarskapets etiska sociala dimensioner.
   5 5 SP
MU13PR01

Praktik 1Efter genomgången praktik förväntas den studerande

- ha fått en inblick i allmän pedagogisk verksamhet i praktiken

- systematiskt kunna observera, beskriva och redogöra för olika dimensioner av skolans verksamhet

- i samråd med studiekamrat och handledare kunna reflektera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
3
 5   5 SP
MU13PR02

Praktik 2Efter genomgången praktik förväntas den studerande

- kunna observera, planera, genomföra och utvärdera gruppundervisning

- ha fått en bredare inblick i pedagogisk verksamhet i praktiken

- kunna analysera och anpassa undervisningen utgående från elevers nivå

- kunna samarbeta, arbeta kollegialt

- i samråd med studiekamrater och handledare kunna reflektera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
1
   5 5 SP
MU13PR03

Praktik 3Efter genomgången praktik förväntas den studerande

-kunna fungera konstruktivt, befästa sina färdigheter och förmågan att smidigt påverka undervisnings- och inlärningsprocessen.

-kunna tillämpa ämneskunskaper samt olika pedagogiska och didaktiska teorier, pröva olika arbetssätt och metoder för gruppundervisning

-kunna förverkliga undervisning på lämplig nivå och med anpassat och varierat material och innehåll

-kunna samarbeta, arbeta kollegialt och känna till faktorer som påverkar läraren och yrket

- i samråd med studiekamrater och handledare kunna analysera och argumentera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
2
    55 SP
MU13PR04

Praktik 4Efter genomgången praktik förväntas den studerande

-ha fått fördjupade insikter i sitt tyngdpunktsområde

-på ett personligt plan kunna instudera, repetera och planera musikalisk verksamhet och musikaliskt material

-förmå ta egna initiativ och uttrycka egna synpunkter i de situationer som uppstår under praktiken

-kunna analysera, argumentera och lösa problem tillsammans med praktikplatsens handledare

-kunna anpassa sig till arbetsplatssituationer enskilt och i grupp

-förmå samarbeta i undervisning och arbetssituationer
2
    55 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen