Sök till yrkeshögskola

Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen

Du kan söka till studier som leder till en yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

  • gymnasiets lärokurs eller studentexamen i Finland
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Reifeprüfung (RP) eller Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)
  • en finländsk yrkesinriktad grundexamen på 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng eller en tidigare finländsk yrkesinriktad examen på minst 80 studieveckor som motsvarar denna 
  • en finländsk examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå
  • en finländsk yrkesinriktad grundexamen som avlagts som fristående examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarande dessa eller

  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

En sökande som under våren avlägger en behörighetsgivande utländsk examen ska, i ansökningsblanketten, ladda upp en kopia av ett tillfälligt betyg från läroanstalten om att den sökande kommer att utexamineras. Kopian laddas upp senast 10.4.2019 kl. 15.00. Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat examensbetyget i samband med studiestarten.

Om sökanden ansöker med en examen som avlagts utomlands skall en betygskopia laddas upp i ansökningsblanketten senast 10.4.2019 kl. 15.00.

De som söker med ett finländskt examensbetyg behöver inte lämna in kopia av betyget. Betygen kontrolleras endast av de antagna och inlämnas i samband med mottagande av studieplats, 8.7.2019 kl. 15.00. OBS! Undantag utgör de som avlagt en finländsk studentexamen före 1990. Dessa skall ladda upp en betygskopia i ansökningsblanketten senast 10.4.2019 kl. 15.00.

Behörighet för utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen

Behöriga att söka till studier för en högre YH-examen är de som har en lämplig yrkeshögskoleexamen eller en annan lämplig högskoleexamen samt efter denna examen minst 36 månaders (tre års) arbetserfarenhet inom en lämplig bransch. Som lämplig bransch betraktas både den bransch till vilken sökanden nu söker och den bransch inom vilken sökanden har avlagt en högskoleexamen.

För behörighet att söka krävs 36 månaders (tre års) arbete som sökanden utfört från och med den dag då det slutliga examensbetyget utfärdades till 31.7.2019 om sökanden deltar i vårens ansökan. 

Yrkeshögskolan godkänner även arbetserfarenhet som förvärvats efter en tidigare i Finland avlagd examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå (examen får ha avlagts inom vilket utbildningsområde som helst) och före högskoleexamen. Även i detta fall krävs minst 36 månaders (tre års) arbetserfarenhet inom en lämplig bransch. 

Företagsverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om sökanden kan uppvisa ett intyg som visar att sökanden har eller har haft en FöPL- eller LFÖPL-försäkring. (FÖPL = pensionsförsäkring för företagare, LFÖPL = pensionsförsäkring för lantbruksföretagare, skogsägare, yrkesfiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar). Företagsverksamhet i utlandet bevisas med motsvarande officiella dokument.

För utbildningen till sjökapten (högre YH) godkänns en av Trafiksäkerhetsverket godkänd minst sex månaders fartygstjänst i befälsuppgifter enligt utdrag ur sjömansregistret. Utöver detta krävs arbetserfarehet inom sjöfartsbranschen antingen till havs eller på land så att det ovan nämnda arbetet i befälsuppgifter och annan arbetserfarenhet inom sjöfartsbranschen tillsammans omfattar minst 36 månader (tre år).

Arbetserfarenheten anges i hela månader. De sökande ska omvandla arbetstimmar som de utfört i deltidsarbete (mindre än 35 timmar/vecka) till timmar i heltidsarbete på följande sätt: 150 timmar eller 20 dagar med minst 7 arbetstimmar motsvarar en månad. Arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande eller förvärvad hos samma arbetsgivare. Sökande som haft flera anställningsförhållanden samtidigt får endast så många poäng som heltidsarbete ger. 

Beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor, civiltjänst eller vårdledighet räknas inte som arbetserfarenhet.

Antagning enligt prövning

Novia tillämpar (till de flesta utbildningar) antagning enligt prövning vilket innebär att en person som inte har genomfört någon av de ovan nämnda utbildningarna, men som yrkeshögskolan annars anser ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, kan antas till yrkeshögskoleutbildning. Sökande enligt prövning ska i ansökningsblanketten ladda upp kopior av betyg som han/hon önskar åberopa till. Kopiorna av betygen ska vara uppladdade senast 10.4.2019 kl. 15.00 Utgående från de inlämnade betygen besluter yrkeshögskolan om sökanden kallas till urvalsprov.

Sökande som avlagt studier inom öppna yrkeshögskolan

Till denna grupp hör;

  • personer som inom ramen för den öppna yrkeshögskolan har avlagt minst 60 studiepoäng som hänför sig till utbildningen i fråga
  • personer som senast 31.7 respektive 31.12 samma år avlagt en yrkesinriktad examen inom motsvarande utbildning och vid öppna yrkeshögskolan avlagt 30 studiepoäng inom utbildningen som ansökan gäller

Antagningen sker enligt en separat ansökan och enligt det antagningsförfarande som yrkeshögskolan anger.

Sökande med funktionshinder, specialarrangemang

Läs här för information om anhållan om specialarrangemang.