Klaus Saaristo, Tradenom (YH)

Klaus Saaristo, tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo

Vad har du studerat?

Jag avlade tradenomexamen vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo i januari 2009. Som inriktning för mina studier valde jag marknadsföring som jag kombinerade med bl.a. juridik. Mitt lärdomsprov utförde jag på uppdrag av min nuvarade arbetsgivare.

Vad jobbar du med?

Efter examen vid Novia har jag varit anställd som systemansvarig på Veritas Pensionsförsäkrings huvudkontor i Åbo. Att arbeta som systemansvarig innebär att upprätthålla och utveckla handläggningssystemen så att de stöder processerna inom bolagets affärsverksamhet. Jag fungerar som intern specialist och kontaktperson mellan systemanvändare och -leverantörer.

Hur anser du att studierna förberett dig för arbetslivet?

En av de största fördelarna var att vi redan under studietiden hade möjliget att knyta kontakter till arbetslivet och bygga upp nätverk. De olika projekten som vi deltog i under studietiden hade alltid en stark koppling till affärslivet. Det jag lärde mig i samband med projekten har fungerat som stöd för olika uppgifter inom arbetslivet och hjälpt mig att förstå olika funktioner inom företag. Under praktikperioderna kunde vi bekanta oss med arbetsuppgifter i affärslivet och pröva olika karriärvägar.

Var ser du dig själv om fem år?

Då hoppas jag att jag har utvecklat mig i mitt arbete och fått en djup insikt i pensionsförsäkringsbranschen. Ytterligare ser jag fram emot att ha avlagt den magistersexamen i ekonomi som jag i höst vid sidan av arbetet har inlett.

Läs mera om utbildningen här