6.10.2016

Arenen kannanotto: Korkeakoulujen yhteistyörakenteet – Visio puuttuu

arene2

arene

 

Arene on esittänyt, että Suomen korkeakoulukokonaisuuden kehittämiseksi tarvitaan laajapohjai-nen kokonaistarkastelu ja korkeakoulupoliittinen visio maailman parhaan korkeakoululaitoksen rakentamisesta Suomeen (www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/rake-selvitys).

Nyt tahtotila siitä, mihin ammattikorkeakouluja viedään, on epäselvä. Alueellisissa ratkaisuissa edetään monin eri intressein. Toimenpiteiden vaikutuksia ei katsota riittävän kauas, esim. osaamis-tarpeiden kannalta.

Hallitusohjelma antaa lähtökohtaisesti suuntaviivat korkeakoulupolitiikalle, mutta taloudellinen rea-lismi ohjaa toimintaa enemmän kuin jaettu kirkas näkemys siitä, mitä rakenteellisella kehityksellä alueellisesti ja valtakunnallisesti tavoitellaan. Korkeakoulupolitiikkaa tehdään myös tutkintoraken-teiden kautta. Tätä kaikkea ei pohdita riittävästi, ei edes korkeakouluissa ja alueilla. Tämä on huo-lestuttavaa.

Arenen näkemyksen mukaan yhteistyörakenteita ei tule rakentaa omistusjärjestelyt edellä, vaan toiminnallisuus ja korkeakoulujen vahvuudet edellä. Muuten vaarana on, että kansallisesti ajaudu-taan lyhytnäköisiin, eri suuntiin johtaviin ratkaisuihin, joissa ammattikorkeakoulutoiminnan vahvuu-det myös kansallisessa kokonaisuudessa voidaan menettää. Tähän tuskin meillä Suomessa on varaa. Arene edellyttää, että korkeakoulusektoreiden yhteistyörakenteissa säilytetään ammattikor-keakoulutoiminnan vahvuudet, kaksiportainen tutkintojärjestelmä sekä aluekehitystä tukeva tutki-mus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta.

Ammattikorkeakoulu-uudistuksessa valtio sai ammattikorkeakoulujen ohjauksen itselleen, yliopisto-jen tavoin. Nyt valtion ohjausrooli näyttää epäselvältä. Rakenteellisten uudistusten edellyttämä kokonaiskuva puuttuu siitä, mitä korkeakoulujen yhteistyöltä odotetaan ja mihin tulevaisuuskuvaan on varauduttava. Ainakaan se ei ole julkilausuttuna toimijoiden tiedossa. Hallituksen puolivälitar-kastelussa olisi hyvä selkeyttää korkeakoulupolitiikan ja innovaatiopolitiikan linja, sekä korkeakou-lujen yhteistyön pelisäännöt.

Uudistusten keskiössä on oltava molempien korkeakoulusektoreiden osaamisen kunnioittaminen, sekä koko korkeakouluyhteisön, että omistajien osallisuus. On tärkeää, että korkeakouluja koske-vat päätökset perustuvat osapuolten vahvuuksien tuntemiseen, luottamukselliseen yhteistyöhön ja toimintojen järjestämiseen taloudellisesti kestävällä tavalla.

Arenen RAKE- viestin mukaisesti alueilla tarvitaan erilaisia toimintamalleja, mutta niiden kaikkien tulee perustua kansalliseen kokonaiskuvaan ja läpinäkyvään mitoitukseen korkeakoulutuksen ja tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kansallisesta kokonaisuudesta.


Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
Puheenjohtaja, rehtori

Riitta Rissanen
Toiminnanjohtaja

 

Siirry "Uutiset"-sivulle