20.12.2017

Socionomikoulutus ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry,  Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjä elämänkaaren eri vaiheissa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteutti sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja inno-vaatiotoimintaa koskevan selvityksen vuoden 2017 aikana. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ammattikorkeakou-lujen sosiaalialan koulutusvastuiden ja TKI-toiminnan profiileja. Tavoitteena oli myös nostaa keskusteluun sosiaalialan tulevaisuuden osaamistarpeita liittyen sosiaali-, ja terveysalan uudistukseen sekä laajempaan yhteiskunnalliseen muu-tokseen.

Arene ry pitää tärkeänä, että sosionomiosaamisen merkitys tunnistetaan entistä selkeämmin sote-alan työtehtävissä ja sote-palveluiden uudistamisessa. Sosionomi (AMK) ja (YAMK) -tutkinnot tarjoavat vahvan osaamisperustan sosiaa-lialan tehtävissä toimimiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa sosiaalialan koulutusta.

”Ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutuksen perusta muodostuu sosiaalialan laajasta yleisosaamisesta. Tämän lisäksi opiskelija hankkii opintojensa aikana erikoisosaamista valitsemaltaan alalta. Varhaiskasvatustyössä tarvitaan sosionomien yhteiskuntaan ankkuroitua pedagogista osaamista. Tämä opintopolku on osoittautunut erittäin tarpeel-liseksi varhaiskasvatuksen työkentässä. Sosionomikoulutuksella on myös alueellista merkitystä varhaiskasvatukses-sa. Sosionomien pätevyyttä toimia lastentarhanopettajina ei siis tule heikentää” toteaa rehtori Mervi Vidgrén.

”Samoin lastensuojelun työtehtävissä tarvitsemme pikaisesti myös sosionomi (AMK) sekä sosionomi (YAMK) -osaamisen tunnistamista rekrytoinneissa sekä sijaisuusjärjestelyissä. Nyt tätä osaamista ei hyödynnetä. Tilanteeseen tulee saada muutos” kiteyttää Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola.

Selvitys osoitti, että sosionomikoulutuksella työllistytään laajasti niin yksityiselle, julkiselle, kuin kolmannellekin sekto-rille. Työllistymisaste on myös korkea. Vuonna 2016 ammattikorkeakoulujen sosiaalialalta valmistui 2 299 tutkintoa, joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja oli 345. Sosionomikoulutuksen laaja-alainen tieto- ja osaamisperusta sekä substanssispesifi erikoisosaaminen vastaavat hyvin työelämän vaatimuksiin laadukkaasta sosiaalialan työvoimas-ta.
Raportti nostaa esiin myös sosionomikoulutuksen innovatiiviset pedagogiset ratkaisut sekä ammattikorkeakoulujen monialaisen TKI-toiminnan merkityksen sosiaalialaa uudistavana voimana.

Selvityksessä hyödynnettiin lähdeaineistona mm. Arenen ammattikorkeakouluille lähettämää kyselyä, sosiaalialan verkostojen tuottamia aineistoja, sosiaalialan asiantuntijahaastatteluja sekä aiempia tutkimuksia. Selvityksen toteutti työryhmä, johon kuuluivat: Mervi Vidgrén rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Päivi Karttunen vararehtori, Tampe-reen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunta ja asiantuntijat sekä työryh-män sihteeristössä Riitta Rissanen toiminnanjohtaja, Juha Viitasaari, asiantuntija ja Eerikki Vainio asiantuntija, Arene ry.

Tutustu selvitykseen ja aineistoon kokonaisuudessaan Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n verkkosi-vuilla http://www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/sosionomiselvitys

Lisätietoja:
Arene ry Arene ry
Tapio Varmola Riitta Rissanen
Puheenjohtaja, rehtori Toiminnanjohtaja
puh.040 830 4100 ja 0400 293 545
tapio.varmola@seamk.fi
riitta.rissanen@arene.fi

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle