16.5.2018

ERTO palkitsi ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämän kehittämishankkeet

IMG 0606

Toimihenkilöliitto ERTO ry haluaa tukea ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää. Tästä syystä ERTO palkitsee vuosittain parhaimmat AMK-tutkinnon opintoihin sisältyvät työelämän kehittämishankkeet stipendeillä.
Toimihenkilöliitto ERTO ry palkitsee ammattikorkeakouluopiskelijoiden parhaimmat työelämän kehittämishankkeet ja työelämään liittyvät kehittämistyöt vuosittain yhdellä 1000 euron ja kahdella 500 euron suuruisella stipendillä. Stipendin yhteistyökumppaneita ovat vastaavien johtajien verkosto Arene ry sekä vuosittaiset AMK-päivät, joissa stipendit jaetaan. Tänä vuonna AMK-päivät järjesti Satakunnan ammattikorkeakoulu Porissa.

Arviointiryhmään kuuluivat tänä vuonna järjestöpäällikkö Soile Lindstedt Toimihenkilöliitto ERTO ry:stä, koulutuspäällikkö Esa Viklund Arene ry:stä, palveluliiketoiminta-osaamisalueen johtaja Timo Mattila Satakunnan ammattikorkeakoulusta (SAMK) sekä Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) puheenjohtaja Marko Grönlund.

Arviointiraati piti tärkeänä, että palkittu kehittämistyö on laajuudeltaan riittävä sekä teemaltaan työelämää kehittävä käytännön ratkaisu tai toimintamalli, joka otetaan tai ollaan ottamassa käyttöön.

Stipendien saajat ja perustelut:

1. Liiketoiminnan logistiikan opiskelija Inna Suotonen, Turun ammattikorkeakoulu: 1000 euroa työstään HIGH CAPACITY TRANSPORT - Case Auramaan HCT
Inna Suotosen opinnäytetyön aihe High Capacity Transport (HCT) eli normaalimittoja suuremmat ajoneuvoyhdistelmät on hyvin ajankohtainen ja merkittävä. Työ sisältää seurantaraportoinnin kehittämisen ohella hyvin ansiokkaan tutkimusosuuden, jonka tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä Suomen maantiekuljetusjärjestelmää entistä energiatehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Näin opinnäytetyön vaikuttavuus on huomattavan suuri. Opinnäytetyö on tehty osana Kuljetusliike Y. Auramaa Oy:n ja Turun AMK:n HCT-yhteistyöprojektia.

2. Sairaanhoitajaopiskelijat Janne Haapala ja Ruut Janger, Tampereen ammattikorkeakoulu: 500 euroa työstään Trakeostomiakanyylin huolto - Video-ohjeet päivittäishuollosta ja liman imusta aikuisen potilaan hoidossa.
Opinnäytetyö on ajankohtainen ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä työelämän eli Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Kansainvälisten lähteiden käyttöä suomalaiseen terveydenhuoltoon on tarkasteltu kriittisesti. Aihetta on pohdittu monelta kannalta ja työssä tuodut jatkotutkimusaiheet ovat realistisia ja hoitotyön kehittämisen kannalta relevantteja.

3. Insinööriopiskelija Santeri Määttä, Yrkeshögskolan Novia: 500 euroa työstään Jälkijännitetyn pilarilaatan suunnittelu pilarilinjoille keskitetyillä punoskaistoilla.

Opinnäytetyön tulos on eduksi mukana olleelle Sweco Rakennetekniikka Oy:lle, rakennusalalle ja yleisemminkin rakennus- ja kiinteistöalan kehittymiselle kansallisesti ja mahdollisesti myös Euroopan laajuisissa yhteyksissä. Hyöty liittyy suurien rakenteiltaan avoimien toimisto- ja sairaalarakennusten rakentamisen tehostumiseen, käytön joustavuuden parantumiseen koko elinkaaren aikana ja jopa rakennuksen mahdolliseen elinkaaren pidentymiseen, rakennuksen muutosjoustavuuden parantuessa.

IMG 4

Santeri Määttä.

IMG 5

Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef för enheten ÅboRaseborg, Santeri Määttä ja rektor Örjan Andersson.

 

Lisätietoja:
Santeri Määttä, puh 040 719 2459

Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 040 723 6906
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE: www.arene.fi
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto: www.samok.fi

__________________________________________________________________________________________

STIPENDI PARHAALLE TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISTYÖLLE

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry tukee ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään liittyvää kehittämistyötä jakamalla vuosittain stipendit. Stipendit myönnetään parhaimmalle
AMK-tutkinnon opintoihin sisältyvälle opiskelijan tai opiskelijaryhmän toteuttamalle työelämän kehittämishankkeelle.

ERTO ry palkitsee parhaimman AMK-tutkinnon opintoihin kuuluvan työelämän kehittämishankkeen yhdellä 1000 € ja kahdella 500 € suuruisella stipendillä. Stipendin yhteistyökumppaneita ovat Arene ry:n verkosto sekä vuosittaiset AMK-päivät (järjestäjänä 2018
Satakunnan ammattikorkeakoulu).

Stipendin saaja(t)

Stipendi voidaan myöntää suomalaisessa ammattikorkeakoulussa opiskelevalle tutkintoopiskelijalle tai opiskelijaryhmälle, joka on suorittanut palkittavaksi esitettävän kehittämishankkeen AMK-tutkintoon tähtäävien opintojensa aikana. Stipendi voidaan myöntää minkä tahansa koulutuksen opiskelijalle tai monialaisille opiskelijaryhmille. Stipendi voidaan myöntää opiskelijalle yhden kerran saman tutkinnon opinnoissa. Ammattikorkeakoulut asettavat ehdokkaat 30.3.2018 mennessä. Kukin ammattikorkeakoulu sopii ja toteuttaa sisäisesti oman valintaprosessinsa. Ammattikorkeakoulu voi asettaa ehdolle vain yhden opiskelijan tai opiskelijaryhmän. Kunkin ehdokkaana olevan hankkeen osalta toimitetaan hankeraportti ja ohjaajien (myös työelämätaho) lausunnot.

Arvioinnin perusteet 

Toukokuussa 2018 palkitaan 31.3.2017–15.3.2018 suoritettuja tai valmistuneita kehittämishankkeita tai opinnäytetöitä.

Stipendin kohteena ovat työyhteisöjen toimintaan, henkilöstö- ja taloushallintoon, työilmapiiriin ja hyvinvointiin, teknologiatoimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan sekä palvelu- tai liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyvät hankkeet. Palkittavan kehittämishankkeen on oltava laajuudeltaan riittävä. Arviointiryhmä päättää riittävän laajuuden tapauskohtaisesti.

Arvioinnin kriteerit
1. Hankeraportti

 • Arvioinnin peruste on opiskelijan hankkeestaan tekemä kirjallinen raportti sekä työpaikan ja ammattikorkeakoulun ohjaajien kirjalliset lausunnot tai arvioinnit.
 • Hankeraportin odotetaan kuvaavan kattavasti kehittämishankkeen tavoitteita ja niiden täyttymistä.
 • Raportti voi sisältää myös kuvamateriaalia, tietoteknistä aineistoa, tms.

2. Kehittämistyö on tehty yhdessä kehitettävän organisaation kanssa

 • Raportissa tai lausunnoissa kuvataan, ketkä ovat osallistuneet hankkeen toteuttamiseen, kuinka hanke on tukenut työpaikan kehittymistä sekä opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua.
 • Hankkeessa käynnistetyt kehittämistoimet ovat tuottaneet hyviä pysyviä käytäntöjä työpaikan työprosesseihin ja työyhteisöön tai tuotetut innovaatiot tuottavat taloudellisia, hyvinvointiin tms. liittyviä etuja työpaikalle (työpaikan lausunto).
 • Opiskelija on osoittanut kehittämishankkeessa hyvää käytännön osaamista sekä yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta (ohjaajan ja/tai työpaikan lausunnot).
 • Kehittämishankkeella on ollut myönteisiä vaikutuksia opiskelijan opiskeluun ja toimintaan hankkeen toteutuksen jälkeen (raportti ja ammattikorkeakoulun ohjaajien lausunnot).


3. Valittu kehittämistyö on teemaltaan työelämää kehittävä käytännön ratkaisu tai toimintamalli, joka otetaan tai ollaan ottamassa käyttöön.

Arviointiprosessi vuonna 2018

Arviointiryhmä koostuu seuraavien organisaatioiden nimeämistä edustajista:

 • AMK-päivät järjestävä taho, 1 edustaja
 • ARENE ry, 1 edustaja
 • ERTO ry, 1 edustaja
 • SAMOK ry, 1 edustaja

Arviointiryhmän työskentelyaika ja valinta 1.4.–30.4.2018. Valittujen hankkeiden tekijöille tiedottaminen 30.4.2018. Palkintojen jako AMK-päivillä Porissa 16.5.2018.

Ehdokasmateriaalit (hanke- tai opinnäytetyöraportti, ammattikorkeakoulun sekä työelämätahon ohjaajien lausunnot) toimitetaan 31.3.2018 mennessä sähköisesti osoitteeseen: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7823/lomake.html

Lisätiedustelut
ERTO stipendi: AMK-päivät
Soile Lindstedt Anneli Kiuru
järjestöpäällikkö johdon assistentti

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
puh. 09 6132 3271, 040 723 6906 044 710 3220
soile.lindstedt@erto.fi anneli.kiuru@samk.fi
www.erto.fi www.samk.fi

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle