24.1.2013

Ammattikorkeakoulut lisäävät alueidensa vetovoimaa ja kilpailukykyä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus: Kysely Suomen Yrittäjien jäsenistölle syksyllä 2012 

Ammattikorkeakoulut lisäävät alueidensa vetovoimaa ja kilpailukykyä

Suomen Yrittäjien jäsenyritykset arvioivat ammattikorkeakoulujen lisäävän alueidensa kilpailukykyä ja vetovoimaa. Suurin osa viime vuonna järjestettyyn kyselyyn vastanneista yrityksistä katsoi ammattikorkeakoulujen myös vaikuttavan positiivisesti työllisyyteen sekä uuden yrittäjyyden luomiseen alueellaan.

Yritykset ovat varsin tyytyväisiä ammattikorkeakoulujen kanssa tekemäänsä yhteistyöhön – yli puolet on kokenut sen hyödylliseksi.

– Mitä suurempi yritys, sitä monipuolisempaa yhteistyötä ja sitä paremmat kokemukset. Pienten yritysten osalta yhteistyö on kuitenkin ollut vielä varsin ohutta, tiivistää koulutusasioista Suomen Yrittäjissä vastaava johtaja Martti Pallari.

Hän pitää tutkimusta erinomaisena pohjana yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön kehittämiseen.

– Kun tutkimuksen tekemisestä päätettiin, ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen leikkaukset oli juuri julkistettu. Olin silloin yllättynyt, kuinka vähän molemmilla osapuolilla oli valmiuksia keskustella ammattikorkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta. Nyt tilanne on olennaisesti parempi.

- Hyvillä julkisilla palveluilla, tässä tapauksessa ammattikorkeakouluilla, on aina suuri merkitys pk-yritysten kilpailukyvylle, Pallari muistuttaa.


Opiskelijoiden yrittäjävalmiuksien kehittämisessä on vielä parannettavaa


Vain kolmannes kyselyyn vastanneista yrittäjistä katsoo AMK-opiskelijoilla olevan riittävät valmiudet yrittäjänä toimimiseen.

– Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa tukevaa koulutusta on viime vuosina lisätty ammattikorkeakoulujen opetuksessa myös muissa kuin liiketalouden koulutusohjelmissa. Kyselyn tulokset vahvistavat, että tälle on tarvetta ja sitä tulee edelleen painottaa, toteaa tutkimuksessa tiiviisti mukana ollut Savonia-ammattikorkeakoulun vararehtori Riitta Rissanen.

Yrityksiin kohdistuvaa markkinointia lisättävä

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen yleisin yhteistyömuoto tapahtuu opiskelijoiden kautta. Lähes kaikissa keskisuurissa yrityksissä on toiminut opiskelijoita työharjoittelussa tai opinnäytetyön tekijöinä.

– Opiskelijayhteistyön yrityksille tarjoamien mahdollisuuksien markkinointiin tulisi ammattikorkeakouluissa panostaa nykyistä voimakkaammin myös muilla kuin sosiaali- ja terveysalalla. Yhteistyömuotoja ja palveluita tulisi suunnata aiempaa enemmän myös pienyrityksille soveltuvaksi, sillä yritykset ovat ammattikorkeakoulujen merkittävimpiä yhteistyökumppaneita, summaa ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston toiminnanjohtaja Timo Luopajärvi. 

Yhteenvetoa tutkimustuloksista

Vastaajista yli puolet ilmoitti tekevänsä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Mitä suurempi yritys, sitä monipuolisempaa yhteistyö on ja sitä parempia ovat kokemukset. Mitä tiiviimpi ja monipuolisempi yhteistyö on, sitä positiivisemmat ovat kokemukset. Yhteistyön hyötyjä tarkasteltaessa ammattikorkeakoulun koettiin tuottavan osaavaa työvoimaa sekä tietoa ja osaamista yrityksiin. 

Opiskelijayhteistyö, harjoittelujaksot, opinnäyte- tai projektityöt, on yleisin yhteistyömuoto. Seuraavana tulevat koulutusyhteistyö ja kolmantena tutkimus- ja kehitysyhteistyö.

Opiskelijayhteistyö oli tyypillisimmin opiskelijan työharjoitteluun ja opinnäytetöihin liittyvää. Yksinyrittävistä vain vajaa kolmannes ilmoitti tekevänsä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, kun taas keskisuurien yritysten yrittäjistä lähes kaikki.  Aloite yhteistyölle oli tullut sosiaali- ja terveystoimialalla pääosin ammattikorkeakoululta ja muilla toimialoilla yritykseltä. 

Kumppanuusyhteistyö keskittyi pääasiassa keskisuuriin yrityksiin, kaiken kaikkiaan siitä näytti olevan melko vähän kokemusta. Kumppanuusyhteistyö määriteltiin kysymyksessä seuraavin väittämin: Yrittäjä tai yrityksen edustaja toimii mentorina tai alumnina ammattikorkeakoululle, yritys tekee markkinointiyhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa, yrityksellä on allekirjoitettu kumppanuussopimus ammattikorkeakoulun kanssa, yrittäjä tai yrityksen edustaja toimii ammattikorkeakoulun hallintoelimissä tai yhteistyöryhmässä.  

Vaikka tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintayhteistyöstä oli eniten kokemuksia keskisuurten yritysten yrittäjillä, kuitenkaan yrityksen koko ei vaikuttanut tämän tyyppisen yhteistyön hyödyn kokemiseen, vaan kaikki yrittäjät yrityksen koosta riippumatta kokivat yhteistyön hyödyllisenä.

Noin 60 % vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä, että ammattikorkeakoulu ja sen palvelut tuovat yrittäjyyttä alueelle. Kuitenkin vain kolmannes vastaajista koki, että amk-opiskelijoilla on riittävät valmiudet toimia yrittäjinä.  Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa tukevaa koulutusta on lisätty viime vuosina ammattikorkeakoulujen opetuksessa myös muissa kuin liiketalouden koulutusohjelmissa ja kyselyn tulokset vahvistavat, että tälle on tarvetta ja sitä tulee edelleen painottaa. 

Lisätietoja tutkimuksesta:

Ammattikorkeakoulut saavat käyttöönsä tutkimusraportin sekä sijaintialuettaan koskevan tutkimusaineiston. Koko tutkimusaineisto on saatavissa käyttöön pyynnöstä Arene ry:ltä.

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus: Kysely Suomen Yrittäjien jäsenistölle toteutettiin valikoidulle Suomen Yrittäjien jäsenjoukolle sähköpostitse syksyllä 2012. Vastauksia saatiin noin 1500.

Tutkimuksen toteuttivat Suomen Yrittäjät ry, ammattikorkeakoulujen kehittämisverkosto AMKTutka sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Loppuraportin ovat koonneet Riikka Ahmaniemi, Sanna Boman, Sirpa Laitinen-Väänänen, Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Veli-Matti Lamppu.

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 116 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Jäsenyritysten työllistävä vaikutus on yli puoli miljoonaa henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu yli 400 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 53 toimialajärjestöstä.

Arene ry on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille.

AMKTutka toimi vuosina 2010–2012 16 ammattikorkeakoulun kehittämisverkostona kehittäen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

 

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle