Curricula 2015–

D = full-time studies
F = part-time studies

Degree Programme in social- and healthcare, Vasa (Master) (90 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Master of Health Care / Master of Social Services
Qualification title: Master of Health Care (nursing)/ Master of Social Services
Duration of studies: 3 years
Study type: Full-timeFull-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
FYr

Advanced Professional Studies

60 cr
SHV14FU 15   15 cr
SHV14FU01

The theory and philosophy of scienceAfter having passed the course, the students should:
Have the knowledge and skills to independently look for, and be familiar with, field-specific literature.
Be able to use information taken from literature, and utilize it to describe how theories can be transferred to/used in practice.
Understand and be able to use/transfer theoretical knowledge to other course participants and the working community through different exercise tasks.
1
 5   5 cr
SHV14FU02

Research methodsAfter having passed the course, the students should:
Have profound knowledge of the research process, based on the principles of action research.
Have profound theoretical and practical knowledge about qualitative and quantitative research- and developmental processes and methods.
Have applied an ethical and evidence-based perspective.
Be prepared to identify and carry out a current developmental project related to working life.
1
 10   10 cr
SHV14HL15    15 cr
SHV14HL01

Leadership and collaboration of coworkersStuderande
- kan motivera ett etiskt medvetet ledarskap och kan analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap häri
- kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier - tex hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap- i ett hållbart förändringsledarskap
- kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan tillämpa, analysera och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap
- kan relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
1
5    5 cr
SHV14HL02

Health economics and worker´s rightsStuderande
- kan förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
- kan beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
- kan förklara sambandet mellan verksamhet och budget
- kan bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
- kan kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
1
5    5 cr
SHV14HL03

Quality and change managementStuderande
- kan värdera olika modeller för kvaltetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete.
- känner teorier om förändringsarbete och säkerhet i arbete för att tillämpa dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.
- kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
1
5    5 cr
SHV14AK1515   30 cr
SHV14AK01

Development of the advanced clinical nursing role and expertiseAfter having passed the course, the student should:
Be able to develop the advanced professional role of the clinical nurse.
Be able to apply models for reflection which display the complex and comprehensive needs among patients, relatives and people in their surroundings, in order to practice their capacity for critical analysis and assessment.
5    5 cr
SHV14AK02

Anatomy and pathophysiologyAfter having passed the course, the student should:
Be able to immerse their knowledge in anatomy and pathophysiology, and connect the knowledge to clinical context
5    5 cr
SHV14AK03

Clinical judgment and careAfter having passed the course, the student should:
Be able to carry out, as well as critically assess and analyze, a structured, health-centered patient analysis.
Be able to critically analyze and assess advanced communication techniques with patients / clients and co-workers.
Command the key skills needed for diagnosis and clinical decisions.
Be able to apply decision models to make differential diagnoses and provide the consequent evidence-based care They should also be able to critically analyze and assess the care.
Be able to take responsibility for the patient’s health condition.
55   10 cr
SHV14AK04

Clinical PharmacologyAfter having passed the course, the student should:
Be able to describe pharmacodynamical and pharmacokinetical principles, as well as the general mechanisms of action of medicaments on a molecular and cellular level.
Be able to describe and draw conclusions from individual variations, mechanisms of action and side effects of medical substances. Be able to describe mechanisms of action on a molecular level, and describe the effects, area of use and side effects of various medicinal groups.
Be able to relate pharmacological mechanisms of action to the treatment of pathological conditions.
Be able to assess the possible advantages and risks with the use of multiple medications (polypharmacy).
Be able to identify health problems that have been caused by side effects of or the joint action of medical substances.
Be able to use different pedagogical theories when instructing patients who have been prescribed medication.
 5   5 cr
SHV14AK05

Practical studiesAfter having passed the course, the student should:
Be able to supervise the health and illness conditions through adequate anamnesis, status evaluation and treatment.
Be able to inform and instruct patients / clients.
Be able to create and maintain effective relations with patients / clients and colleagues.
Be able to describe the advanced professional role of the clinical nurse.
 5   5 cr
SHV14UL1515   30 cr
SHV15UL01

Theory and methods of leadershipStuderande
- är väl förtrogen med aktuell forskning inom ämnesområdet ledarskap och administration
- har god kännedom om ledarskapets uppgifter och ansvar
- kan leda utgående från organisationens mål och visioner
- kan analysera samspel mellan ledare och medarbetare, mellan medarbetare i olika roller och mellan medarbetare och klienter/patienter/brukare i olika situationer
- kan utveckla nätverk och fungera i växelverkan med beslutsfattare, samarbetsparter, överordnade, personal, klienter/patienter/brukare och anhöriga
- känner till och kan tillämpa relevanta kvalitetssäkringssystem inom det egna verksamhetsområdet
- kan utvärdera och utveckla verksamhet, ledarskap och medarbetarskap
- kan leda förändring
1
10    10 cr
SHV15UL02

Leadership in the public sectorStuderande
- känner till välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter
- känner till lagar, direktiv, styrdokument och framtidsplaner inom social- och hälsovård
- känner till olika alternativ för vård- och serviceproduktion
- kan utveckla verksamheten i enlighet med givna och nya lagar och styrdokument
- har ett inkluderande förhållningssätt gentemot klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan
- kan ansvara för relevant dokumentation och social rapportering inom social- och hälsovårdens område
- kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 cr
SHV15UL03

Economical analysis and assessmentStuderande
- har fördjupade insikter i den offentliga sektorns beslutfattande och ekonomistyrning
- kan göra upp enhets-/organisationsbudget inom givna budgetramar
- har fördjupade insikter i ekonomiuppföljning och resultatredovisning
- kan planera, förverkliga och slutredovisa projekt med extern eller tillfällig finansiering
1
 5   5 cr
SHV15UL04

Human Resource ManagementStuderande
- är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik i ett tvärvetenskapligt perspektiv
- förstår betydelsen av ett personalresursorienterat ledarskap och kan arbeta långsiktigt och strategiskt med personalledning och personalutveckling
- behärskar processer i anslutning till rekrytering, anställningsförhållanden och avslutande av arbetsförhållande
- kan på olika sätt främja arbetshälsan
- känner till aktuell arbetsrätt och relevanta arbetsmarknadsavtal
- kan främja delaktighet och sammanhållning på arbetsplatsen
- har färdigheter att kommunicera, motivera och inspirera samt kan hantera konflikter på arbetsplatsen
1
 5   5 cr
SHV15UL05

Ethical leadershipStuderande
- har fördjupade insikter i etiska frågor i social- och hälsovårdens arbetsområde och i klient-/patient-/brukarbemötande
- har utvecklat en etisk värdegrund och kan tillämpa den i ledningsarbetet
- har fördjupade insikter i mångfald – särskilt kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och funktionshinder
- kan leda och främja mångfald på arbetsplatsen
- kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i förhållande till klienter/patienter/brukare i ett diversifierat samhälle
1
 5   5 cr
Lär

Degree thesis

30 cr
LÄR  30  30 cr


« Back to degree programmes