Degree Programmes conducted in Swedish 2014–

Degree Programme in social- and healthcare (Master) (90 cr)

Degree: Master of Health Care / Master of Social Services
Qualification title: Master of Health Care (nursing)/ Master of Social Services
Duration of studies: 3 years
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
FYr

Advanced Professional Studies

60 cr
SHV14FU105   15 cr
SHV14FU01

The theory and philosophy of scienceAfter having passed the course, the students should:
Have the knowledge and skills to independently look for, and be familiar with, field-specific literature.
Be able to use information taken from literature, and utilize it to describe how theories can be transferred to/used in practice.
Understand and be able to use/transfer theoretical knowledge to other course participants and the working community through different exercise tasks.
1
5    5 cr
SHV14FU02

Research methodsAfter having passed the course, the students should:
Have profound knowledge of the research process, based on the principles of action research.
Have profound theoretical and practical knowledge about qualitative and quantitative research- and developmental processes and methods.
Have applied an ethical and evidence-based perspective.
Be prepared to identify and carry out a current developmental project related to working life.
1
55   10 cr
SHV14HL15    15 cr
SHV14HL01

Leadership and collaboration of coworkersStuderande
- kan motivera ett etiskt medvetet ledarskap och kan analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap häri
- kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier - tex hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap- i ett hållbart förändringsledarskap
- kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan tillämpa, analysera och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap
- kan relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
1
5    5 cr
SHV14HL02

Health economics and worker´s rightsStuderande
- kan förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
- kan beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
- kan förklara sambandet mellan verksamhet och budget
- kan bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
- kan kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
1
5    5 cr
SHV14HL03

Quality and change managementStuderande
- kan värdera olika modeller för kvaltetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete.
- känner teorier om förändringsarbete och säkerhet i arbete för att tillämpa dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.
- kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
1
5    5 cr
SHV14AK921   30 cr
SHV14AK01

Development of the advanced clinical nursing role and expertiseAfter having passed the course, the student should:
Be able to develop the advanced professional role of the clinical nurse.
Be able to apply models for reflection which display the complex and comprehensive needs among patients, relatives and people in their surroundings, in order to practice their capacity for critical analysis and assessment.
1
3    3 cr
SHV14AK02

Anatomy and pathophysiologyAfter having passed the course, the student should:
Be able to immerse their knowledge in anatomy and pathophysiology, and connect the knowledge to clinical context
1
3    3 cr
SHV14AK03

Clinical judgment and careAfter having passed the course, the student should:
Be able to carry out, as well as critically assess and analyze, a structured, health-centered patient analysis.
Be able to critically analyze and assess advanced communication techniques with patients / clients and co-workers.
Command the key skills needed for diagnosis and clinical decisions.
Be able to apply decision models to make differential diagnoses and provide the consequent evidence-based care They should also be able to critically analyze and assess the care.
Be able to take responsibility for the patient’s health condition.
1
36   9 cr
SHV14AK04

Clinical PharmacologyAfter having passed the course, the student should:
Be able to describe pharmacodynamical and pharmacokinetical principles, as well as the general mechanisms of action of medicaments on a molecular and cellular level.
Be able to describe and draw conclusions from individual variations, mechanisms of action and side effects of medical substances. Be able to describe mechanisms of action on a molecular level, and describe the effects, area of use and side effects of various medicinal groups.
Be able to relate pharmacological mechanisms of action to the treatment of pathological conditions.
Be able to assess the possible advantages and risks with the use of multiple medications (polypharmacy).
Be able to identify health problems that have been caused by side effects of or the joint action of medical substances.
Be able to use different pedagogical theories when instructing patients who have been prescribed medication.
1
 10   10 cr
SHV14AK05

Practical studiesAfter having passed the course, the student should:
Be able to supervise the health and illness conditions through adequate anamnesis, status evaluation and treatment.
Be able to inform and instruct patients / clients.
Be able to create and maintain effective relations with patients / clients and colleagues.
Be able to describe the advanced professional role of the clinical nurse.
1
 5   5 cr
SHV14UL1020   30 cr
SHV14UL01

The philosophy of leadershipStuderande
- kan analysera egna känslor och reaktioner i samspelet mellan medarbetarna
- kan tillämpa den egna värdegrunden och människosynen, som reflekteras i handlingar
- kan särskilja individens behov och önskningar för att denne ska uppnå högre grad av välbefinnande
- kan hantera och förebygga konflikter och stress
1
4    4 cr
SHV14UL02

Methods of leadershipStuderande
- kan förstå individen och den dynamik som uppstår inom en grupp
- har utvecklats till professionella ledare med beredskap att ta ansvar och utöva sin maktposition när situationen så kräver
- kan kritiskt analysera det dagliga arbetet
- är väl förtrogen med aktuell forskning inom ämnesområdet ledarskap och administration
1
4    4 cr
SHV14UL03

Leadership in the public sectorStuderande
- är väl förtrogen med vad ansvar och befogenheter innebär för ledare på olika nivåer
- kan utveckla och leda medarbetare i harmoni med de särdrag som finns inom den offentliga sektorn
- har förmåga att som operativ chef främja samarbetet till den politiska ledningen
1
2    2 cr
SHV14UL04

Health economic analysisStuderande
- kan förklara och tillämpa styrprocesser och mekanismer i sitt arbete
- kan bygga kalkylmodeller som underlag för beslut och åtgärder
- har fördjupade insikter i den offentliga sektorns ekonomistyrning
- kan redogöra för centrala begrepp och processer inom ämnesområdet hälsoekonomi
1
 4   4 cr
SHV14UL05

Budget and budgetingStuderande
- kan självständigt göra upp enhetens budget inom givna budgetramar
- kan analysera och tolka ekonomiska resultat och kalkyler
- har fördjupade insikter i budgeteringsprocessen som helhet
1
 3   3 cr
SHV14UL06

Supervision in health and social careStuderande
- förstår betydelsen av tillsyn och övervakning av verksamhet inom social- och hälsovård samt har förutsättningar att utveckla verksamheten i enlighet givna rapporter
- känner väl till det rättsliga förfarandet inom social- och hälsovård
- kan tillämpa de i lag stadgade principer och föreskrifter för klient/patient vårdande verksamhet samt har förmåga att handleda medarbetare i frågor som berör klientens/patientens rättskydd
1
 3   3 cr
SHV14UL07

Innovation and developmentStuderande
- kan fungera som ledare med framtidsvisioner
- kan i sitt arbete tillämpa innovativa utvecklingsmetoder
- kan inspirera och motivera medarbetare till nytänkande och därmed utveckla sig själv och medarbetare till högre grad av välbefinnande i det dagliga arbetet
- kan tillämpa väl anpassade kvalitetsledningssystem
1
 5   5 cr
SHV14UL08

Working in project from an innovative stanceStuderande
- har förmåga till nyskapande genom att använda sig av innovativa projekt
- kan motivera mervärdet av kreativa arbetsmetoder för individen och organisationen
- kan samordna olika individer inom grupper och projekt
1
 5   5 cr
Lär

Degree thesis

30 cr
LÄR 1515  30 cr


« Back to degree programmes