Curricula 2018–

Degree Programme in Public Health Nursing, Vaasa (240 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Bachelor of Health Care
Qualification title: Public Health Nurse
Duration of studies: 4 years
Study type: Full-timeFull-time   Part-timePart-time

Formal qualifications (DIRECTIVE 2013/55/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) as a nurse responsible for general care shall provide evidence that the professional in question is able to apply at least the following competences:
- Competence to independently diagnose the nursing care required using current theoretical and clinical knowledge and to plan, organise and implement nursing care
- Competence to work together effectively with other actors in the health sector, I- cluding participation in the practical training of health personnel
- Competence to empower individuals, families and groups towards healthy lifestyles and self-care
- Competence to independently initiate life- preserving immediate measures and to carry out measures in crises and disaster situations
- Competence to independently give advice to, instruct and support persons needing care and their attachment figures
- Competence to independently assure the quality of and to evaluate nursing care
- Competence to comprehensively communicate professionally and to cooperate with members of other professions in the health sector
- Competence to analyse the care quality to improve her own professional practice as a nurse responsible for general care


Generic competences
Language Information for Students with Swedish or Finnish as Prior Language of Instruction.Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga


CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
Gru

Core Studies

12 cr
VÅV14IN93   12 cr
Studerande
- reflekterar över studier, framtidsplaner och eget yrkesområde
- kan arbeta för hållbar utveckling
- kan i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska, finska och engelska
VÅV14IN01

Introduction to academic studiesThe student
- reflects on his/her studies and future plans and is aware of the significance of personal development in relation to life-long learning and the profession
- is familiar with his/her UAS, professional field and individual learning style
- can generate new knowledge and create personal learning environments
- is familiar with the ethical values of the profession
- can retrieve and critically view information
- can work in groups and teams with individuals regardless of their background
- understand the importance of environmental responsibility and sustainable development within different fields, seen from an ecological, technical and economical aspect with special attention to sustainable development from a health- and social welfare-perspective
- are able to see his/her own responsibility as practitioners of a profession, and implement this knowledge within his/her own field but also posses the tools to work for global and lasting social development, as well as know the position outlined by the management of Novia, University of Applied Science
- is knowledgeable on how the environment affects our health, and is able to work for sustainable development
1
3    3 cr
VÅV14SV01

SwedishThe student
- can communicate coherently and in a professional manner both orally and in writing, in a professional context
- demonstrates appropriate knowledge of the process of academic writing and a correct use of references
- can use different channels to retrieve information and compile reports according to the standard form and layout
- is able to use social media in nursing care and knows the difference between the professional and private role when using social media

Students with Finnish as prior educational language have to show such skills in the Swedish language as are in accordance with the Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies (424/2003). This means that these students must show satisfactory (grade 1, 2 or 3) or good (grade 4 or 5) skills in speaking and writing Swedish. Written and oral skills are assessed separately.
1
3    3 cr
VÅV14FI01

FinnishThe student
- demonstrates ability to communicate in a natural and professional manner, in speaking as well as writing, in a work context, including customer service
- demonstrates proficiency in the terminology of the field and is able to benefit from research and literature in his/her professional development
- shows such skills in the Finnish language as are in accordance with the Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies (424/2003). This means that the student must show satisfactory (grade 1, 2 or 3) or good (grade 4 or 5) skills in speaking and writing Finnish. Written and oral skills are assessed separately
3    3 cr
VÅV14EN01

EnglishThe student
- shows the ability to communicate in a professional manner in a professional context in speaking as well as writing
- is familiar with essential terminology within his/her field and is able to benefit from professional literature
- has a positive attitude to developing his/her receptive and productive language skills and is familiar with the relevant tools
- is aware of cultural differences in international contexts
 3   3 cr
YRK VÅ

THEORETICAL STUDIES

108 cr
VÅV14HV3 7  10 cr
Studerande
- är förtrogen med nationell hälsopolitisk styrning och värdegrund
- kan främja befolkningens hälsa och välmående
- kan förebygga sjukdomar, olycksfall och övriga hälsohinder
- kan tillämpa centrala kunskapsområden och metoder i främjande av hälsa och funktionsförmåga
VÅV18HV01

Public health careThe student will:
- obtain basic knowledge of health care and social welfare structures
- become familiar with health care and social welfare services organized by the public and private sector
- become familiar with the treatment and service chains of social and health care
- understand the basic principles of health legislation in Finland and will be able to apply laws and regulations to his/her health care practice
- have basic knowledge in different tehories about human development from age 0 - 20 years and about the personal development of the adult and the elderly
1
3    3 cr
VÅV14HV02

Health promotionStuderande
- har kunskap om det hälsofrämjande arbetet för vuxna
- har kunskap gällande olika metoder som används för att främja befolkningens hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar
- känner till grunderna för screeningsundersökningar och deras genomförande
- har grundläggande kunskap om graviditet, förlossning och barnsängstid samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
  3  3 cr
VÅV18HV03

Family health careThe student will
- obtain knowledge of the specific prerequisites related to caring for family-centrerad care
- obtain knowledge of specific health risks related to children and adolescents and prepare to guide the child, adolescent and family in their decisions regarding health-promotion
- master advanced drug therapy for children
  4  4 cr
VÅV14BV156   21 cr
Studerande
- förstår människokroppens uppbyggnad och fysiologiska funktion samt kan tillämpa sin kunskap för att förstå patientvården
- kan bekämpning av infektioner samt kan motivera betydelsen av infektionsbekämpning
- förstår sjukdomars uppkomst och de förändringar de förorsakar i organismen
- kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling
VÅV14BV01

Human physiology and anatomy 1The student will:
-understand the structure and function of the locomotor system, as well as the anatomic position and the description of orientation
-become familiar with cell biology, as well as different types of tissues, and understand their function
-understand how the nervous system regulates physiological processes
-understand the structure and function of the sense organs
-understand how the endocrine system regulates body metabolism and organ functions
-understand the reproductive system
-be able to apply the above mentioned knowledge to nursing care
1
3    3 cr
VÅV14BV02

Human physiology and anatomy 2The student will:
-understand the function of different organ systems, such as blood circulation, respiration, digestion and the urinary system
-understand how the lymphatic system works
-understand the body's fluid- and acid-base balance
-be able to apply the above mentioned knowledge to nursing care
1
3    3 cr
VÅV18BV03

Clinical microbiologyThe student will:
- master the terminology of clinical microbiology to the extent needed in nursing care
- understand the concept of microbe and become familiar with the biology of different microbe groups, bacteria, virus, protozoa, and fungi
- become familiar with the most common pathogenes
- understand the human microbiota (normal flora) and how microbes spread
- have fundamental insights into the resistance development of bacteria, and understand the biology behind the resistance of bacteria
- be able to apply course competences to the above mentioned fields of nursing care
- master aseptic methods
3    3 cr
VÅV14BV04

Immunology and pathologyThe students
- are familiar with the function of lymphocytes in human immune defence
- knows the process of immunisation
- command immunological and pathological terminology.
- are familiar with the acute inflammation, and changes in cells and tissues in disease
- are familiar with the main sources of information within immunology and pathology
- understand the importance of immunology within health care professions
1
3    3 cr
VÅV18BV05

Drug therapy 1The student will:
- be able to apply laws and directives to drug therapy in nursing care
- be able to implement asepsis in drug therapy
- knows about different types of medication and methods of administration
- be able to define selected terms related to the administration of medications, and describe astions of drugs on the body
- has skills about prescription
- knows the preparative procedures for introvenous and blood transfusion
- be able to give injections
- be able to supervise the patient and to documentate according to medication
- demonstrates skills in nursing mathematics
1
3    3 cr
VÅV18BV06

Drug therapy 3The student will:
- know the most common indications and contraindications for the use of medication and is able to identify interactions between different drugs
- know clinical pharmacology in a biomedical context
- know drug therapy related to de most common diseases in Finland
- know various types of pain medication
- know medication used as anticoagulant therapy
- know the generic name for drugs used when treating the most common diseases
- master advanced drug therapy in nursing care of adults and recognize personal responsibility in drug handling, pharmacokinetics and pharmacodynamics
- be able to manage the preparative procedures for intravenous (IV) therapy, endovascular treatment and blood transfusions, prepare for these procedures and treatments, and monitor the patient during and after IV-therapy and blood transfusion
- master patient guidance and documentation related to drug therapy
- understand the importance of safe drug therapy in relation to patient safety
- master calculations needed in medical and infusion treatment, and be able to dose and administer medication without error
 4   4 cr
VÅV18BV09

Basic vaccination skillsThe student will:
- know the diseases prevented by vaccination both nationally and intenationally
- know the composition, advantages and side effects of vaccines
- know the national vaccination programme and legislation in Finland
- know about vaccination in different groups
- have skills in counselling and pereparation before vaccination, skills in vaccination techniques and measures after vaccination
 2   2 cr
VÅV14KV15176  38 cr
Studerande
- kan aktivt använda evidensbaserad klinisk vårdvetenskap som grund för patientvården samt kan medverka till olika problemlösningsmodeller i interprofessionella vårdteam
- har teoretiska och praktiska färdigheter i vårdarbete och kan använda evidensbaserad kunskap inom olika vårdkontext
- behärskar de i kliniskt vårdarbete centrala åtgärderna och diagnostiska undersökningarna som är del av patientens helhetsvård
- kan använda olika filosofiska, etiska och pedagogiska modeller i handledningen av patienter och deras närstående
- kan kritiskt granska, utvärdera och utveckla sin egen vårdverksamhet och sitt kunnande
VÅV18KV01

Nursing processStuderande
- har kunskap om och kan göra en grundläggande bedömning av människans grundbehov
- har kunskap om vårdprocessen baserad på evidens och kan dokumentera den enligt nationella vårddokumentationssystem
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- har kunskap om nutrition och dietetik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan värdera människans livsviktiga funktioner, sinnesfunktioner och funktioner för välbefinnandet samt har en grundläggande beredskap att tillämpa den i vården
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- kan handleda patienter
1
3    3 cr
VÅV18KV02

Caring theory and ethicsStuderande
- har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
- har kunskap om och kan tillämpa de vårdvetenskapliga grundbegreppen hälsa och välbefinnande, människa, patient, livsvärld, lidande och vårdande
- har kunskap om vårdens lagstiftning och etiska grunder och kan tillämpa dem i vården
- kan i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och yrkesspecifika etiska koder och kan genom att respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar verka utan att kränka de mänskliga rättigheterna
- kan bemöta individen som expert på sitt eget liv och i vården ta tillvara patientens egen erfarenhet
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
3    3 cr
VÅV18KV04

Patient safetyStuderande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning beträffande patientsäkerhet
- har kunskap om och kan tillämpa centrala begrepp och metoder inom kvalitetssäkring i patientvården
- kan i vården integrera patientsäkerhet och kvalitetssäkring
- kan utvärdera vårdens kvalitet
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
- förstår och har insikter i röntgenundersökningarnas betydelse inom patientvården
- känner till lagar och förordningar samt direktiv gällande medicinsk strålning
- känner till medicinska strålningens användningsområden
- har grundläggande insikter och färdigheter gällande strålning och strålskydd samt kan minimera strålningsriskerna och ansvara för strålskyddsaspekterna i sitt eget arbete
- har den grundläggande utbildning i strålskydd för hälsovårdspersonal som ST-direktiv 1.7 (Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa) föreskriver
3    3 cr
VÅV14KV05

Geriatric and palliative nursing careStuderande
- har kunskap om fysiologisk gerontologi och geriatrik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan tillämpa särdragen inom äldres läkemedelsbehandling
- kan främja funktionsförmågan hos äldre och har ett rehabiliterande arbetssätt i vården
- har kunskap om olika minnesstörningar
- har kunskap om och kan tillämpa palliativ vård
- har kunskap om vården vid livets slut samt kan tillämpa den i mötet med patienter och närstående
1
3    3 cr
VÅV18KV07

Care of the patient with cardiovascular disordersStuderande
- kan vid patientens kardiovaskulära ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid kardiovaskulär ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder bedöma patientens vårdbehov, samt kan prioritera och dokumentera enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för kardiovaskulär fysiologi och anatomi
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste kardiovaskulära sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid kardiovaskulära sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till kardiovaskulär ohälsa
3    3 cr
VÅV18KV08

Care of the patient with respiratory and sensory disordersStuderande
- kan vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för andningssystemets och sinnesorganens fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste respiratoriska och sinnesorganens sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid respiratoriska och sinnesorganens sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till respiratoriska och sinnesorganens ohälsa
 3   3 cr
VÅV18KV09

Care of the patient with gastrointestinal and endocrine disordersStuderande
- kan vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för matspjälkningssystemets och endokrina systemets fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste gastrointestinala och endokrinologiska sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid gastrointestinala och endokrinologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa
 3   3 cr
VÅV18KV10

Care of the patient with immune disorders and infection diseasesStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande vid immunologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för immunsystemets fysiologi
- har kunskap om förebyggande vård och behandling vid de vanligast förekommande nationella och globala infektionssjukdomarna
- känner till infektionssjukdomarnas epidemiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid immunologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till immunologisk ohälsa
 2   2 cr
VÅV18KV11

Care of the patient with musculoskeletal disordersStuderande
- kan vid muskeloskeletal ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid muskeloskeletal ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för skelettets och musklernas fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste muskeloskeletala sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid muskeloskeletala sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till muskeloskeletal ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid muskeloskeletal ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan påvisa rehabiliteringens betydelse som en del av patientens helhetsvård och förklara rehabiliteringsprocessen
 3   3 cr
VÅV18KV13

Care of the patient with neurological and haematological disordersStuderande
- kan vid neurologisk och hematologisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid neurologisk och hematologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för nervsystemets fysiologi och anatomi, samt blodets sammansättning och egenskaper
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste neurologiska och hematologiska sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid neurologiska och hematologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till neurologisk och hematologisk ohälsa
 3   3 cr
VÅV18KV12

Care of the patient with genitourinary disordersStuderande
- kan vid urogenital ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid urogenital ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för njurarnas, urinvägarnas och fortplantningssystemets fysiologi och anatomi
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste urogenitala sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om sjukdomstillstånd i bröstmuskel och - körtlar samt deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid urogenitala sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till urogenital ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid urogenital ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- förstår betydelsen av att beakta människans sexualitet och främjandet av denna som en integrerad del av vården
 3   3 cr
VÅV18KV14

Care of the patient with psychiatric disordersStuderande
- kan vid psykisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa, ss. depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar
- känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid psykisk ohälsa
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akut psykiatrisk vård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård, mentalhygien och rehabilitering i relation till psykisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid psykisk ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- känner till lagstiftningen och har en grundläggande beredskap att handla i situationer där barn far illa
  3  3 cr
VÅV18KV15

Nursing care of the patient with substance use disordersStuderande
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap i vården av missbrukare
- har kunskap om olika former av missbruk, främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel
- kan informera, råda och handleda i missbruksfrågor
- känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i sin yrkesutövning
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer vid vård av patient med missbruksproblem
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård, mentalhygien och rehabilitering i relation till missbruk
  3  3 cr
HVV14HA  913 22 cr
Studerande
- kan fungera som sakkunnig i hälsofrämjande arbete och hälsovårdararbete med klienter/patienter i olika livsskeden
- grundar sin verksamhet på evidensbaserad vårdvetenskaplig och tvärvetenskaplig kunskap
- kan tillämpa yrkesområdets värdegrund och etiska principer i hälsovårdararbetet
- utgår i det hälsofrämjande arbetet från aktuella hälsofrämjande strategier och program samt ett hälsoresursperspektiv där den studerande kan identifiera hälsoresurser och hälsobehov hos olika befolkningsgrupper
- kan tillämpa och vidareutveckla aktuella forskningsresultat inom hälsofrämjande- och hälsovårdararbete
- har kunskap om olika hälsofrämjande metoder och färdigheter att använda sig av dessa i mötet med individen, familjen, gruppen och samhället i förändring
- behärskar och kan planera klientens/patientens helhetsvård inom hälsovårdararbete med klienter/patienter i olika livsskeden
- kan arbeta mångprofessionellt i olika nätverk och utvecklar sin yrkesskicklighet från ett mångvetenskapligt perspektiv
- tillägnar sig ett självständigt och utvecklande arbetssätt
- kan verka för hållbar utveckling
HVV14HA01

Introduction to public health nursingStuderande
- har kunskap om den lagstiftning, de strategier och de hälsopolitiska program som utgör utgångspunkterna för hälsovårdarens arbete
- är väl förtrogen med hälsovårdaryrkets etik och värden
- är förtrogen med hälsovårdararbetets utvecklingskeden
- har färdigheter att utgående från olika befolkningsgruppers behov verka hälsofrämjande i ett multikulturellt och föränderligt samhälle
- har kunskap om samhällsanalysens betydelse som en av utgångspunkterna för hälsofrämjande arbete
- har kunskaper gällande resursförstärkande och uppsökande arbetssätt och kan identifiera och stöda klienter/patienter i behov av särskilt stöd
- kan verka för hållbar utveckling
  3  3 cr
HVV14HA02

Public health nursing with the expectant familyStuderande
- behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
- känner till riskfaktorer i samband med graviditet och förlossning och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
- kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
- behärskar uppföljning, vårdhänvisning och handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
- har grundläggande kunskap om den normala förlossningen och kan handha en akut
förlossning
- har kunskap om parförhållande, föräldraskap och tidig interaktion
- behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
- kan beakta kvinnans och familjens kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda kvinnan och familjen
  3  3 cr
HVV14HA03

Neonatal care and breastfeeding counsellingStuderande
- har grundläggande kunskap i neonatalvård och uppföljning och vård av det sjuka nyfödda barnet
- kan ge stöd och råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- har beredskap att ge amningshandledning
  3  3 cr
HVV14HA04

Public health nursing with children and their familiesStuderande
- behärskar metoder för att stöda och följa upp barnets tillväxt och utveckling
- känner igen och kan tidigt ingripa vid situationer som kan utgöra risk för barnets hälsa och utveckling
- har kunskap om parförhållande, föräldraskap och tidig interaktion
- har beredskap att ge handledning och rådgivning åt familjen i fostranfrågor och frågor relaterade till hälsovanor
- kan beakta barnets och familjens kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda barnet och familjen
- behärskar vaccinationsverksamhet inom barnrådgivningen
   3 3 cr
HVV14HA05

Public health nursing among school children and youthStuderande
- har kunskap om skol- och studerandehälsovårdens verksamhet och känner till dess styrdokument och förstår dessas betydelse för individens hälsovård i skolan och inom studerandehälsovården
- har fördjupade insikter i främjandet av hälsa och välbefinnande inom skol- och studerandemiljön
- kan stöda, följa upp och bedöma elevens och studerandes välbefinnande och hälsa i olika livssituationer samt stöda deras familjer
- har färdigheter att iaktta och tidigt kunna ingripa i problemsituationer samt hänvisa till fortsatt vård
- kan beakta elevens och den studerandes kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda skolbarn och unga och deras familjer
   3 3 cr
HVV14HA06

Public health nursing with working age population and elderlyStuderande
- har kunskap om arbetsföras hälsovård och beredskap att kunna tillämpa aktuell lagstiftning och aktuella styrdokument
- har kunskap om och beredskap för att kunna tillämpa god företaghälsovårdspraxis
- kan utföra hälsoundersökningar och stöda främjandet av arbetsföras hälsa och välbefinnande
- har grundläggande beredskap att utföra arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar samt insikter i yrkesmedicinska frågor
- känner till särdragen för hälsofrämjande bland äldre och kan stöda främjandet av äldres hälsa och välbefinnande
- kan beakta klienternas/patienternas kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda arbetsföra och äldre och deras familjer
   4 4 cr
HVV14HA07

Health promotion skills and expert knowledgeStuderande
- behärskar förebyggande av infektionssjukdomar och kan fungera som expert gällande vaccinationsverksamhet för barn och vuxna
- har insikter i miljöhälsa och kan verka för förebyggande av olycksfall
- utvecklar lärande- och handledningsfärdighet
- utvecklar sin yrkesskicklighet utgående från ett mångvetenskapligt perspektiv.
   3 3 cr
HVV14FU 368 17 cr
Studerande
- är väl förtrogen med och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen och de vanligaste kvalitativa forskningsmetoderna
- har beredskap att under handledning och gradvis alltmer självständigt utföra ett lärdomsprov på kandidatnivå (YH) samt ett utvecklingsarbete i hälsovård
- har ledarskaps- och samarbetsfärdighet inom social- och hälsovård
HVV14FU01

Research methodologyStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan både manuellt och digitalt söka efter evidensbaserad kunskap och vetenskapliga artiklar
- kan i lärdomsprovsprocessen samt i projekt tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
 3   3 cr
HVV14FU02

Research methods and nursing theoryStuderande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom vårdforskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra enkla statistiska beräkningar och tester
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete och utvecklingsarbete
- har kunskap om olika vårdteorier och vårdmodeller och deras tillämpningsområden
- kan tillämpa vårdteorier och vårdmodeller i olika vårdsammanhang
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
  6  6 cr
HVV14FU03

Leadership and development in public health nursingStuderande
- förstår ledarskapets betydelse i vården och hälsovårdararbetet
- kan identifiera huvudprinciperna för planering, organisering och ledning av verksamhet, samt har beredskap att leda arbete och att fungera som ledare i arbetsgruppen
- kan redogöra för förvaltningsprinciper, arbetslivets verksamhetsformer och kan fungera inom mångprofessionella arbetsgrupper, nätverk och projekt
- bär ansvar för egen yrkesmässig utveckling och upprätthållande av kvalitet inom sitt arbetsområde
- kan utveckla och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet inom hälsovårdararbetet
- känner till aktuella utmaningar i samhället och kan delta i utvecklandet av hälsovårdstjänsternas kvalitet och effektivitet
- har insikter i hälsovårdarens roll som professionell beslutspåverkare och förstår betydelsen av samhällsmedvetenhet och engagemang
   3 3 cr
HVV14FU04

Developmental project in public health nursingStuderande
-visar förmåga att fördjupa och utveckla sin substanskunskap inom hälsovårdararbete
   5 5 cr
EXA

Degree Thesis

15 cr
EXAMENSA 312  15 cr
Studerande
- kan delta i utecklings- innovations- och forskningsprocesser samt dokumentera dessa
HVV15EX01

Thesis 1Studerande
- kan under handledning och gradvis självständigt i samarbete med annan studerande eller studerandegrupp genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (YH)
- kan bedöma forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
- kan framställa en forskningside´ för sitt examensarbete
 3   3 cr
HVV14EX02

Thesis 2Studerande
- kan under handledning och gradvis självständigt i samarbete med annan studerande eller studerandegrupp genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (YH)
- kan bedöma forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
- kan analysera datamaterialet i sitt examensarbete
  6  6 cr
HVV15EX03

Thesis and maturity testStuderande
- kan presentera sitt examensarbete samt agera som opponent för ett annat examensarbete
- kan redogöra för examensarbetets viktigaste resultat i ett mognadsprov, som även påvisar färdighet att uttrycka sig skriftligt
  6  6 cr
PRA VÅ

CLINICAL STUDIES

105 cr
VÅV14KVV1827219 75 cr
Studerande
- har teoretiska och praktiska färdigheter i vårdandet och kan tillämpa dessa både i simulerad miljö och i vårdverkligheten
- förstår vårdens särdrag och vårdprocessen i olika kontext
- behärskar interaktion och dialog i vården
- agerar professionellt och etiskt riktigt i den kliniska vården
VÅV18KVV01

Basic clinical nursing skills 1Studerande
- förstår den kliniska vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
- kan tillämpa och värdera vårdprocessen
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård
- kan utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan arbeta aseptiskt
- kan redogöra för förbandslära och utföra sårvård
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård i en simulationssituation och demonstrera sitt kunnande i en klinisk examination
1
3    3 cr
VÅV18KVV02

Basic clinical nursing skills 2Studerande
- kan tillämpa grunderna i ergonomi och förflyttningsteknik
- kan ge första hjälp
- har kompetenser enligt kurskraven i Finlands Röda Kors kurser Första hjälp 1 och Första hjälp 2
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård i en simulationssituation och demonstrera sitt kunnande i en klinisk examination
1
3    3 cr
VÅV18KVV03

Clinical care in an optional contextStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom vårdkontext
- kan inom vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- kan redogöra för laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården och utföra grundläggande laboratorieundersökningar
6    6 cr
VÅV14KVV04

Geriatrics and nursing care of the elderlyStuderande
- kan använda evidensbaserad kunskap inom äldrevård och långvårdsmedicin
- har kunskap om och förstår betydelsen av en god patientrelation
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och de närstående
- kan identifiera patientens grundläggande vårdbehov och utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan inom äldrevården särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan under handledning utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
6    6 cr
VÅV14KVV05

Clinical nusing skillsStuderande
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund samt som en del av ett team utföra nödvändiga evidensbaserade vårdåtgärder
- kan använda teknisk utrustning i vården
- kan utgående från fallbeskrivningar och simuleringsövningar bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt använda elektroniska vårddokumentationsprogram
- kan utföra centrala vårdåtgärder inom medicinsk och kirurgisk vård
- kan i en simulerad situation återuppliva patienter
- kan identifiera rytmstörningar
1
 3   3 cr
VÅV14KVV08

Surgical nursing careStuderande
- kan påvisa grundläggande kunskap och färdigheter inom kirurgisk och perioperativ vård
- kan arbeta systematiskt och aseptiskt
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd och skador samt utföra nödvändiga evidensbaserade vårdåtgärder som en del av ett team
- kan använda teknisk utrustning
- kan utgående från fallbeskrivningar och simuleringsövningar bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt använda elektroniska vårddokumentationsprogram
1
 3   3 cr
VÅV18KVV02

Nursing care in internal medicine and general surgery 1Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom klinisk vårdkontext
- kan inom klinisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- kan som studerande fungera som en självständig medlem av vårdteamet på en klinisk undervisningsavdelning
 9   9 cr
VÅV16KVV04

Nursing care in internal medicine and general surgery 2Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 9   9 cr
VÅV16KVV03

Nursing care in internal medicine and general surgery 3Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 3   3 cr
VÅV16KVV05

Nursing care in internal medicine and general surgery 4Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  3  3 cr
VÅV14KVV11

Home nursing, child care and paediatrics, maternity care and care of disabled peopleStuderande
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos barnpatienter
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, samt inom vård av funktionshindrade
- kan inom hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, samt inom vård av funktionshindrade särskilja den enskilde patientens särdrag
- har kunskap om och förståelse för patientvården i hemmiljö
- har kunskap om och förståelse för patientvården på öppenvårdsmottagning
- förstår hemmets och närståendes betydelse för patienten
- känner till de vanligaste orsakerna till fysiska och psykiska funktionshinder och är förtrogen med verksamhetsprinciperna för omsorgen om handikappade
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan på ett säkert sätt utföra vaccinationer för vuxna
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  9  9 cr
VÅV18KVV06

Nursing care in psychiatric and substance abuse contextStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom psykiatrisk - och missbrukarkontext
- kan tillämpa psykisk första hjälp
- kan inom psykiatrisk - och missbrukarkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan identifiera och tolka patientens/klientens grundläggande behov gällande psykisk ohälsa och missbruk
- har beredskap att ge psykisk första hjälp
- kan bemöta patienten/klienten och närstående i deras närmiljö
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  9  9 cr
VÅV14KVV16

Maternity careStuderande
- har insikter i mödrapoliklinikens verksamhet och vården vid förlossning
- har kunskap om och kan delta i vården av mor och barn under barnsängstiden på barnsängsavdelning
- har beredskap att ge amningshandledning
- kan beakta moderns och familjens kulturtillhörighet
- kan säker läkemedelshantering
   3 3 cr
VÅV14KVV17

Public health nursing in optional contextStuderande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom valbar hälsovårdskontext
- fördjupar sina färdigheter inom hälsovårdararbetet
- kan påvisa sin förmåga att utföra säker läkemedelsbehandling och behärska vaccinationsverksamhet
   6 6 cr
HVV14KH   30 30 cr
Studerande
- har teoretiska och praktiska färdigheter att kunna identifiera klientens/patientens och familjens resurser och hälsohinder och behärska uppföljningen och vården av klientens/patientens och familjens hälsa under olika livsskeden
- har färdigheter att kunna beakta klientens/patientens kulturtillhörighet
- kan påvisa förmåga att utföra säker läkemedelsbehandling och behärska
vaccinationsverksamhet
HVV18KH01

Health promotion skills in family healthStuderande
- kan använda sig av centrala undersöknings- och screeningsmetoder inom hälsovårdararbetet
- vägleder och stöder klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
- innehar färdigheter att förverkliga familje- och föräldraförberedelse
- har beredskap att utföra en säker vaccination åt barn
- har kunskap om olika hälsofrämjande arbetsmetoder och har färdigheter att använda sig av dessa i mötet med familjen, individen, gruppen och samhället i förändring
- har kunskap om pedagogikens grunder och kan planera och förverkliga en undervisningssekvens
- kan handleda anhöriga och studerande
- behärskar säker läkemedelshantering
   3 3 cr
HVV14KH02

Maternity and child health careStuderande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
- kan planera , genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom barnhälsovård
- kan identifiera klientens resurser och hälsohinder och stöda den gravida , den väntande familjens och barnfamiljens hälsa
- kan arbeta familjecentrerat i stödandet av familjen
- kan beakta klientens/patientens och familjens kulturtillhörighet
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos den gravida, den väntande familjen och barnfamiljen
- förvärvar insikter i familjeplanering
behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom barnrådgivningsarbetet
   15 15 cr
HVV14KH03

School- and student health careStuderande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom skol- och studerandehälsovård
- kan identifiera elevers och studerandes resurser och hälsohinder och kan stöda deras hälsa
- kan beakta elevers och studerandes samt deras familjers kulturtillhörighet
- behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom skol- och studerandehälsovården
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos elever, studerande och deras familjer
   6 6 cr
HVV14KH04

Occupational health careStuderande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom arbetshälsovård
- kan identifiera arbetsföras resurser och hälsohinder och stöda deras hälsa
- har grundläggande beredskap att utföra arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar
- kan beakta klientens/patientens kulturtillhörighet
- behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom arbetshälsovården
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos arbetsföra och deras familjer
   6 6 cr
Val

Elective Studies

cr
De valfria studierna är studiehelheter eller kurser som den studerande kan välja fritt, men innehållet ska stöda den studerandes professionella tillväxt. De valfria studierna ska vara högskolestudier (Examensstadgan §9).


« Back to degree programmes