Reglemente för studiestödsnämnden

Reglemente för studiestödsnämnden vid Yrkeshögskolan Novia:

 

1 §

Vid yrkeshögskolan finns en studiestödsnämnd som består av sex (6) medlemmar. Hälften av medlemmarna, inklusive ordföranden, och deras ersättare utses bland lärare eller andra tjänstemän vid yrkeshögskolan. De övriga medlemmarna och deras ersättare utses bland studerande vid yrkeshögskolan. Varje medlem har en personlig ersättare. En tjänsteman utses av högskolan till nämndens sekreterare. Till nämndens sammanträden kan även sakkunniga kallas.

2 §

Om tillsättandet av studiestödsnämnden, dess sammansättning och uppgifter, sammankallande och beslutförhet gäller vad som föreskrivs i 9 och 9 a § lagen om studiestöd (65/1994 jämte ändringar) och i 9 § förordningen om studiestöd (260/1994 jämte ändringar).

3 §

Ärenden som hör till studiestödsnämnden avgörs av

  1. nämnden vid dess sammanträden
  2. nämndens ordförande eller, vid förhinder, nämndens viceordförande eller
  3. nämndens sekreterare.


Studiestödsnämnden samt ordföranden och viceordföranden fattar sina beslut på föredragning av nämndens sekreterare. Studiestödsnämndens sekreterare fattar sina beslut i enlighet med de permanenta anvisningar om förfaringssätt som nämnden har givit.

4 §

Studiestödsnämnden har till uppgift att följa de studerandes framgång i studierna i enlighet med 5 b § lagen om studiestöd och 4 § förordningen om studiestöd samt att i fråga om sommarstudier och studier utomlands bestämma om omfattningen av studierna som berättigar till studiestöd. Studiestödsnämnden skall på eget initiativ eller på begäran av Folkpensionsanstalten eller studerande ge utlåtande till Folkpensionsanstalten i ovannämnda ärenden.

5 §

Ärenden som hör till studiestödsnämnden avgörs vid nämndens sammanträden då det är fråga om

  1. studerande som förvägras stöd, då studiestödet indras eller då framställning av återkrav görs på grund av att studierna inte framskridit på det sätt som avses i 5 b § lagen om studiestöd och 4 § förordningen om studiestöd
  2. studerande som förvägras studiestöd av någon annan orsak
  3. utlåtanden som ges i besvärsärenden
  4. utlåtanden som ges i övriga ärenden i anslutning till studiestöd.


I ärenden som gäller förvägrande av studiestöd kan nämnden överföra beslutanderätten på ordföranden eller sekreteraren då det gäller huruvida en studerande uppfyller studiestödsnämndens kriterier på omfattningen av sommarstudier eller studier som bedrivs utomlands eller om det är frågan om indragning av studiestöd på den grund att den studerande inte svarat på en begäran om utredning som har sänts i anslutning till en kontroll av studieframgången.

6 §

Studiestödsnämnden kan på sitt sammanträde behandla ärenden som annars avgörs av ordföranden eller sekreteraren. Sekreteraren kan överföra avgörandet av ett ärende till ordförande eller till studiestödsnämnden och ordföranden kan överföra avgörandet av ett ärende till studiestödsnämnden.

7 §

Kallelsen till studiestödsnämndens sammanträde skall sändas senast fem vardagar före mötet.

8 §

Vid studiestödsnämndens sammanträde förs protokoll, som undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

9 §

Studiestödsnämndens beslut undertecknas av sekreteraren. Sekreteraren handhar förvaringen och den senare arkiveringen av handlingarna. Handlingar som hänför sig till studieprestationer och till andra lagstadgade uppgifter samt mötesprotokoll förvaras i enlighet med yrkeshögskolans direktiv för arkivering.

10 §

Studiestödsnämndens medlemmar har rätt att ta del av alla de handlingar som nämnden har till sitt förfogande under behandlingen.

11 §

Den tystnadsplikt som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) gäller studiestödsnämndens medlemmar och sakkunniga, anställda vid yrkeshögskolan och övriga som handhar dess uppgifter när de utövar offentlig makt.

12 §

Yrkeshögskolan beslutar separat om de mötesarvoden som betalas till studiestödsnämndens medlemmar.

13 §

Detta reglemente träder i kraft 1.8.2008.


Yrkeshögskolan Novias styrelse har den 22.4.2008 fastställt detta reglemente.