7.4.2017

Överdirektör Tapio Kosunens tal vid invigningen av Alere

kosunen

Aleren avajaistilaisuus 7.4.2017 Vaasa kosunen2
Ylijohtaja Tapio Kosunen

Hyvät naiset ja herrat,
Mina damer och herrar,

Tänään on hieno hetki olla juhlistamassa vaasalaisen korkeakouluyhteistyön upeaa aikaansaannosta, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian yhteistä oppimiskeskus Alerea. Tämä kampuskokonaisuus täydentää jo ennestäänkin hyvin ainutlaatuista Vaasassa toimivien korkeakoulujen muodostamaa Palosaaren osaamiskeskittymää. Uutta on kahden korkeakoulun täysin yhteinen rakennus, jossa opettajat ja opiskelijat työskentelevät aidosti yhdessä.                                                                  Foto: Jennifer Granqvist

Sosiaali- ja terveysalan osaamisen yhteishanketta lähdettiin kehittämään elokuussa 2009. Tuolloin hanke tunnettiin nimellä Medibothnia. Hankkeessa toimivat Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri. Nyt yhteisen kiinteistön ja oppimisympäristön nimeksi on tullut Alere. Latinan kielestä johdettu nimi kuvastaa sosiaali- ja terveysalalle ominaista hoivaa ja huolenpitoa, mutta myös osaamisen ravitsemista. Nimi on kaunis ja toimii hyvin niin suomen, ruotsin kuin englannin kielellä. Onnittelen hienosta nimestä nimikilpailun voittajaa Hanna Holmströmiä Noviasta.

Tässä uudessa ympäristössä opiskelee 1 500 opiskelijaa ja henkilöstöä on 80. Yli 10 000 neliön tilat auditorioineen ja tapahtumia järjestämään houkutteleva tori tarjoavat hienot puitteet korkeakoulujen vuorovaikutteiselle toiminnalle. Yhteisessä kiinteistössä on paljon mahdollisuuksia molemmille korkeakoululle kehittää toimintaansa. Yhteistyössä on voimaa, koska se antaa mahdollisuuden asiantuntijuuden kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Vaikka digitaalisuuden hyödyistä puhutaan paljon, ei mikään silti korvaa kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. Uusia ajatuksia ja ideoita syntyy usein ennalta suunnittelemattomasti ja nimenomaan ihmisten aidoissa kohtaamisissa.

Den här byggnaden har genomgått en grundlig renovering och uppfyller de krav som ställs på dagens undervisning. Utöver en trivsam studiemiljö erbjuder den också gemensam undervisning och lärarutbyten mellan svenska och finska utbildningar. Jag tycker att det finns fog för att säga att samarbetet stärker de studerandes kompetens avsevärt, och därigenom även deras konkurrenskraft i de tvåspråkiga miljöerna här i Vasa med omnejd. Tvåspråkighet är en synnerligen viktig sak för dem som arbetar som sakkunniga inom social- och hälsovården i Österbotten. Ett tvåspråkigt campus är ett svar på den oro som nyligen väcktes beträffande språkkunskaperna inom social- och hälsovården i vårt land. Alere är ett exempel på hur en välfungerande tvåspråkighet i bästa fall kan se ut.

För de studerande är det viktigt att campus finns nära centrum. All service finns nära till hands, och avstånden är korta. Vasa erbjuder de studerande många praktikmöjligheter, och sysselsättningsläget är gott. Det pågår också en livlig internationell verksamhet.

Modernissa rakennuksessa on edellytykset soveltaa modernia pedagogiikkaa. Käytännön harjoittelutiloista on kuulunut opiskelijoilta jo nyt hyvää palautetta. Ero entiseen on opiskelijoiden mielestä selkeä. Koulutuksen laatu on ensisijainen asia valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan tavoitteissa. Yhteiset tilat ja opetusjärjestelyt vaikuttavat positiivisesti koulutuksen laatuun. Opettajat toimivat yhdessä ja opiskelijat saavat aiempaa enemmän valinnanmahdollisuuksia opintojen suhteen.

Valtakunnallisesti korkeakoulujen välistä yhteistyötä halutaan edistää lainsäädännöllä mahdollistamalla nykyistä laajempi opetusyhteistyö. Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa korkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen järjestämisen yhteistyönä tai hankkimisen toiselta korkeakoululta. Yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeja on suunniteltu muutettavaksi siten, että nykyistä laajempi yhteistyö opetuksen suhteen olisi mahdollista. Muodollisten mahdollisuuksien lisäksi tarvitaan myös käytännön ratkaisuja, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman esteetöntä. Ne voidaan toteuttaa Aleren tapaan ilman yhteistyön rajoitteita.

Hyvät kuulijat,

Vaasassa toimivien korkeakoulujen yhteistyötä on kehitetty yhteisten opetus- ja tutkimuslaboratorioiden, yhteisen kirjaston, tietojärjestelmäpalvelujen ja tukipalvelujen osalta. Sekä Vaasan ammattikorkeakoululla että Novialla on omat haasteensa niin toiminnallisten kuin rakenteita koskevien uudistusten osalta. Tiedämme, että toiminnan tehostaminen on taloudellisten raamien puitteissa ollut viime vuosina etualalla. Nyt on kuitenkin aika katsoa eteenpäin, ja hyödyntää olemassa olevat resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Vaasan seudulla on enemmän kuin missään muualla maassa korkeakoulutuksen tarjontaa suhteessa nuorten ikäluokkiin. Kaikkien alueella toimivien korkeakoulujen yhteenlaskettu resurssi on valtava. Jos ja kun tämä resurssi suunnataan alueen toimijoiden yhteisesti päättämällä tavalla, on mahdollista rakentaa vaasalaista menestystarinaa. Se vaatii paljon työtä, ja vahvojen yhteyksien rakentamista myös korkeakouluista ulospäin.

Arvoisat kuulijat,

opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön 2030. Laadukas, vaikuttava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen korkeakoulutus ja tutkimus tarvitsevat päivitetyn, kunnianhimoisen tulevaisuuskuvan. Keskustelussa ovat koulutuksen ja tutkimuksen tavoitteet, sisällöt ja rakenteet. Korkeakoulujen vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea korkeakoulujen perustehtävien, koulutuksen ja tutkimuksen, laadusta.

Forskning, utbildning och utvecklingen av dem har alltid haft stor betydelse när man velat höja bildnings- och utbildningsnivån samt med tanke på medborgarnas välbefinnande och för att stödja den ekonomiska tillväxten. För att högskolorna ska kunna sköta och utveckla sitt grundläggande uppdrag, krävs det välfungerande högskolesamfund. Alere visar alla tecken på att präglas av stark samhörighet. Jag tror vi också framöver kommer att få positiva budskap från såväl studerande som personal. I arbetet på den nya visionen är det mycket värdefullt med synpunkter på hur man bäst drar nytta av högskolesamfundets samlade kompetens, och vilken slags verksamhetskultur som behövs för att jobba vidare i den riktningen. Processen kring den nya visionen pågår i öppen dialog och växelverkan, och här har högskolorna i Vasa varit särskilt aktiva. För ett par veckor sedan var vi också här; då hade vi en workshop för högskolornas personal och studerande, och ni som var med då lyfte alldeles särskilt fram vikten av samarbeten mellan olika högskolor.

Visionen 2030 ska vara klar inom september månad. I bästa fall kan den fungera som en vägvisare för högskole- och forskningspolitiken på lång sikt, över flera regeringar, och skapa förutsättningar för en ny verksamhetskultur vid våra högskolor.

Arvoisat vaasalaiset korkeakoulutuksen asiantuntijat,

Vaasalaiset korkeakoulut ovat olleet tiennäyttäjiä korkeakouluyhteistyön kehittämisessä. Viime syksynä ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa yhtenä keskeisenä teemana oli yhteistyön syventäminen ja osaamisen kokoaminen eri toimijoita yhdistäviksi osaamiskeskittymiksi. Tässä keskeisenä ratkaisuna ovat olleet eri puolilla Suomea tehtävät kampuspäätökset, joilla korkeakouluja on tuotu yhteen. Usein kampusten yhteydessä toimii myös toinen aste, tutkimuslaitoksia sekä yritys- ja muita työelämän toimijoita. Vaasassa kampusajattelua on jo pitkään toteutettu käytännössä. Pitkäjänteisen ja kauaskantoisen ajattelun tuloksena Alere avaa taas uuden lehden vaasalaisessa korkeakouluyhteistyössä. Toivotan Vaasan ja Novian ammattikorkeakouluille parhainta menestystä ja tuloksellista yhteistyötä. Alere toimii tämän yhteistyön innoittajana ja mahdollistajana.

Gå till "Pressmeddelanden"