5.10.2011

Studeranderådet för projekt Medibothnia håller info 13.10 kl. 13-15

I studeranderådet för projekt Medibothnia diskuteras hur lärmiljöerna vid nya campus Brändö inom social- och hälsovårdens yrkeshögskoleutbildningar i Vasa borde utvecklas.

Projekt Medibothnia har en stor utmaning i att förverkliga en regional utbildnings-, forsknings- och utvecklingsenhet inom social- och hälsovården. Den primära målsättningen är att utbildningsenheterna för social- och hälsovården vid Vaasan ammattikorkekoulu-Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia förenas inom en snar framtid till ett gemensamt campus på Brändö i Vasa. Information för utvecklingsarbetet har insamlats från många olika håll med hjälp av många olika metoder. Inom projekt Medibothnia har man beslutat att förvekliga mera innovativa planeringsprocesser vid sidan av de mera sedvanliga metoderna som till exempel enkäter och arbetsgrupper. Nu står ett i Finland unikt medborgarråd för yrkeshögskolestuderanden, ett så kallat studeranderåd, i tur.

Studeranderådet grundar sig på en amerikansk demokrati innovation. Det skiljer sig betydligt från sedvanliga sätt att medverka. Studeranderådet är sammansatt så att medlemmarna representerar sina respektive yrkeshögskolor i miniatyr. Rådet verkar under tre dagar (5-7.10.2011), under vilken tid rådsmedlemmarna för diskussioner under ledning av utbildade facilitatorer, tentar sakkunniga vittnen och sammanställer slutligen ett utlåtande om temat som behandlats i rådet. En utifrån styrning och manipulering av deltagarna undviks på alla sätt. Det väsentliga är att allas åsikter blir hörda.

Till studeranderådet valdes sammanlagt 24 studerande från utbildningsenheterna för social- och hälsovården vid Vaasa ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia. Studeranderådet producerar mycket väsentlig information till stöd för arbetet i Medibothnia projektet. Projektet förbinder sig att i sin fortsatta verksamhet på ett autentiskt sätt beakta de åsikter som kommer fram i studeranderådet. Genom studeranderådet kan studeranden därmed påverka den framtida yrkeshögskoleutbildningen inom social- och hälsovården i Vasa.

Studeranderådet presenterar sitt utlåtande torsdag 13.10, kl.13-15. Tillfället består av en kort presentation av bakgrunden till studeranderådet, rådsmedlemmarnas anföranden och på förhand överenskomna kommentarer. Publiken har också möjlighet att kommentera och ställa frågor. Avslutningsvis har media möjlighet att intervjua rådsmedlemmarna och projektdragarna.

Tilläggsinformation fås av
Yvonne Hilli, projektledare, Projekt Medibothnia
044 780 5323, yvonne.hilli@sofuk.fi

Gå till "Nyheter"