Vision, profil, mission, värderingar

Strategin Novia 2030

Vision

Novia är en dynamisk, internationell högskola med högklassig utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder arbetslivet. Novia är en ledande aktör inom kontinuerligt lärande.

Novia är inom sina styrkeområden föregångare bland yrkeshögskolorna i Finland samt konkurrenskraftig och framgångsrik även internationellt.

Novia har en nationell roll i att främja samverkan med övriga Norden.

Profil

Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med en särskild uppgift att aktivt delta i det tvåspråkiga Finlands kompetensförsörjning och hållbara samhällsutveckling. Novia tryggar människonära service på svenska.

Novia har tack vare kulturell och språklig kompetens omfattande och konkret samverkan i Norden. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja samarbete inom närings- och övrigt arbetsliv.

Mission

Novia skapar välfärd genom regionalt nätverkande och global kompetens. Utöver de i lag stadgade uppgifterna* har Novia en särskild uppgift att inom utbildning och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet tillgodose den tvåspråkiga kustregionens specifika arbetskrafts- och utvecklingsbehov.  * Enligt yrkeshögskolelagen (2014/932 och ändring 28.12.2018/1368)

Värderingar

Kompetens
• Vi sätter studerande, lärande och kvalitet i centrum
• Vi svarar till arbetslivets behov med relevant utbildning och tillämpad forskning
• Vi stöder kontinuerligt lärande och individens personliga utveckling
• Vi utvecklas ständigt i våra uppgifter och värdesätter varandras kunskap

Engagemang
• Vi betonar fördomsfrihet, dynamik och kreativitet i all vår verksamhet. Genom kontinuerlig förnyelse och innovation garanterar vi högskolans attraktivitet och konkurrenskraft
• Studerande, medarbetare och alumner är nyskapande Novianer
• Vi främjar entreprenörskap

Hållbarhet
• Vår studie- och arbetsgemenskap präglas av öppenhet, delaktighet, respekt och ansvarstagande
• Vårt tänkande är globalt och vi arbetar för hållbar utveckling i enlighet med agenda 2030
• Vi främjar öppen vetenskap och forskning 

Högskolans styrkeområden

 

  • Hållbara lösningar
  • Entreprenörskap
  • Nordisk dimension

I Novia 2030 slås också fast tre strategiska mål; global orientering för en hållbar framtid, digitalt lärande och digitala tjänster samt flexibel utbildning för kontinuerligt lärande.