Kvalitet

Novia är första högskolan i Finland som beviljats kvalitetsstämpel av NCU (Karvi) enligt auditeringsmodellen 2018-2024.

Novias kvalitetsledning är också certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av certifieringsorganet DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.

Nyheter från Novias revisioner

 

ISO 9001 COL SE

NCU blue auditerad

 

Högskolans kvalitetspolicy

 • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
 • Vi värnar om studerandes välmående.
 • Vi betonar utveckling och goda resultat.
 • Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet.
 • Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs.
 • Vi värnar om attständigt utvecklas i våra uppgifter samt värdesätter varandras kunskap.
 • Vi stöder förverkligandet av högskolans strategier och mål genom ett enhetligt ledningssystem
  och ständig förbättring av verksamheten.

  16 mars 2021, Rektor Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novia

ISO 9001 Hela yrkeshögskolans samtliga enheter certifierades enligt ISO 9001 20.8.2010 av DNV GL. De certifikat som Yrkeshögskolan Novia tilldelats innebär att kvalitet och ständig utveckling beaktas i all verksamhet, i strategier, utbildning för examen, fortbildning, tillämpad forskning och utveckling, i det regionala samarbetet, i den internationella verksamheten samt tjänster inom utbildningsområden och på samtliga enheter.

NCU (Nationella centret för utbildningsutvärdering), har 2018 utfört en auditering av Yrkeshögskolan Novia och beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som är i kraft t.o.m. 2025. Auditeringen utfördes av en internationell grupp bestående av experter inom kvalitetshantering i högskolor och universitet. Yrkeshögskolan Novias kvalitetssystem uppfyller de nationellt fastställda kriterierna för högskolornas kvalitetshantering, och systemet motsvarar de europeiska ESG2015 principerna och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering. I NCU:s pressmeddelande om auditeringen konstateras följande: ”Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen.”

NCU:s pressmeddelande: Godkänd med bästa möjliga omdöme i NCU-auditering >

Ständig utveckling av kvaliteten på Novia

Läsåret 2016-2017 gick Novia som en av de första större organisationerna i Finland över från den tidigare kvalitetsstandarden ISO-9001:2008 till den förnyade kvalitetsstandarden ISO-9001:2015. Den nya standarden fäster mer än tidigare uppmärksamhet vid speciellt hur organisationen arbetar med och vid förändring. Det innebär bl.a. att som grund för utveckling av verksamheten, tydligare identifiera de mest relevanta riskerna och möjligheterna med anledning av förändringar i omvärlden.

Granskning av Novias kvalitetsledningssystem genomfördes 23-25.3.2021

Senaste granskning av Novias kvalitetsledningssystem genomfördes 23–25.3.2021 av DNV. Fokus för granskningen var nu vilken information producerar kvalitetssystemet som kan stöda och hur väl stöder det ledningen av utbildning.

I granskningen bedömdes Novias kvalitetsledning uppnå högsta möjliga vitsord 5, för graden av styrning av all verksamhet.

Revisonens resultat visar att kvalitetsfrågor beaktas i all verksamhet. Speciellt beaktansvärt är att denna externa revision 2021 bekräftar att Novias kvalitetsledning, även i det pandemiläget som rått sedan vårvintern 2020, fungerar berömvärt effektivt som helhet och för ledande av utbildning.

Manualen för Novias ledningssystem beskriver denna kvalitetsledning i detalj.

För ytterligare information kvalitetschef Mats Lindholm, mobil 044 762 3760.

Kontaktpersoner inom kvalitet

Utveckling av ledningssystemet och tillhörande revidering av dokumentationen utförs koordinerat av högskolans kvalitetschef och institutionernas kvalitetskoordinatorer.

Institutionen för hälsa och välfärd
Eva Juslin kvalitetskoordinator, eva.juslin@novia.fi

Institutionen teknik och sjöfart
Petra Autio, kvalitetskoordinator, petra.autio@novia.fi

Institutionen för företagsekonomi
Jörgen Strid, kvalitetskoordinator, jorgen.strid@novia.fi

Institutionen för bioekonomi
Gun Karell, kvalitetskoordinator, gun.karell@novia.fi

Institutionen för konst och kultur samt stödfunktionerna
Thomas Kuni, kvalitetskoordinator, thomas.kuni@novia.fi

Sannikka Björklund fungerar som kvalitetssekreterare. 
sannikka.bjorklund@novia.fi