16.2.2012

Yrkeshögskolan Novias kulturproducenter till Arcada

Högskolorna Novia och Arcada har kommit överens om att utbildningen för kulturproducentskap vid G18 i Helsingfors överförs till Arcada fr.o.m. hösten 2013. Ännu behövs undervisnings- och kulturministeriets (UKM) slutliga godkännande.

"För Yrkeshögskolan Novia handlar överföringen av utbildningen om den strukturella utveckling som sker inom yrkeshögskolorna idag. Vi har behov av att samla vår verksamhet till våra fyra huvudcampus. Samtidigt har vi bedömt att just kulturproducentutbildningen, som är vår enda utbildning i Helsingfors, behöver närheten till de många aktörerna inom konst- och kulturfältet i Helsingfors", säger rektor Örjan Andersson.

"Att vi med Arcada har hittat en lösning som gör att utbildningen av kulturproducenter kan fortsätta i Helsingfors är därför positivt. Detta är också viktigt för växelverkan med våra kulturutbildningar i Jakobstad", fortsätter Andersson.

Arcada anhåller nu hos UKM om att få inleda examensutbildning i kulturproducentskap fr.o.m. 2013 och omstrukturerar till följd av detta högskolans utbildningsutbud och omfördelar nybörjarplatser inom övriga utbildningsområden.

Också rektor Henrik Wolff vid högskolan Arcada tycker att det är naturligt att utbildningen av kulturproducenter fortsätter i Helsingfors i Arcadas regi. "Det är viktigt att fortsättningsvis erbjuda utbildning i kulturproducentskap på svenska speciellt med tanke på spridningen av finlandssvenska kulturproduktioner. Kulturproducentutbildningen tangerar många områden inom Arcadas utbildningsutbud och kommer speciellt att ytterligare stärka vår medieutbildning och film- och TV-skola", konstaterar Wolff.

Den nuvarande regeringens målsättning är att omstrukturera högskoleverksamheten i Finland samtidigt som lagstiftningen om yrkeshögskolornas förvaltnings- och finansieringssystem förnyas. Den nya lagen förväntas träda i kraft år 2014. I regeringsprogrammet ingår även en uppmaning att se över strukturerna inom den svenska yrkeshögskoleverksamheten.

Kulturproducenskap faktaruta
De sökande som blir antagna till utbildningsprogrammet kulturproducentskap hösten 2012 inleder sina studier vid Yrkeshögskolan Novia. De som blir antagna 2013 inleder sina studier vid Arcada.
Utbildningsprogrammet kulturproducentskap hade 16 nybörjarplatser 2011 och 12 nybörjarplatser 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Arcada, VD/rektor Henrik Wolff, tfn 050 649 36
Yrkeshögskolan Novia, programansvarig för utbildningsprogrammet kulturproducentskap Tomas Träskman, tfn 044 799 8300

Avsändare:
Informationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803
Kommunikationschef Gunilla Sjöberg, tfn 040 5151 537

 

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 900 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, turism, me­dia, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Yrkeshögskolan Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan med verksamhet i Vasa, Helsingfors, Jakobstad, Nykarleby, Raseborg och Åbo. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 4 000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 400 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"