12.11.2015

Yrkeshögskolan Novia och Naturresursinstitutet Luke ingick nytt avtal

NoviaLuke 02

NoviaLuke 02

Yrkeshögskolan Novia och Naturresursinstitutet Luke undertecknade ett nytt avtal om samarbete mellan Lukes forskning och Novias undervisning vid Campus Raseborg.

Naturresursinstitutet Luke är en forsknings- och expertorganisation, som arbetar för att främja en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi. Naturresursinstitutet bildades av tre statliga forskningsinstitut (MTT, Metla och VFFI) samt statistiktjänsterna vid Tike.

Yrkeshögskolan Novias utbildning skogsbruksingenjör har haft ett etablerat samarbete med Solböle forskningsskog, tidigare Metla. Man har samarbetat om bl.a. lärdomsprov och praktikplatser för skogsbruksingenjörsstuderanden. Nu fördjupas samarbetet mellan Novia och Luke genom att ett nytt samarbetsavtal så all utbildning inom naturbruk och även forskning och utveckling ingår i samarbetet.

”Det gamla samarbetet mellan skogsbruksutbildningen och forskningsskogen har varit en bra tradition och det är fint att vi nu kan formalisera samarbetets framtid inom naturbruk i vår nya organisation”, säger Jari Varjo, direktör för forskning- och kundrelationer på Luke.

Det nya avtalet ger möjlighet att dels fortsätta samarbetet om att använda forskningsdata, observations- och provytor i undervisningen tillsammans med lärdomsprov/examensarbeten och praktikplatser, dels strävar man också till att ordna gemensamma utfärder, seminarier och evenemang. Man ska också kunna samarbeta mer inom olika projekt.

”Vi är tacksamma för möjligheten att våra studerande har direkt kontakt till forskningen på Luke, för oss innebär det här avtalet en möjlighet för forsknings- och utvecklingsprojekt att bättre integreras i undervisningen”, säger rektor Örjan Andersson.

Koordineringen av det nya samarbetet sker genom årliga möten mellan Novia och Luke med hjälp av utnämnda kontaktpersoner, då man också går igenom behoven att uppdatera avtalsparagraferna. Rent konkret fungerar samarbetet på gräsrotsnivå bra i och med att personal både från Novia och Luke numera arbetar i samma hus.

I Solböle forskningsskog arbetar man förutom traditionella skogsforskningsprojekt också med modellytor för skogsbruket. Man har också ett stort antal olika trädslag i forskningsskogen som är intressant för de som studerar dendrologi, vetenskapen om vedartade växter så som träd och buskar.

Tilläggsinformation fås av
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251
Luonnonvarakeskus, direktör för forskning- och kundrelationer, Jari Varjo, tfn 029 532 2120
Luonnonvarakeskus, Skogsbruksingenjör, Kaija Puputti, tfn 029 532 2840

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

NoviaLuke 04NoviaLuke 03

Gå till "Pressmeddelanden"