25.5.2012

Yrkeshögskolan Novia godkändes i auditeringen

Novia auditerades som första högskola i landet av RUH enligt en förnyad auditeringsmodell. Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) har på sitt möte 24.5.2012 beslutat att tilldela Yrkeshögskolan Novia RUH:s kvalitetsstämpel som påvisar att högskolan uppfyller nationella och europeiska krav på högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen är i kraft sex år.

Rektor Örjan Andersson är mycket nöjd. "Novia är resultatet av en samgång mellan två yrkeshögskolor och vi har de senaste åren arbetat mycket med att skapa en effektiv organisation och en gemensam Noviakultur. Jag ser det goda auditeringsresultatet som en bekräftelse på att vi har lyckats. Den nya kvalitetsstämpeln fungerar också som en positiv signal gentemot studerande och samarbetspartners", säger Andersson. "Vår policy är att alltid när det är möjligt delta i externa utvärderingar. Det är ett sätt att utveckla verksamheten. Utomstående bedömare tillför värdefulla synpunkter till stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet inom högskolan", fortsätter Andersson. Rektor riktar ett stort tack till både personal, studerande och samarbetspartners.

Auditeringsprocessen baserar sig på analys av material som en expertgrupp har begärt in och intervjuer av olika grupper bland både personal, studerande och samarbetspartners. Vid intervjuerna granskade gruppen att de beskrivna metoderna för kvalitetshanteringen fungerar även i praktiken inom högskolan. Vid Novia intervjuades totalt 106 personer som representerade alla personalgrupper, studerande och externa samarbetspartners. Auditeringen omfattade hela verksamheten och man fördjupade sig speciellt i några program som fick tjäna som exempel. Dessa var Degree Programme in Nursing och teknologibaserat ledarskap (högre YH) i Vasa samt byggnadsteknik i Raseborg. Till valfritt auditeringsobjekt med tanke på högskolans strategi och profilering hade valts hållbar utveckling.

RUH har genomfört en första omgång auditeringar av alla finländska högskolors kvalitetssystem åren 2005-2011. En andra omgång enligt förnyad modell utförs 2011-2017. Novia auditerades under 2011-2012 som första högskola enligt den förnyade modellen. Den nya modellen utförs i tre faser: högskolan förbereder materialet via självutvärderingar, en expertgrupp besöker högskolan och auditeringsresultaten offentliggörs i en rapport. Självutvärderingen ges i nya modellen större tyngd än tidigare och det ges också klarare anvisningar om det material som skall samlas in.

Syftet med den finländska auditeringsmodellen är att utgöra ett stöd för de finländska högskolorna när de utvecklar sin verksamhet enligt de europeiska principerna för kvalitetshantering. Dessutom vill man genom auditeringarna och med hjälp av systemets öppenhet och offentlighet skapa en stark kvalitetskultur inom det finländska högskoleväsendet.

På basis av auditeringsgruppens framställan och auditeringsrapporten beslöt RUH vid sitt möte 24.5 att Yrkeshögskolan Novia fyller de uppställda kriterierna för kvalitetssäkringssystemet som helhet betraktat och i fråga om de kriterier som ställts upp för kvalitetssäkringen av högskolans grundläggande uppgifter. 

Ytterligare information fås av:
Yrkeshögskolan Novia rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia kvalitetschef Bror Nordman, mobil 050 517 0541

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"