9.9.2014

Riksdagsledamot Wallins festtal vid inskriptionen i Åbo

novia inskription 0023

Riksdagsledamot Stefan Wallins festtal vid Yrkeshögskolan Novias inskription 9.9.2014 i Åbo

Bästa vänner av bildning och utbildning,

I dag inleder yrkeshögskolan Novia igen en ny termin, ett nytt läsår. Novia har en erkänd plats bland yrkeshögskolorna i vårt land. Den är starkt lokalt och regionalt förankrad i stora delar av det svenska Finland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Den är en viktig del av konstruktionen Svenskfinland, vars framtid står och faller med utbildningen, bildningen, allmänbildningen.

Novias självbild beskrivs bäst av de värderingar, som yrkeshögskolan själv har omfattat: att sätta studerandena i centrum, stå för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet, att ständigt utvecklas, att värdesätta varandras kunskap, att verka för en hållbar samhällsutveckling och att vara lyhörda för arbetslivets behov

I svåra tider minskar inte behovet att satsa på utbildning – snarare tvärtom. Finland kommer aldrig att kunna hävda sig i den tilltagande internationella konkurrensen tack vare sin billiga arbetskraft, sina billiga råvaror, billig energi eller ett gynnsamt, tropiskt klimat. Däremot kan vi fortsättningsvis hävda oss med en högkvalitativ utbildning, från dagis till doktor, samt produkter och kunnande, som baserar sig på denna utbildning och forskning.

En yrkeshögskola ska ge utbildning för yrkesinriktade expertuppgifter som svarar mot det omgivande samhällets allt mer komplexa behov. Det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet ska betjäna regionens näringsliv och arbetsliv. Det är många krav som ställs på yrkeshögskolan. Vi behöver expertis, vi behöver regional utveckling, vi behöver arbetslivsutveckling, vi behöver innovationer.

Novia har under hela sin existens arbetat framgångsrikt och erbjuder idag arbetslivsförankrad utbildning och fortbildning för 4000 examensstuderande. Novia har mer än 25 utbildningar som leder till YH-examen (Bachelor) och fem utbildningar som leder till högre YH-examen (Master). Det är en imponerande bredd!

Den svenska utbildningen, från dagvård till högre utbildning, och forskning är alltså utgångspunkten och den bärande kraften när det gäller det svenska språket i Finland. Utan svenskspråkig utbildning, utan svenska i yrkeslivet, försvinner svenskan från olika domäner i samhället och riskerar att bli ett språk som man endast talar i sitt hem. Så får det inte gå.

För att säkerställa att den svenska utbildningen klarar av de utmaningar som finns, måste vi se till att det finns tillräckligt starka svenska strukturer som upprätthåller de olika utbildningarna. Så är det också med den svenska YH-utbildningen. Vi skall i Svenskfinland alltid själva hålla i styrpinnen för våra egna lösningar hellre än att någon annan annars tar över kommandot.

Detta gäller alla strukturreformer,  där vi inte har råd med någon risktagning. Det krävs mod och handlingskraft, framsynthet och förmåga att se helheter.

Vi vet alla att intensiva diskussioner har förts om framtiden för yrkeshögskolorna Novia och Arcada. Vi vet också att diskussionerna förväntas fortsätta. Den förväntningen uttalades veterligen så sent som förra veckan av undervisnings- och kulturministeriets överdirektör på dennes besök i Vasa. De diskussionerna skall vi alltså föra själva och inte utlokalisera till någon annan.

En yrkeshögskola ska svara mot det omgivande samhällets behov – det tål att upprepas – eftersom samhällets behov förändras. Vi har en ekonomisk nedgång i dag och vi inte bara talar om utan ser en pågående strukturomvandling i samhället. Hur ska vi identifiera framtida behov, vilka professioner behövs, vilka arbetsplatser ska fyllas och vilka arbeten kommer att försvinna? Vilka färdigheter behöver studerandena när de kommer ut i det framtida arbetslivet? Detta är knäckfrågor när vi diskuterar den svenska utbildningens framtid.

Vi vet att virtualiseringen kommer att fortsätta. Hur inverkar den på samhället och arbetslivet i framtiden? Vi vet inte hur AI, artificiell intelligens, kommer att inverka på utbildningen i framtiden, men vi vet att AI kommer att ha en betydelse. Det är frågor för morgondagen, men jag kan inte låta bli att ta upp dem, för jag är övertygad om att vi alla måste rikta in oss på att ha bra färdigheter, ett innovativt förhållningssätt till kommande utmaningar.

Samtidigt vill jag framhålla att en god utbildning ger en grund som man kan bygga på och utveckla vidare då arbetsmiljöerna förändras. Samtidigt handlar det om växelverkan: utbildningen och forskningen påverkar också samhället och arbetslivet!

Jag önskar er alla, studerande, lärare, beslutsfattare och övriga som är engagerade i yrkeshögskolan Novia en god start på terminen!

Gå till "Pressmeddelanden"