5.6.2013

Processmodell - främjande av utbildning för hållbar utveckling i högskolor

Yrkeshögskolan Novia har under tiden 1.3.2011-31.3.2013 lett projektet Education for Sustainable Development in Academia, ESDAN, utbildning för hållbar utveckling bland forskande och undervisande personal i högskolor och universitet i de nordiska länderna.

Målet för projektet var att utveckla en process med hjälp av vilken utbildning för hållbar utveckling kan inkluderas i läroplaner samt som resultat identifiera och publicera relevanta hållbarhetsaspekter för utbildningarna i universitet och högskolor i Norden. Processen går att använda som en del av kvalitetssäkringsarbetet. ”Nyttan med detta är att man får in en naturlig periodisk uppdatering av de relevanta hållbarhetsaspekterna, som en del av det övriga kvalitetsarbetet”, säger kvalitetschef Bror Nordman.

Projektet delfinansierades av Nordiska Ministerrådet och elva yrkeshögskolor och universitet från Danmark, Sverige och Finland, som deltog i projektet.

Syftet med utbildning för hållbar utveckling i högskolor och universitet är att stöda studerande att verka i samhället och arbetslivet i en riktning som gynnar hållbar utveckling. Det innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Ett samhälle som formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Målet är att studerande beaktar hållbar utveckling i sin yrkeskarriär. Centralt för utbildning i hållbar utveckling i en högskola är tvärvetenskaplighet, helhets, systematiskt och kritiskt tänkande. Aktuella teman är globalt ansvar, klimatförändringen, social ojämlikhet, kulturella skillnader och ekonomins globalisering.

Resultat och arbetet på de medverkande högskolorna och universiteten har presenterats på fyra seminarier, som arrangerats i de Nordiska länderna. ”Det är spännande att se hur insatserna med utbildning för hållbar utveckling, som ofta förblir osynlig, kan visualiseras i processmodellen och på så sätt göras mera tillgänglig för dem som arbetar inom universitet”, säger Kaisu Sammalisto, från Högskolan i Gävle i Sverige, som deltog i projektets styrgrupp med Tove Holm från Yrkeshögskolan Novia och Thomas Grindsted från Roskilde Universitet i Danmark. Grindstedt säger att ”ESDAN projektet har været inspirerende og har formået at mobilisere debat om ESD i de enkelte lande; og på tværs af de nordiske lande. Det er netop befrugtningen på tværs af de nordiske lande der har været med til at øge den faglige kvalitet i udvikling af en model til at integrerer ESD”.

Samtliga resultat från projektet har dokumenterats i vetenskapliga artiklar och under veckan presenteras slutresultaten av Kaisu Sammalisto, Vicerektor för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle, på den internationella konferensen 16th Conference of the European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP) & 7th Conference of the Environmental Management for Sustainable Universities (EMSU), www.erscp-emsu2013.org, som öppnas 5.6, på Världsmiljödagen.

”Det har varit lärorikt att få ta del av arbetet vid så här många högskolor och universitet”, säger projektledare Tove Holm vid Yrkeshögskolan Novia.”Det är viktigt att resultaten kommer att publiceras för en så mångsidig och global publik, som jag räknar med att ger nya idéer för vidareutveckling av processen. Vi arbetar på att få fortsätta samarbetet med våra kolleger runtom Norden”, avslutar Holm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, Projektledare Tove Holm, tove.holm@novia.fi, 044 762 3115

Yrkeshögskolan Novia, Kvalitetschef Bror Nordman, bror.nordman@novia.fi, 050 5170 541

Högskolan i Gävle, Projektdeltagare Kaisu Sammalisto, kaisu.sammalisto@hig.se, +46 070 608 1333

Roskilde Universitet, Projektdeltagare Thomas Grindsted, tkoug@ruc.dk, +45 2621 5710

 

Om Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia verkar idag på fyra orter, Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"