15.8.2022

Örjan Andersson 60 år och 20 år som rektor vid Yrkeshögskolan Novia

Orjan 60 Fotograf Johanna Sandstrom

Yrkeshögskolan Novias rektor, Örjan Andersson fyllde 60 år den 27 juni och firar även 20 år som högskolerektor i år. Två decennier som rektor innehåller många förändringar, framsteg och en del tuffa beslut.

Örjan Andersson blev rektor 2002 för dåvarande Svenska yrkeshögskolan. Högskolan hade 1300 studerande och verkade i Österbotten. 2007–2008 ledde han samgången med Yrkeshögskolan Sydväst, verksam främst i Åbo och Raseborg, genom vilken Yrkeshögskolan Novia bildades och studerandeantalet fördubblades. Högskolan blev den största yrkeshögskolan i Svenskfinland.

Syftet med fusionen var att skapa en stark och långsiktigt stabil högskola med tillräckliga resurser. Driven av starkt behov på arbetsmarknaden har Novia fortsatt att växa och har idag 4500 examensstuderande vid fem campus, på fyra olika orter. Högskolan har därtill en livlig FUI-verksamhet, omfattande fortbildningsverksamhet samt fyra dotter- eller intressebolag. Beträffande utbudet av olika studieinriktningar är Novia en av de mångsidigaste i landet.

Vad innebär det att vara rektor och VD för Yrkeshögskolan Novia?

”Vi är en expertorganisation. Jag ser det som min viktigaste uppgift att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla vid Novia att göra sitt bästa för att vi ska leva upp till och överträffa förväntningarna från våra studerande, arbetslivet och samhället i stort. Arbetet är mångsidigt och omväxlande. Det handlar förstås mycket om strategisk riktning, resultatförmåga och ekonomi, men lika mycket om organisationskultur, dialog och värderingar. I slutändan är jag naturligtvis ansvarig för kvaliteten i det vi gör och vad högskolan åstadkommer.”, säger Örjan Andersson

Två decennier av utveckling

Yrkeshögskolorna har varit med om en rad förändringar. Högskolornas autonomi har stärkts, bland annat genom att alla yrkeshögskolor blivit aktiebolag. Samtidigt har det skett en viss avreglering så att högskolan bättre kan dimensionera utbildningsutbudet enligt regionala behov.

Sett till högskolans uppdrag är de största förändringarna dels införandet av högre yrkeshögskoleexamina, så kallade masterutbildningar, dels forsknings- och utvecklingsverksamhet.

”Jag har en bakgrund inom forskningen och bägge uppgifterna kändes naturliga och självklara. Det har krävts stora insatser av många inom högskolan att bygga upp den här verksamheten från en blygsam nivå för tjugo år sedan till en omfattande och välfungerande verksamhet idag."

Andersson nämner statens nedskärningar i finansiering åren 2013–2017 som ett hårt slag och en stor utmaning för hela högskolesektorn.

”Idag är statens finansiering för en examen bara hälften av vad den var för tio år sedan. Antalet examina har ökat markant samtidigt som staten dragit bort stora resurser. Under åren 2013–2017 minskade statens finansiering till Novia med mer än en fjärdedel. Det var en jobbig tid, men samtidigt upplevde jag ett starkt engagemang i organisationen och en tro på att vi skulle lyckas och återskapa den ekonomiska och verksamhetsmässiga stabiliteten och tryggheten. Och det gjorde vi.”

Efter att ha mött alla förändringar, vad är du nöjdast med?

”Det finns mycket att vara nöjd och tacksam över. Jag är glad och stolt över det våra utexaminerade gör varje dag och vad det betyder för välfärden och konkurrenskraften i våra regioner. Novia har därtill bland yrkeshögskolorna de nöjdaste utexaminerade när det gäller utbildningens betydelse för karriären, vilket är mycket gott betyg för vår utbildning. Tillgången på kompetens och arbetskraft är en ödesfråga för både regionen och nationen.”

”Förstås är jag väldigt glad över att fusionen av två tidigare högskolor till den nya Novia, och allt förändringsarbete det innebar, lyckades så bra. Vi har bevarat vår starka regionala förankring, samtidigt som en ny högskola med egen identitet har skapats. Jag upplever inom organisationen ett starkt engagemang för Novia.”

Novia är en för finlandssvenska förhållanden stor aktör. Högskolan har god ekonomi och stabiliteten stärktes markant 2017–2018, då yrkeshögskolorna fick bedriva medelinsamling med motfinansiering från staten.

”Medelinsamlingen var viktig. Vi fick vi in donationer på totalt över 6 miljoner och därtill 4 miljoner i motfinansiering från staten. Det var roligt och sporrande med all den fina feedback som vi fick i de många diskussionerna med donatorerna. Bland landets yrkeshögskolor var det Novia som samlade in det största beloppet. Jag vill igen tacka alla donatorer”.

Det finns ett starkt engagemang för Novia

”Det bästa med rektorsjobbet är att jag har förmånen att arbeta med så många kunniga, professionella och fina människor från många olika branscher. Det är roligt att se att det finns ett så starkt engagemang inom högskolan. Alla är med och förverkligar högskolans uppdrag. Genom examensutbildning, kontinuerligt lärande, samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet bidrar vi till framtiden. Det är det jag vill göra, jag vill vara med och skapa en ännu bättre morgondag”, avslutar Örjan Andersson.

Faktaruta Örjan Andersson

• Rektor för Yrkeshögskolan Novia
• VD för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
• Utbildning, Teknologie doktor (1990), docent (1992) från Åbo Akademi

 

För mera information
Yrkeshögskolan Novia, rektor  Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång, tfn 050 470 6592


 

Födelsedagen som inföll under sommaren, firas tisdag 16.8 med samarbetspartners och på torsdag 18.8 tillsammans med personalen.

I stället för blommor och gåvor uppskattas en inbetalning till av Novia förvaltad stipendiefond, med syftet att uppmuntra högskolans studerande till arbete för en hållbar framtid.

Mottagare: Yrkeshögskolan Novia
Konto: IBAN FI75 4055 5920 0108 60 (BIC HELSFIHH)
Meddelande: Örjan Andersson 60

 

Gå till "Pressmeddelanden"