22.12.2009

Novia och HUMAK har undertecknat ett avtal om partnerskap

Upprätthållarna av Yrkeshögskolan Novia och Humanistinen ammattikorkeakoulu, HUMAK har undertecknat ett avtal om strategiskt partnerskap. Målsättningen med avtalet är att förbättra bägge yrkeshögskolornas kvalitet och effektivitet genom att speciellt förstärka och utveckla utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheten samt internationaliseringen inom de humanistiska och pedagogiska områdena samt inom kulturproduktionen. Vidare förstärks med hjälp av kompanjonskapet bägge yrkeshögskolornas ställning i det riksomfattande utvecklingsarbetet inom gemensamma utbildningsområden.

Novia och HUMAK har redan nu ett mångsidigt samarbete inom området kulturproduktion samt organisations- och ungdomsarbete

De internationella nätverken för kulturproduktion vid bägge yrkeshögskolorna har öppnats för studerande och personal. Novia ansvarar i huvudsak för de nordiska nätverken och HUMAK för de europeiska nätverken. Ett exempel på detta är att studerande och lärare från HUMAK:s campus i Grankulla har deltagit i ett seminarium avsett för studeranden inom nordisk kulturproduktion tillsammans med studeranden och lektorer inom kulturproduktion vid Novia i månadsskiftet september-oktober. Dessutom har högskolorna samarbetat vid planering och förverkligande av engelskspråkig utbildning och i fråga om projektverksamhet.

HUMAK påbörjar nästa höst en fortbildning som siktar till avläggande av examen som samhällspedagog (YH) i Novias utrymmen vid enheten i Åbo. Utbildningen marknadsförs också till svenskspråkiga sökande och en del av undervisningen förverkligas även på svenska. Lärare vid Novias enhet i Åbo förverkligar den svenskspråkiga utbildningen. Projektsamarbete har gjorts t.ex. inom ramen för det förebyggande rusmedelsarbetet inom ramen för Preventiimi-projektet.

Framtida samarbetsperspektiv

Det parallella utbildningssamarbetet stärker och stöder den pedagogiska utvecklingen vid de båda yrkeshögskolorna. Via samarbete i FoU-verksamheten mellan aktörer med olika språk förbättras projektens effektivitet och möjligheterna att göra dem mångsidigare och öka projektfinansieringen. Genom att dra nytta av Novias och HUMAK:s internationella samarbetspartners och nätverk stärks de olika områdenas internationella dimension ifråga om utbildning och FoU-verksamhet.

Med hjälp av samarbetet mellan Novia och HUMAK kan man i framtiden utveckla utbildningen för teckenspråkstolkar för att bättre svara till behoven av teckenspråkstolkar för den svenskspråkiga befolkningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Humanistinen ammattikorkeakoulu, rektor Eeva-Liisa Antikainen, tfn 040 773 3116

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"