22.1.2020

Novia har förbättrat öppenheten – stiger två nivåer i ministeriets undersökning

Yrkeshogskolan Novia flagga

Undervisnings- och kulturministeriet har granskat forskningsverksamhetens öppenhet vid högskolor och universitet.

I undersökningen har man lagt vikt vid hur väl principerna för öppen vetenskap är förankrad i organisationens strategiska styrning samt organisationens stöd för verksamheten.

Med öppen vetenskap avses primärt att forskningsresultat görs fritt tillgängliga för allmänheten samt också öppenhet kring datahantering och forskningsförvaltning. Undersökningen granskade också forskningsfinansieringsorganisationer, akademiska institut och kulturinstitut utomlands, och vetenskapliga samfund och akademier.

Ministeriets undersökning år 2019 visar att Yrkeshögskolan Novias arbete för att förbättra öppenheten lett till goda resultat. Novia erhåller 32 poäng, vilket är en ökning med 21 poäng från år 2016 då undersökningen utfördes senast. I en helhetsbedömning av verksamhetens mogenhet placeras Novia på nivå 4 på en skala där nivå 5 indikerar full mognad. De flesta yrkeshögskolor och universitet har förbättrat sin position i undersökningen, vilket visar att verksamhetskulturen i landet blir allt öppnare. Resultaten presenteras i rapporten Atlas of Open Science and Research in Finland 2019.

Yrkeshögskolan Novias goda placering bottnar i att principerna kring öppen vetenskap tagits upp i styrande dokument och att de gjorts kända inom organisationen genom utbildningstillfällen. Utvecklingen fortsätter i samband med att Novia utformar sina principer för hantering av forskningsdata, samt genom arbetet med en informationshanteringsmodell och strategi för 2020–2030.

Rapporten, Atlas of Open Science and Research in Finland 2019. Publications of the Ministry of Education and Culture, Finland 2019:45, har publicerats på hemisdan för öppen vetenskap: https://avointiede.fi/fi/kypsyystasoselvitys/2019

Mera information fås av:
Yrkeshögskolan Novia, FoU-koordinator Tobias Tamelander, tfn 0504729760

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Informatör Caroline Lång, tfn 0504706592

Gå till "Pressmeddelanden"