7.6.2018

Mottagare av sjöfartens temapris är Aboa Mares chef Per-Olof Karlsson

per olof karlsson

Per-Olof Karlsson har varit verksam inom sjöfartsutbildningen i trettio år och alltid med samma positiva attityd haft styrka att utveckla sjöfartsutbildningen och dess verksamhetsmiljö. Verksamheten vid Finlands äldsta yrkesinstitut har blivit ännu mångsidigare och nått ut till en ännu bredare elevkår. Under Karlssons ledning har Aboa Mare orienterat sin verksamhet mer till internationella vatten och fört finländsk kompetens i form av sjöfartsutbildning ut i världen, bland annat till Filippinerna samt nu senast ingått ett samarbetsavtal med en sjöfartsskola i Sydkorea. Samarbetet med branschens aktörer har varit lätt och fruktbart, dethar alltid gått att lösa problemen.

Per-Olof Karlsson utexaminerades till sjökapten 1985 i Åbo och hann arbeta inom handelsflottan i flera år. År 1988 inledde han sin lärarbana i Åbo men kombinerade undervisningsarbetet och sjökarriären under flera år. Sedan år 2002 har han lett Aboa Mare som är en sammanslutning av Yrkeshögskolan Novia och Axxell som erbjuder utbildning på andra och tredje stadiet. Syftet med Sjöfartens temapris är att uppmärksamma en person eller en aktör som har förbättrat sjöfartens verksamhetsförutsättningar, ökat uppskattningen av sjöfarten, utvecklat samarbetet eller ökat branschens synlighet utåt. Karlsson valdes enhälligt till årets pristagare av rådet. 

Sjöfartens temapris överräcktes i samband med Sjösäkerhetsseminariet 6 juni i Helsingfors. Om beviljandet av priset beslutar Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Laivanpäällystö-liitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry, Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry och Sjöfartsbranschens center för utbildning och forskning vid Åbo universitet. 

Mer information:
Päivi Söderholm ledande planerare, Sjöfartsbranschens center för utbildning och forskning,
tfn 040 548 0701, paivi.soderholm@utu.fi

Gå till "Pressmeddelanden"