12.2.2009

Miljöplanerarstuderande Faris Alsuhail vid Yrkeshögskolan Novia fick pris för utveckling av arbetsli

Faris Alsuhai som studerade miljöplanering vid Yrkeshögskolan Novias enhet i Raseborg har tilldelats ett pris på 1000 € för sitt examensarbete "Rekommendationer för planering av geografiska informationssystem på Tvärminne zoologiska station".

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry utlyser årligen en tävling för studerande i landets yrkeshögskolor. I stipendiet konkretiseras samarbetet mellan ERTO och Finlands yrkeshögskolor. I år skulle stipendiet ges till examensarbeten som på något sätt utvecklar arbetslivet. Studerande Alsuhail ägnade sitt examensarbete åt att införa GIS (geografiska informationssystem) som ett allmänt använt arbetsredskap på Helsingfors universitets zoologiska station, Tvärminne i Hangö.

GIS lämpar sig för många olika arbetsuppgifter i arbetsmiljön bland forskare på stationen, men det var ingen som riktigt kunde använda redskapet ordentligt, innan Alsuhail hjälpte dem igång. Han hade praktiserat på zoologiska stationen och valde att för sitt examensarbete utveckla deras GIS-system.

I stipendiemotiveringarna sägs att Alsuhail använde sig av en mångsidig palett av undersökningsmetoder. Utgående från sina utredningar om behoven konstruerade han praktiska exempel på GIS-använding och gav forskarna på stationen visioner för hur redskapet kan användas i framtiden. Resultatet av Alsuhails arbete har presenterats för personalen, varefter systemet har tagits i bruk.

De illustrativa exemplen gjordes med tillgänglig GIS-programvara vid Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademis forsknings- och utvecklingsinstitut Aronias GIS-laboratorium i Raseborg, där också specialister inom GIS-området arbetar.

Faris Alsuhail är ett av flera goda exempel på studerande med finska som modersmål, som nått strålande resultat i sina studier inom den svenskspråkiga miljöplanerarutbildningen. Han blev färdig miljöplanerare YH från utbildningsprogrammet skogsbruk och miljö våren 2008. Alsuhail studerar nu GIS inom ett magisterprogram vid Åbo universitet. Läs mer på: http://www.erto.fi/?x11591=7871

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Programansvarig lektor, utbildningsprogrammet miljöplanering, Maria Söderström, tfn (019) 224 8250, mobil 044 762 3750, e-post maria.soderstrom@novia.fi

Gå till "Pressmeddelanden"