21.11.2012

Kulturproducentutbildningen flyttar från Yrkeshögskolan Novia till Arcada 1.1.2013

Högskolorna Novia och Arcada har kommit överens om att utbildningen för kulturproducentskap vid G18 i Helsingfors överförs till Arcada 19.11.2012.

Yrkeshögskolan Novia och Arcada har 19.11.2012, undertecknat avtalet om överföringen av utbildningsprogrammet för kulturproducentskap från Yrkeshögskolan Novia till Arcada. Utbildningen övergår till Högskolan Arcadas regi 1.1.2013. Överföringen är ett led i samordningen av den svenska högskoleutbildningen i Finland.

"För Yrkeshögskolan Novia handlar överföringen av utbildningen om den strukturella utveckling som sker inom yrkeshögskolorna idag. Vi har behov av att samla vår verksamhet till våra fyra huvudcampus. Samtidigt har vi bedömt att just kulturproducentutbildningen, som är vår enda utbildning i Helsingfors, behöver närheten till de många aktörerna inom konst- och kulturfältet i Helsingfors", säger rektor Örjan Andersson.

"Att vi med Arcada har hittat en lösning som gör att utbildningen av kulturproducenter kan fortsätta i Helsingfors är därför positivt. Detta är också viktigt för växelverkan med våra kulturutbildningar i Jakobstad", säger förvaltningschef Kjell Heir.

Överenskommelsen innebär att 72 nu inskrivna studerande ges möjlighet att slutföra sina studier på Arcada, i huvudsak enligt den nuvarande studieplanen. 

Överföringen av examensrätten gällande utbildningsprogrammet för kulturproducentskap innebär att den personal som Arcada övertar från Yrkeshögskolan Novia övergår som ”gamla” arbetstagare till högskolan. Enligt samarbetslagen har Yrkeshögskolan Novia som den överlåtande parten och Arcada som den mottagande parten skyldighet att föra samarbetsförhandlingar för att klargöra för medarbetarna vad överlåtelsen innebär och vilka konsekvenser övertagandet av utbildningsprogrammet har för Arcada. Till följd av detta inleder Arcada och Yrkeshögskolan Novia tillsammans samarbetsförhandlingar med personalen inom kulturproducentutbildningen i enlighet med samarbetslagen.

 

 Tilläggsinformation fås av

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, förvaltningschef Kjell Heir, tfn 050 538 3502

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"