9.9.2016

Inskriptionstal, Rektor Örjan Andersson

IMG 4

IMG 2379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inskriptionstal Rektor Örjan Andersson 9.9.2016


Framtiden byggs inte på ständiga nedskärningar och missmod, utan på kunskap, innovation och fördomsfrihet - ja till och med på drömmar.
----
När vi idag inleder läsåret gör vi det med ett kvarts sekel av yrkeshögskoleutbildning bakom oss. Yrkeshögskolorna etablerades 1996, men redan 1991 fick två dåvarande läroverk rätt att på försök inleda yrkeshögskoleverksamhet. Ett av dem var Vasa tekniska läroverk och dåvarande rektor Carl-Erik Wingren gjorde en hängiven insats för att läroverket skulle komma med i försöket från början. Det lyckades. Syftet med försöket var att få fram praktiska modeller för en ny typ av högskola som förenar vetenskapsbaserad kunskap med praktisk tillämpning.

Försöksverksamheten inleddes således vid Vasa tekniska yrkeshögskola hösten för 25 år sedan. Yrkeshögskolan blev flerbranschig 1996 då Svenska yrkeshögskolan inledde sin verksamhet, samtidigt som också Yrkeshögskolan Sydväst i sydvästra Finland startade. De två högskolorna fusionerades 2008 till Yrkeshögskolan Novia som idag, räknat i antalet nya studerande, är den största svenska högskolan i vårt land. Jag kan med glädje hälsa 1000 nya studerande hjärtligt välkomna idag.

De två första decennierna av yrkeshögskoleverksamhet kännetecknades av försök, utveckling, expansion och integrering av de många läroanstalter som kom att uppgå i yrkeshögskolorna. Samtidigt skedde en konsolidering så antalet verksamhetspunkter och också antalet yrkeshögskolor successivt minskade. Det var en tid av etablering och utveckling.

Statliga nedskärningar
Ett nytt skede inleddes hösten 2011 när Undervisningsministeriet meddelade att antalet nybörjarplatser skulle minskas vid landets yrkeshögskolor, med motiveringen att årskullarna kommer att börja minska i storlek. Så långt var logiken klar och tydlig. Tyvärr var det samtidigt startskottet för en kraftig minskning av finansieringen till yrkeshögskolorna.

Ingen kunde då ana hur omfattande nedskärningarna skulle komma att bli. Idag vet vi att för hela sektorn handlar det om en minskning från år 2011 till 2019 på ofattbara 30 %. Minskningen är oförnuftig och oacceptabel. Enligt vedertaget språkbruk sparar staten pengar på detta sätt, men inte sparar man något alls, genom att låta bli att investera i framtiden. Vad ska vi bygga vår framtid på om inte kunskap, innovation och den konkurrenskraft som följer av dessa?
När vi nu inleder ett nytt läsår kan vi se tillbaka på fem år av anpassning till denna nya och knappare tillvaro. Många tunga beslut har verkställts. Vi har minskat bredden i vårt utbildningsutbud för att säkerställa tillräckliga resurser och kvalitet i det vi valt att satsa på. Vi kan idag glädjas åt att vi har förbättrat högskolans prestanda markant i förhållande till de kvantitativa prestationsmätare som vår finansiering baseras på. Med allt mindre pengar har vi faktiskt kunnat göra allt mera. Det här betyder att vi har lyckats på många plan i högskolan, i undervisningen, forskningen och i mötet med våra studerande. Jag vill rikta ett stort tack till lärare och alla andra i personalen för denna kraftansträngning och fokusering på vår uppgift, trots en omgivande turbulens.

Tyvärr gör staten det inte lätt för oss framöver heller, just när vi anpassat oss till den finansieringsmodell som infördes 2014, ändrar man den. Förändringarna införs från och med 2017 och finansieringen kommer då att beräknas på basen av prestationer för åren 2013-2015, alltså sådant som vi inte längre kan påverka; man ändrar spelreglerna med retroaktiv verkan!

Den statliga finansieringen belönar kvantitet, men vi ska ändå komma håg att Novias viktigaste uppgift är att ge kvalitet; god professionsinriktad utbildning, med gott rykte på arbetsmarknaden. Det här innebär ständig utveckling av undervisningen och dess stödfunktioner. Det innebär också strategisk och strukturell utveckling så att våra resurser kan användas på bästa möjliga sätt.

Som bäst genomför vi en förändring som ska förenkla vår organisationsstruktur och minska det administrativa arbetet, till förmån för undervisningen. Det handlar också om att skapa mervärde genom att i större omfattning integrera utbildning, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt fortbildning och försäljning av tjänster. Vi tar bort de organisatoriska gränser som idag finns mellan dessa områden. Det här ska gynna såväl våra studerande som våra samarbetsparter.

Ny strategi
Under förra läsåret fastställde styrelsen vår nya strategi. För perioden 2016-2020 fortsätter det systematiska arbetet med att säkerställa hög kvalitet och resultatrik verksamhet enligt finansieringsmodellen. Basen för vår verksamhet utgörs av högklassig utbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket förutsätter en professionell, engagerad och pedagogiskt reflekterande personal. Därtill har tre huvudsakliga utvecklingslinjer valts för att säkerställa högklassig, stabil och resultatrik verksamhet på lång sikt. Dessa är: (1) Samordningen med Åbo Akademi för kvalitet och kostnadseffektivitet. (2) Digitalisering av undervisning och tjänster för ökad tillgänglighet och servicekvalitet. (3) Affärsutveckling och kommersialisering för breddning av finansieringsbasen.

Samordning och samarbete
Jag ska inte fördjupa mig i strategin, men vill säga några ord om samordning och samarbete. Med Åbo Akademi söker vi långtgående samarbete inom många områden. Visionen är att de två högskolorna genom nyskapande samarbete, tryggar kvalitet i utbildning och forskning såväl som effektiv tjänsteproduktion och hög servicekvalitet. I praktiken betyder det här att vi ser över all verksamhet för att identifiera möjligheter inom utbildning, forsknings- och utvecklingsverksamhet, stödfunktioner, administration och fastigheter. Samordningen med Åbo Akademi är ett bärande element i vår strategi och konkretiseras som bäst.

Vi samarbetar också med flera andra högskolor. Med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet fortsätter det konkreta samarbetet i anslutning till Technobothnia som i år firar 20 år. Vidare ser vi fram emot att vid årsskiftet tillsammans med Vasa yrkeshögskola flytta in i nyrenoverade och gemensamma utrymmen för utbildning inom social och hälsovård. Det handlar alltså inte i detta fall endast om att dela laboratorier och andra specialutrymmen, utan om att dela alla utrymmen. Vi skapar en levande tvåspråkig och delvis trespråkig studie- och arbetsmiljö. Miljön kommer således att likna den språkliga miljö som många av våra studerande kommer att möta i arbetslivet. Den förestående flytten innebär också en förstärkning av Brändö campus där vi idag har utbildning inom teknik och företagsekonomi.

Också i Åbo fortsätter vi att fördjupa samarbetet, nytt för detta läsår är gemensamma motionstjänster för alla högskolor i staden. I Jakobstad samarbetar vi konkret med yrkeshögskolan Centria inom entreprenörskap och musikutbildning.

Med dessa exempel på samordning och samarbete med andra högskolor vill jag visa på att Novia är en aktiv och fördomsfri samarbetspart, att vi inte behöver göra allt själva och att vi är beredda att dela med oss.

Ett öppet och ömsesidigt samarbete hjälper oss alla att ge den bästa undervisningen och den bästa studieupplevelsen.

Gå till "Pressmeddelanden"