5.9.2014

Inskriptionstal, Rektor Örjan Andersson

novia inskription 0015

Styrka genom samarbete och nätverk Yrkeshögskolan Novias viktigaste uppgift är att ge god professionsinriktad högskoleutbildning, med gott rykte på arbetsmarknaden. Det här innebär ständig utveckling av undervisningen och dess stödfunktioner. Det innebär också strategisk och strukturell utveckling så att våra resurser kan användas på bästa möjliga sätt och därigenom också på längre sikt garanterar kvalitet i utbildningen. Just resursfrågan blir allt mera central och jag kommer i mitt tal att belysa den ur olika perspektiv.

Låt mig börja med några ord om finansieringen. Regeringsprogrammet som godkändes sommaren 2011 innebar stora nedskärningar för hela yrkeshögskolesektorn åren 2013 till 2016. Finansieringen minskar under perioden med omkring en femtedel. Vid Novia, likt vid alla andra yrkeshögskolor, präglas nu vardagen av anpassning till denna verklighet. Samtidigt fokuserar alla på de resultatindikatorer som bestämmer hur den statliga finansieringen fördelas mellan de enskilda yrkeshögskolorna. Finansieringsmodellen förnyades nämligen från och med innevarande år. Den tidigare modellen var till 30 % baserad på resultat och till 70 % på ett med undervisnings- och kulturministeriet överenskommet studerandeantal. Den nya finansieringsmodellen är till 100 % resultatbaserad.

På grund av att den totala finansieringen till yrkeshögskolesektorn minskas kraftigt samtidigt som den nya finansieringsmodellen införs, får den stor genomslagskraft. Vi ser redan att den styr högskolorna, på gott och ont. Det goda är att det ställs krav och att resultatrik verksamet belönas. Det dåliga är att modellen inte förmår mäta verklig effektivitet, utan endast kvantitet. Om effektiviteten skulle avgöra så skulle Novia vinna på modellen, men när endast kvantiteten räknas har det hittills gått tvärtom.  Ett problem på kort sikt är att modellen ger utslag med kraftig fördröjning. De pengar vi fick i år baserar sig till största delen på examina avlagda av studerande som inledde sina studier redan åren 2007 till 2009, just då Novia höll på och körde igång sin verksamhet och ännu inte fyllde alla studieplatser.

Situationen förbättras med tiden, eftersom antalet sökande och nya studerande har ökat varje år ända sedan Novia inledde sin verksamhet. Trenden fortsatte i år och i dagarna inleder fler studerande än någonsin tidigare sina studier vid Novia. Våra resultatindikatorer förbättrades också markant 2013. Vi har därtill en effektiv organisation vilket visas av att Novia tre år i rad varit den högskola som haft de näst lägsta kostnaderna för stödfunktioner och administration i förhållande till undervisningskostnader.

Den minskande finansieringen i kombination med den nya finansieringsmodellen gör att yrkeshögskolorna måste fokusera på åtgärder som redan på kort sikt ger resultat. Vi är pragmatiska och konkreta såväl när vi arbetar med resultatindikatorerna som med sänkning av kostnaderna. Ett av våra medel för att upprätthålla kvalitet trots nedskärningarna, är samarbete och arbete i nätverk

Novia är en medelstor yrkeshögskola. Vi har tillräckliga personella resurser för att kunna driva vår verksamhet professionellt, kompetent och trovärdigt. Men det ska medges att i tider av minskande statlig finansiering har vi också en i jämförelse med andra högskolor, något utmanande struktur med verksamhet på fyra orter och åtta adresser. Detta är en sak som statsrådet påtalat i det verksamhetstillstånd som vi beviljades för knappt ett år sedan. Vi ålades då att se över vår verksamhetsstruktur fram till 2016 och det kommer vi att göra. Denna fråga lyftes också fram av de ledande tjänstemän från undervisnings- och kulturministeriet som besökte Novia förra veckan. Diskussionerna med ministeriet var givande och efterlämnade ett positivt intryck.  

Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att det också är en styrka att ha verksamhet på flera orter. Det handlar om att dra nytta av den utbildningsinfrastruktur och de samarbetsmöjligheter som finns lokalt, med såväl andra högskolor som med andra stadiets yrkesutbildning och arbetslivet.

Att tala om samarbete och nätverk kan kännas som något av en kliché. I många sammanhang hör man mantrat. Ibland finns det en verklighet bakom, ibland är det tomma ord i festtal. För Novia är samarbete och nätverk en realitet, ett livsvillkor och en garanti för kvalitet. Man kan tala om en 3i-strategi för samarbete och nätverk. Mina tre ”i” står för infrastruktur, innehåll och internationalisering och beskriver en rörelse från det lokala i riktning mot det globala.

Med infrastruktur avser jag gemensamma utrymmen, utrustning och lokalt förankrade enheter. Låt mig ge några exempel. Med Åbo Akademi har vi det gemensamma Centret för livslångt lärande, med verksamhet i Vasa och Åbo. Vi har också det gemensamma forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia i Raseborg och vi delar campus i Jakobstad. Vidare är bägge högskolorna med i vetenskapsbiblioteket Tritonia där också Svenska handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet deltar.

Med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet delar vi tekniklaboratoriet Technobothnia. Antalet teknikstuderande i centret motsvarar det totala antalet studerande i en mindre yrkeshögskola. Ett liknande center förverkligas som bäst för Novias och Vasa yrkeshögskolas utbildningar inom social och hälsovård och ska stå klart 2017. Det kommer att ge hög användningsgrad på både specialutrymmen och utrustning. Det samma gäller i Åbo där vi inom vårdutbildningen använder Åbo yrkeshögskolas specialutrymmen.

Inom sjöfartsutbildningen i Åbo delar vi utrymmen med yrkesinstitutet Axxell. Konceptet har visat sig kostnadseffektivt och samarbetet löper smidigt. På samma sätt samarbetar vi i campus Allegro i Jakobstad med kulturutbildningarna vid Yrkesakademin i Österbotten. Därtill deltar stadens grundläggande musik- och konstutbildning i samarbetet, vilket gör att användningsgraden för utrymmen och utrustning blir hög, speciellt inom musikutbildningen. Gällande konstutbildningen finns ännu förbättringspotential. Nytt för i höst är att vi i Raseborg avstått utrymmen till Axxell, vilket gjort det möjligt att sänka fastighetskostnaderna.

Med dessa exempel har jag velat belysa hur vi på det lokala planet samverkar kring infrastruktur för utbildning och forskning för att få kostnadseffektivitet och kvalitet. Denna typ av samverkan förutsätter korta avstånd och ofta samlokalisering. Vi har kommit långt, men det finns fortfarande potentiella samarbetsformer och -strukturer som väntar på att konkretiseras.

Mitt andra ”i” står för innehåll. Det är samarbete som kan ske på vilket geografiskt plan som helst och det kan också ske virtuellt. Erfarenheten visar dock att det oftast sker lokalt eller regionalt. Som exempel kan jag nämna samarbete högskolorna emellan i både Vasa och Åbo gällande flexibla studiemöjligheter. Jag kan också nämna samarbetet kring Åbo Akademis utlokaliserade diplomingenjörsutbildning i Vasa. Utbildningssamarbetet med Åbo Akademi i Åbo bedömer jag att har betydande potential att utvecklas tack vare de korta avstånden mellan institutionerna.

När det gäller innehåll är samarbetet med det omgivande samhället viktigt, både när det handlar om utbildning och om forsknings- och utvecklingsverksamhet. Novia bidrar till utvecklingen i våra regioner och arbetslivet genom kunnig arbetskraft, kompetens och forsknings- och utvecklingsverksamhet. Samarbetet säkerställer också att innehållet i utbildningen är relevant och aktuellt vilket ger våra utexaminerade goda förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi vinnlägger oss om ett gott samarbete och det är därför inte överraskande att utexaminerade från Novia hör till dem som bland högskoleutbildade har lättast att hitta jobb efter examen.

Mitt tredje ”i” står för internationalisering. Vi utbildar för de krav som ett globaliserat samhälle ställer. Det betyder att vi ska ha aktiva kontakter också till högskolor och andra aktörer utanför landets gränser. Av naturliga orsaker är kontakterna till Norden speciellt aktiva. Detta belyses till exempel av det faktum att Novia är den högskola i Finland som administrerar flest NordPlus-nätverk, hela åtta stycken. Novia följs av Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

Även inom forskningsverksamheten är de internationella och speciellt de nordiska nätverken omfattande. Omkring hälften av verksamheten sker i samarbete med nordiska partners. Naturligtvis sträcker sig våra nätverk också långt utanför Norden. Som nyheter kan nämnas att vi förra läsåret i Åbo tog emot våra första studerande för dubbelexamen. De kom från Hochschule Landshut i Tyskland. I somras ingick vi ett motsvarande avtal med Universitat de Lleida i Spanien. Avtalet gäller vår teknikutbildning i Vasa.

En annan typ av internationell verksamhet är vår utbildningsexport. I Åbo säljer vi fortbildning inom vårt fokusområde fartygssimulering. Försäljningen är drygt 1,1 miljon per år och exportens andel är 30-35 %. Därtill säljer vi utbildning i Filippinerna, via GigaMare Inc i vilket Novia blev delägare för ett drygt år sedan. Etableringen har varit lyckad i ekonomiskt hänseende och kommer framöver att vara brohuvud för en ytterligare stärkt närvaro i Asien.

Låt mig sammanfatta vår syn på samarbete och nätverk. Genom lokal samverkan säkerställs tillräckliga resurser för utbildningens och forsknings- och utvecklingsverksamhetens behov genom kostnadseffektiva lösningar som inkluderar gemensamma utrymmen, utrustning och enheter. Genom nätverk med arbetslivet säkerställs utbildningarnas innehållsmässiga relevans, praktikmöjligheter och konkurrenskraft. Genom internationella nätverk ger vi våra studerande en möjlighet att under studietiden skaffa internationell erfarenhet. Vi får också impulser till utveckling av utbildningen samtidigt som nya marknader öppnas för högskolans expertis.

Vi är bra på samarbete och nätverk, men vi ska bli ännu bättre!  

 

Nya pressbilder på Rektor Örjan Andersson hittas här

Gå till "Pressmeddelanden"