6.9.2012

Inskriptionstal, Rektor Örjan Andersson

INSKRIPTIONSTAL, REKTOR ÖRJAN ANDERSSON, YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 6.9.2012

REDO ATT MÖTA FRAMTIDEN

Varje högskola och universitet har definierat sin egen profil. Yrkeshögskolan Novias profilbeskrivning lyder:
· Novia är en svensk yrkeshögskola med god förankring i regionerna i Österbotten och sydvästra Finland.
· Genom nätverkssamarbete deltar högskolan i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv.
· Högskolan har även en central roll i att verka som brobyggare i Norden.

Det här är saker som vi tar på största allvar. Vi arbetar nära regionernas arbetsliv och som exempel på vår starka nordiska inriktning kan nämnas att det i Finland endast är Helsingfors universitet som koordinerar fler NordPlus-nätverk än Novia.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Dessa växer i takt med att befolkningsstrukturen förskjuts. Problemet är välkänt, en allt större del av befolkningen kommer att stå utanför arbetsmarknaden. Det blir allt färre som genom sitt arbete skall försörja allt fler. Vi förfasar oss över att andra nationer har levt över sina tillgångar och därigenom blivit överskuldsatta. Men vi lever också i Finland över våra tillgångar. Också vår skuldsättning ökar dag för dag. Vi är inte på samma nivå som många andra nationer, men riktningen hos oss är den samma och om vi fortsätter så här kommer vi förr eller senare att hamna i en ohållbar situation. Det gäller alltså att inte fortsätta så här. Samtidigt utsätts vi för en allt starkare global konkurrens som kräver satsningar framför allt på kunskap.

Jag avundas inte dem som gör budgeten för nationen Finland. Det blir åtstramningar i stort sett över hela linjen. Högskolorna och universiteten drabbas också och speciellt hårt drabbas yrkeshögskolorna. Det här är kortsiktigt!

Det verkar som om många missar det här med skillnaden mellan utgifter för konsumtion och utgifter för investeringar. Utbildning är en investering både på det individuella och det nationella planet. En utgift för konsumtion kan ses som en verklig kostnad, men när vi gör en investering så försvinner inte satsningen, utan kapitalet ändrar bara form. Det monetära kaptalet blir i vårt fall ett kunskapskapital, som i sin tur ger avkastning. Så när man nu skär i kostnaderna för högskolesektorn skall man vara medveten om att man minskar på investeringen i kunskap, som på sikt skulle ha gett avkastning i form av kunnande, konkurrenskraft, innovation, utveckling och naturligtvis skatteintäkter både från individer och konkurrenskraftiga företag. Därför blir det antagligen ingen inbesparing på längre sikt, utan priset kommer att betalas om 10-20 år i form av försvagad konkurrenskraft och därigenom sänkt levnadsstandard.

För att belysa detta kan vi föreställa oss situationen att vi helt skulle avskaffa all högskoleutbildning. Vi skulle ”spara” några miljarder per år, men alla inser nog att det sedan bara skulle vara att sätta lapp på luckan. Inget tyder på att de nationer som satsar minst på högskoleutbildning skulle vara de som har högsta levnadsstandaren. Med detta vill jag inte säga att det inte finns utrymme för att effektivera inom högskolesektorn, för det finns det. Men alla åtstramningar måste ske med stor varsamhet och det sker inte nu!

Fusion eller samarbete

Statsmakten har länge arbetat för att minska antalet yrkeshögskolor. När Novia bildades 2008 så var det genom en fusion helt i linje med undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer. Det var en av de första fusionerna bland landets högskolor. Det var proaktivt och fusionsarbetet var framgångsrikt både ur ett ägarperspektiv och senare i det genomförda interna arbetet för att bygga upp EN ny högskola.

En nyckel till framgång var en samsyn på framtiden och vad som krävs för att långsiktigt garantera högklassig utbildning och forsknings- och utvecklingsverksamhet. Av avgörande betydelse var också en gemensam syn på betydelsen av en stark regional arbetslivsförankring. Kulturen skilde sig till denna del inte nämnvärt mellan de två tidigare högskolorna. Av betydelse var också att Åbo Akademi kom in som ägare för att förverkliga tanken på en utbildningskoncern.

Novia är från 2013 den tolfte största yrkeshögskolan, av totalt 25, räknat i antalet nybörjarplatser för unga. Och när vi nu inleder vårt femte läsår så gör vi det med vind i seglen. Novia blev i våras den första högskolan i landet som genomgått auditering av sitt kvalitetssystem enligt den förnyade auditeringsmodellen som nyligen togs i bruk. Godkännandet är i kraft till 2018. Vidare har antalet sökande fortsatt att öka, sysselsättningen för utexaminerade är bland de bästa, forsknings- och utvecklingsverksamheten fortsätter att växa, samarbetet med Åbo Akademi har fått allt fastare former, ekonomin är god osv. Och trots att det gångna läsåret innebar hårda nedskärningsbeslut också inom Novia, så ser jag bland oss novianer entusiasm och iver att fortsätta att jobba för att högskolan skall vara en föregångare inom områden som är viktiga för oss och samhället omkring oss.

I och med den förestående yrkeshögskolereformen 2014 har frågan om yrkeshögskolornas antal åter aktualiserats. Antalet högskolor har inte minskat så snabbt som undervisnings- och kulturministeriet önskat. Förutom Novia så har endast tre andra fullskaliga fusioner genomförts. Därtill har ett flertal allianser skapats. En skrivning i regeringsprogrammet om behovet av att utveckla de svenska yrkeshögskolestrukturerna blev under det gångna läsåret startskottet för förhandlingar om en fusion mellan Yrkeshögskolan Novia och Arcada Nylands svenska yrkeshögskola. Efter ett drygt halvår avslutades förhandlingarna och det kunde konstateras att man inte hade hittat en lösning som skulle ha tillfredsställt bägge parter. Det här upplever jag inte som speciellt dramatiskt. I företagsvärlden är det vanligt att möjliga fusions- eller uppköpsaffärer undersöks och man kan räkna med att omkring en på tio leder till resultat. Och blir det inte resultat så går man vidare. Det finns alltid alternativ. Och om det inte finns alternativ för en part, så har man antagligen ställt för hårda fusionsvillkor i förhållande till det egna företagets position.

Det finns en lärdom i det mesta. Så också i de avslutade fusionsförhandlingarna. Vi lärde oss att våra två svenska yrkeshögskolor är olika. För Novia ligger det ett värde i att vara regionalt förankrad, inte bara i samarbetet med arbetslivet, utan också i ägandet av högskolan. Den regionala förankringen är något som betonas i vår högskolas profilbeskrivning. Därtill var den bärande tanken när Novia bildades att skapa en stark allians, en utbildningskoncern, med Åbo Akademi. Det har hittills varit ett framgångsrikt koncept och vi tror fortfarande på det.

För Novia är det viktigt med regional förankring och förankring i Åbo Akademi, som också har en regional roll som det finlandssvenska universitetet. För Arcada igen förefaller det ligga ett värde i det rakt motsatta, dvs i att vara oberoende i förhållande till regionalt inflytande. Därför har man valt stiftelseformen där högskolan i det närmaste äger sig själv. Detta val är konsekvent och värt samma respekt som Novias val. Det är bara förenandet av dessa synsätt och kulturer som är utmanande. För att uttrycka det milt.

Men att fusionen inte blev av betyder inte att vi inte skulle kunna samarbeta. Vi söker aktivt nya former för samverkan. Trots att våra högskolor är olika så tror jag också att vi kommer att hitta former för genuint samarbete till ömsesidig nytta. Vi är primärt inte varandras konkurrenter, utan konkurrensen finns långt utanför vårt lands gränser. Och vi skall också komma ihåg att innehållet alltid är viktigare än strukturerna.

Novia jobbar i nätverk med andra, men i en starkt resultatstyrd högskolevärld har vi inte råd att förlora oss i strukturerna! Varje högskola måste själv välja de strukturer som bäst tryggar den egna högskolans förutsättningar för verksamhet av hög kvalitet. Det ansvaret har vi.

Framtiden

Låt mig avsluta med att konstatera att yrkeshögskolorna har ekonomiskt tuffa år framför sig på grund av att statsmakten minskar finansieringen. Tack vare kunnig och engagerad personal, goda studerande, ändamålsenliga samarbetsnätverk och en trimmad organisation fortsätter vi dock framåt. Redo att möta framtiden!

Gå till "Pressmeddelanden"