5.9.2013

Inskriptionstal, Rektor Andersson

BST3307

INSKRIPTIONSTAL, REKTOR ÖRJAN ANDERSSON, YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 5.9.2013

Framtiden byggs på kunnande, innovation och fördomsfrihet

När man läser de svarta rubrikerna om den galopperande statsskulden och nedskärningarna är det lätt att drabbas av missmod. Den ekonomiska krisen som vi upplever är egentligen inte en ekonomisk kris, utan ett strukturellt problem som vi har skjutit framför oss. Krisen handlar om att vi har vant oss vid en högre levnadsstandard än vi har råd med. I både vårt samhälle och pensionssystem har vi förlitat oss på ständig tillväxt. Nu har verkligheten kommit ikapp oss, när tillväxten avtar och till och med förbyts i en sjunkande bruttonationalprodukt.

Det är klart att regeringen inte kan annat än agera resolut för att ha en chans att vända utvecklingen. Men kommer nationen Finland att räddas genom allt fler och kraftigare nedskärningar och en pessimism som hotar breda ut sig? Ska vi inte i stället jobba hårdare, tänka fördomsfritt, skapa nytt, ja helt enkelt ta för oss i stället för att sjunka ihop och stå där och tumma på mössan? Jag vet vad vi gör inom Novia, vi kavlar upp ärmarna. Vi är tillsammans med alla andra yrkeshögskolor drabbade av nedskärningar. Vi gör det som måste göras för att anpassa verksamheten och blickar hela tiden framåt beredda att gripa nya möjligheter. Där det finns utmaningar, finns det också möjligheter.

Den högre utbildningen och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten har en avgörande betydelse för utvecklingen i vårt samhälle. Det är med kunnande och innovation som tillväxt skapas. Därför var det en välkommen signal att regeringen i budgetförslaget för 2014 tog med ett extra anslag för yrkeshögskolornas forsknings- och utvecklingsverksamhet. Anslaget om fem miljoner är inte stort, men riktningen är rätt.

Följande steg som bör tas är att avlägsna hinder för utbildningsexport och regeringen har fattat principbeslut 29.4.2010 om främjande av den. I riktlinjerna sägs många bra saker. Bland annat konstateras att det finländska utbildningssystemet är välkänt runtom i världen och har ett utmärkt rykte, samt att PISA-resultaten har skapat en stor efterfrågan på utbildning från Finland. Man konstaterar vidare att lagstiftningen ska utvecklas i en riktning som tillåter högskolorna att allt mer flexibelt delta i kommersiell verksamhet kring utbildning, samt att en utvidgning av den avgiftsbelagda verksamheten som riktar sig till utlandet skulle medföra större möjligheter för utbildningsexport och högskolornas resurser för sin egentliga verksamhet.

Bra så, men ännu finns det saker att göra. Ett försök med terminsavgifter för vissa grupper av utländska studerande har gett klent resultat. Det är problematiskt att av en del studerande uppbära terminsavgift, men inte av andra. Det som jag däremot finner självklart är att vi ska kunna agera utanför vårt lands gränser på samma villkor som andra högskolor på samma marknader. Varför kan inte finska högskolor ge examensutbildning och uppbära terminsavgifter i de länder där avgiftsbelagd utbildning är kutym? Det hotar på inget sätt den avgiftsfria utbildningen i hemlandet, snarare tvärtom. Regeringen bör därför avlägsna de hinder som finns för att mot betalning också ge examensutbildning utanför landets gränser.

Novia har redan länge bedrivit utbildningsexport i form av fortbildningsverksamhet för näringslivet, vilket det inte finns legala hinder för. Ett nytt steg togs genom bildandet av ett samföretag i Filippinerna i våras. Bolaget säljer fortbildning till rederier och kan ses som en försäljningskanal för Novias kunskap och erfarenhet.

Novias struktur är stabil och samarbetet utvecklas

Det senaste halvåret präglades ännu en gång av diskussioner kring svenska yrkeshögskolestrukturer. Den eventuella fusionen med Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola har för andra gången avslutats med resultatet att de två högskolorna fortsätter som självständiga enheter. Var och en med sin profil. Novia har också i framtiden en tillräcklig geografisk utbredning och god regional förankring. Vi fortsätter också med fokus på innehåll, kvalitet och resultat i verksamheten, framom omorganisering och administration, som vi gjorde redan för flera år sedan, när vi bildade Novia genom en lyckad fusion. Den struktur som då skapades har fungerat väl.

Från och med årsskiftet ska alla yrkeshögskolor ha nya verksamhetstillstånd. Före utgången av september lämnar Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi in ansökan om koncession för Novia. Yrkeshögskolan har både de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att beviljas permanent koncession. Skall man döma av signaler från undervisningsminister Krista Kiuru och våra riksdagsmän blir det två permanenta koncessioner på svenska och något mindre förväntar vi oss inte. Kiuru har gjort en kraftfull linjeändring jämfört med förre undervisningsministern.

I diskussionen om konsolidering inom yrkeshögskolefältet är det skäl att notera att under det senaste decenniet har den svenska yrkeshögskoleutbildningen konsoliderats i betydande grad. År 2005 upphörde antagningen till svenska program vid Mellersta Österbottens yrkeshögskola (nu Centria). Samma år överfördes den svenska utbildningen från Åbo yrkeshögskola till Yrkeshögskolan Sydväst (nu Novia). År 2008 fusionerades Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst. År 2013 antogs studerande inte längre till svensk utbildning vid Vasa yrkeshögskola och Haaga-Helia. I Vasa har ansvaret för utbildningen övergått till Novia. Den svenska yrkeshögskoleutbildningen har således konsoliderats från sju högskolor till två på mindre än ett decennium. Det här är en mycket kraftigare konsolidering än på finskt håll. Åtminstone för Novias del bedömer jag nuvarande struktur som hållbar och med Arcada kompletterar vi varandra genom olika profiler och nätverk.

I takt med att resurserna blir knappare och den internationella konkurrensen skärps så ökar behovet av samarbete. Samarbete uppstår när allt flera parter har något att vinna och när nyttan blir större än kostnaden. Gemensamma förvaltningsstrukturer behövs däremot inte. Således ingicks under det gångna läsåret ett partnerskapsavtal med Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola som vi delar campus med i Vasa. Partnerskapsavtalet syftar till gemensam användning av såväl utrymmen som lärarkrafter. Syftet är också att skapa en levande flerspråkig studiemiljö. Inom Novia är vi på inget sätt oroliga över att ett sådant samarbete skulle försvaga vår roll som svenskspråkig högskola. Tvärtom, vi kommer att ge många helt finskspråkiga studerande en möjlighet att lära känna det svenska. Det är det bästa sättet att minska fördomar och att på ett positivt sätt uppmuntra till att förkovra sig i det svenska språket. Vi har här en unik möjlighet att stärka svenskan genom att göra den levande också för andra än oss själva.

I och med att ansvaret för den svenska företagsekonomiska utbildningen överfördes från Vasa yrkeshögskola till Novia, blev också rollerna tydligare. Samtidigt skapades nya möjligheter till samarbete. Vi har inom utbildningen i företagsekonomi gått in för gemensam planering för att skapa en språkligt rik studiemiljö med svenska, finska och engelska. Undervisnings- och kulturministeriet såg det här konceptet som innovativt och beslöt stöda det ekonomiskt. Exemplet visar hur det är möjligt att samarbeta kring innehåll för att ge studerandena mervärde, utan gemensamma förvaltningsstrukturer. Jag hoppas att vi på liknande sätt kan stärka samarbetet med Arcada, nu när fusionsdiskussionen har avslutats och dimmorna har skingrats.

Jag är glad över att vi inom Novia trots den intensiva mediala debatten har fortsatt att fokusera på det väsentliga, nämligen innehåll, kvalitet och resultat. Jag är glad över att vi här hela tiden går i rätt riktning. Jag är också mycket nöjd med att Novia alla år visat positivt ekonomiskt resultat och att överskottet vuxit från år till år, för att 2012 uppgå till 1,8 miljoner. Vi har visat prov på anpassningsförmåga och snabbt agerande när förändringar måste göras. Vi har visat prov på fördomsfritt samarbete med andra högskolor och företag. Vi fortsätter framåt – i nära samverkan med arbetslivet – såväl i våra regioner som på den internationella arenan. 

Rektor Örjan Andersson
Yrkeshögskolan Novia

 

Gå till "Pressmeddelanden"