25.6.2020

Goda resultat och stabil ekonomi för Yrkeshögskolan Novia

2019 årtalet som bild

Yrkeshögskolan Novia / Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi redovisar en vinst för räkenskapsåret 2019 på 756 376 euro. Koncernens vinst för 2019 är 868 096 euro. Omsättningen uppgick till 29 100 848 euro för yrkeshögskolan och till 30 418 136 euro för koncernen.

”Vi är mycket nöjda över att Novias ekonomi fortsättningsvis är stabil och visar överskott. De senaste årens goda utveckling har fortsatt, speciellt gällande antalet avlagda examina, och det syns som en växande statlig finansiering”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Yrkeshögskolan Novia har publicerat årsberättelsen för 2019. I denna konstateras bland annat att Novia hade 1 066 nya examensstuderande som inledde sina studier och att antalet examina var på rekordnivå och uppgick till 726. Studieprestationerna inom kontinuerligt lärande ökade med 49 %.

Vidare noteras att Novia som den första av landets alla högskolor beviljats kvalitetsstämpel i den tredje omgången av kvalitetsauditeringar (2018-2024) utförda av NCU, Nationella centret för utbildningsutvärdering. 

Det egna kapitalet stärktes då Novia beviljades 4 miljoner euro i motfinansiering från staten, som ett resultat av den lyckade medelinsamlingen året innan, i vilken Novia toppade listan bland yrkeshögskolorna med 6,25 miljoner i insamlade medel. 

”Jag vill rikta ett varmt tack till personalen, våra studerande och samarbetsparter för ett framgångsrikt år för Yrkeshögskolan Novia”, avslutar Örjan Andersson.

Ta del av Yrkeshögskolan Novias årsberättelse och bokslut 2019 här, https://www.novia.fi/om-oss/arsberattelse-och-bokslut/


Tilläggsuppgifter

Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, ekonomichef Therese Nyström-Saaristo tfn  0400 653 676

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"