14.10.2010

Ett bra arbete ökar hälsan

"Ett bra arbete har en stor betydelse för människans välbefinnande. I bästa fall främjar arbetet både fysisk och psykisk hälsa. Samtidigt bör arbetet och det övriga livet vara i balans", konstaterade statssekreterare Eeva Kuuskoski på seminariet Nätverk och arbetsliv den 14 oktober i Vasa. Arbetshälsoseminariet ordnades av social- och hälsovårdsministeriet samt Yrkeshögskolorna Novia och Arcada.

"Arbetets krav måste anpassas till arbetstagarens förutsättningar. Vars och ens arbetsförmåga är viktig, fastän den inte skulle vara fulla hundra procent. Betydelsen av den kvarvarande arbetsförmågan blir än viktigare de närmaste åren då arbetskraften minskar", betonade statssekreterare Kuuskoski.

Kuuskoski bedömer att kopplingen mellan företagshälsovården och arbetsplatserna är för svag. Faktorer som hotar arbetstagarnas hälsa eller förmåga att orka i arbete ska hittas i de vardagliga rutinerna på arbetsplatserna och det ska vidtas åtgärder för att avhjälpa dem.

"De mest framgångsrika arbetsgivarna när det gäller konkurrensen om arbete och arbetstagare är de arbetsgivare som satsar på utbildning, kunnande och utvecklande av arbete och arbetsförhållanden, dvs. arbetstagarnas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet, inklusive företagshälsovården, ska integreras i den strategiska planeringen och den dagliga ledningen på arbetsplatserna", konstaterade statssekreterare Kuuskoski.

På social- och hälsovårdsministeriet har man utrett verkningsfullheten i arbetarskydds- och arbetshälsolagstiftningen. En färsk utredning visade att arbetarskyddslagstiftningen har haft mest positiv effekt när det gäller att minska olycksfallsrisker samt att förbättra ergonomi. Psykisk belastning och hot om våld utvärderas inte lika bra på arbetsplatserna som andra risker.

"I en arbetsgemenskap har förtroendet människor emellan och en jämbördig växelverkan konstaterats vara en grundpelare för hälsa. Också här i Österbotten har man konstaterat att tätt samspel positivt påverkar flera av hälsans delområden och även arbetsförmågan och pensioneringsåldern. Samhörighet kan vara den resurs som man ännu inte tillräckligt har utnyttjat i utvecklandet av arbetslivet. När arbetet blir mer krävande och den psykiska belastningen ökar blir det alltmer viktigt att främja det förebyggande psykiska arbetarskyddet vid sidan om det traditionella arbetarskyddet", bedömde statssekreterare Kuuskoski.

Ytterligare uppgifter

statssekreterare Eeva Kuuskoski, tfn 040 353 2432, fornamn.efternamn@stm.fi
överinspektör Hannu Stålhammar, tfn 0400 635 081, fornamn.efternamn@stm.fi

Gå till "Pressmeddelanden"