30.9.2009

ARONIA med i FN:s miljöuppföljningsprogram

Forsknings- och utvecklingsinstitutet ARONIA är som första part i Finland med inom FN:s miljöuppföljning längs sydvästra Finlands kustområde.

Forsknings- och utvecklingsinstitutet ARONIA har som första finländska part godkänts som medlem i FN:s nätverk för uppföljning av Millenium Ecosystem Assessment, MA. FN:s storsatsning MA lanserades 2001 av den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan. Den vetenskapliga utvärderingen av jordens ekosystem genomfördes av 1360 experter från 95 länder och avslutades 2006.

"Resultaten från utvärderingen fick omedelbart grundläggande global betydelse och har sammanfattats på följande sätt: Livsviktiga ekosystemtjänster gratistjänster från miljön som luft- och vattenrening, pollinering av grödor och havens förmåga att producera fisk är kraftigt försvagade", berättar forskare Wilhelm Fortelius.

Idag utnyttjas 60 % av de gratistjänster vi får från jordens ekosystem på ett ohållbart sätt och många av dem hotar att upphöra. För att fortsätta processen grundade FN ett sk. MA uppföljningssekretariat organiserat inom FN:s miljöprogram (UNEP) och FN Universitetet (UNU-IAS). Sekretariatet har skapat ett globalt nätverk av uppföljningsinitiativ/projekt och godkänner på basen av ett ansökningsförfarande medlemmar till detta sk. SGA-nätverk (Network of Subglobal Assessments).

"Den 19.8.2009 fick ARONIA:s projekt "Long-Term Assessment and Management of Coastal Zones in the Gulf of Finland (sk.Coast-man)" officiell sub-global assessment (SGA) status. Medlemskap i SGA-nätverket innebär bl.a. tillgång till färdigt testade metoder och andra rutiner, internationella organisationers expertis, t.ex. UNEP- World Conservation Monitoring Center (UNEP-WCMC) samt en specifik webbplats för ändamålet", konstaterar Fortelius.

Medlemskapet innebära också att i framtiden kommer ARONIA:s projekt att ingå i en planerad andra global utvärdering av ekosystemen, "MA II", vilket för första gången ansluter ett i Finland beläget område till MA-helheten. Coast-man projektet koncentrerar sig på sydvästra Finlands kustområde och kan enligt det obligatoriska SGA-formatet beskrivas via tre huvudmålsättningar:

1. att identifiera ekosystemtjänster (gratistjänster från miljön) och deras användning i området samt konsekvenserna av förändringar i underliggande ekosystemfunktioner och tillstånd (miljöns funktionsduglighet).

2. att analysera utvecklingstrender för ekosystemtjänster (historia och nutid) och utveckla scenarier för att undersöka hur identifierade trender påverkar ekosystemstjänsternas och de underliggande ekosystemens framtidsutsikter.

3. ge rekommendationer åt beslutsfattare och myndigheter för att använda sig av identifierade möjligheter eller åtgärda problem. Dessa bör också basera sig på analyserade fram- och motgångar i samband med tidigare beslut och förvaltningsmodeller. Alla SGA-projekt bör vara förankrade i det omgivande samhället och inkludera olika typer av intressenter och samarbetsparter. Speciellt näringsidkare och andra medborgare som specifikt använder sig av kustområdet kommer att få en aktiv roll i projektet. Städerna Raseborg och Hangö ingår som centrala parter liksom Western Gulf of Finland Long Term Ecological Research-site WelFin, som koordineras av Tvärminne Zoologiska Station vid Helsingfors Universitet och utvecklar en webbportal integrerad med en databas för ekologiskt basdata. Portalen kommer att erbjuda information och tillämpningar riktade såväl till allmänheten som till beslutsfattare och förvaltare samt till forskarsamfundet. Databasen och webbportalen är centrala instrument för Coast-man projektets hela verksamhet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Forsknings- och utvecklingsinstitutet ARONIA vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Forskare Wilhelm Fortelius, mobil 044 799 8404

 

Gå till "Pressmeddelanden"