9.4.2020

Arene: Yrkeshögskolornas urvalsprov arrangeras på distans

urvalsprov uppe nyhet

Yrkeshögskolorna har beslutat att urvalsproven till yrkeshögskolorna i vårens andra gemensamma ansökan arrangeras på distans på grund av de rådande undantagsförhållandena. I den gemensamma antagningen som avslutades 1.4 hade yrkeshögskolorna 92 000 sökande. Av dem har 75 000 anmält sig till urvalsprovet.

Beslutet har fattats för att yrkeshögskolorna inte vill äventyra de sökandes eller personalens och de anhörigas hälsa på grund av proven. Det finns inga prognoser för hur coronaepidemin fortskrider, och därför går det inte att förutse om urvalsproven kunde skjutas upp och hållas på ett tryggt sätt vid ett senare datum.

Urvalsproven arrangeras i början av juni, exakt datum meddelas senare. Yrkeshögskolorna har i flera år tillsammans utvecklat studerandeantagningen, och har idag möjlighet att arrangera proven också på distans. Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande också har andra sätt att bli antagna till en examensutbildning än enbart betygsantagning.

Yrkeshögskolorna väljer cirka hälften av sina studerande genom betygsantagning. Varierande enligt ansökningsmål fylls 20–80 procent av studieplatserna genom betygsantagning. En utökning av antalet studerande som väljs genom betygsantagning skulle inte ha garanterat en jämlik behandling av alla sökande.

Bland de sökande finns 33 000 personer vars betyg inte kan poängsättas på samma sätt som studentexamen eller yrkesinriktade grundexamina avlagda efter 1.8.2015. Bland dessa finns personer som har en äldre yrkesinriktad grundexamen, examen på institutnivå, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avlagts utomlands, eller som har avlagt gymnasiets lärokurs utan att ta studentexamen.

Förändringen i fråga om urvalsproven påverkar inte när studierna inleds, och därmed inte heller de studerandes rätt att få studiestöd.

Frågor kontakta Novias studerandeservice
studerandeservice@novia.fi

 

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar

1. Vad har yrkeshögskolorna beslutat om antagningen av studerande våren 2020?

Yrkeshögskolorna väljer studerande genom betygsurval och urvalsprov enligt vad som meddelats tidigare.
YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan ordnas som distansprov på grund av undantagstillståndet. Grunden för beslutet är viljan att inte äventyra hälsan för sökande och personal samt deras närstående.

2. Vad förutsätter provet av den sökande?

Den sökande ska ha en fungerande dator och internetuppkoppling. Provsystemet stöder de nyaste versionerna av följande webbläsare:
• Chrome
• Edge
• Firefox
• Internet Explorer 11
• Safari
Även andra moderna webbläsare kan fungera.

Webbläsaren ska ha JavaScript och cookies i bruk.

Systemet har testats på ett omfattande sätt med följande operativsystem:
• Windows 10
• macOS 10.14
• Ubuntu Linux 18.04 LTS

Kontrollera uppgifterna före urvalsprovet på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi.

3. Varför flyttas inte urvalsprovet fram till en senare tidpunkt?

Det går inte att förutse när epidemin tar slut, och situationen kan variera i olika delar av landet. Det går därför inte att förutse en annan tidpunkt som urvalsprovet kunde flyttas fram till så att det kunde genomföras på ett säkert sätt.

Att skjuta upp provet skulle ha påverkat tidtabellen för antagningen av studerande och därmed början av höstterminen. Detta skulle ha försvårat anskaffningen av bostad för studerande som börjar studera på annan ort samt eventuellt inverkat på erhållandet av studiestöd i början av hösten.

4. Varför väljer yrkeshögskolorna inte studerande endast utifrån betyg
Yrkeshögskolorna anser det viktigt att sökande vid sidan av betygsurvalet också har andra vägar att bli antagen till en utbildning som leder till examen.
Yrkeshögskolorna väljer cirka hälften av de studerande genom betygsurval. Enligt ansökningsobjektet fylls 20–80 procent av nybörjarplatserna utifrån betygsurvalet
Bland de sökande fanns 33 000 personer vars betyg inte kan poängsättas på samma sätt som betyg för studentexamina eller yrkesinriktade grundexamina som avlagts efter 1.8.2015. Till denna grupp hör personer som har en äldre yrkesinriktad grundexamen, examen på institutnivå, yrkesexamen, specialyrkesexamen, examen avlagd utomlands eller slutförd gymnasielärokurs utan studentexamen.
En utvidgning av betygsurvalet skulle inte ha garanterat jämlik behandling av sökandena.

5. Varför fattades beslutet om att ändra urvalsproven först nu? Varför berättade man inte om distansprovet på webben innan den gemensamma ansökan avslutades?
Kunskapen om coronaviruset och epidemin ökar och förändras hela tiden.

Yrkeshögskolorna har förberett ärendet tillsammans med universiteten, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Institutet för hälsa och välfärd har under beredningen gett information om epidemin. Beslutet om provarrangemangen har fattats så snart det har varit möjligt.

6. Är lösningen jämlik och laglig för alla sökande?
Beslutet att genomföra urvalsprovet på distans ger alla sökande möjlighet att söka studieplats. Frågorna om jämlikhet och laglighet granskas mycket noggrant i alla skeden av beslutsfattandet.

7. Vad ska den sökande göra nu?
Ändringarna kräver inga åtgärder av de sökande i detta skede.

De sökande informeras senast 30.4 om tidpunkten för urvalsprovet och förutsättningarna för att delta i det.
Information om ändringarna ges i Studieinfo, på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi och på yrkeshögskolornas egna webbplatser. Dessutom ombeds de sökande följa med den e-postadress de uppgett i Studieinfo.

Gå till "Pressmeddelanden"